De Nederlandsche Leeuw, jaargang 44 (1926)

367 368 IX. Hendrik Hugo Martinius, zich noemende Ooster baan Martinius, geb. Veenendaal 22 Sept. 1852, candidaat-notaris, later journalist, f Utrecht 16 April 1901, tr. Berendina van Krul, geb. Veenen­ daal 27 Dec. 1856, f Utrecht 31 Mrt. 1920. j Uit dit huwelijk: 1) Hendrika Hugona Oosterbaan Marlinius, geb. ', Veenendaal 1 Juli 1878, tr. Karei Hendrik Jorksveld, geb. Jutfaas 30 Aug. 1876. 2) Margaretha Bernarda Oosterbaan Martinius, geb. Veenendaal 6 Nov. 1878, ongehuwd. 3) Gertruida Irancina Oosterbaan Martinius, geb. Veenendaal 19 Febr. 1880, tr. C. van der Keilen, geb. Utrecht 1 Oct. 1876. 4) Oilla Qertruida Oosterbaan Martinius, geb. Veenendaal 9 Sept. 1882, ongehuwd. 5) Cornelia Christina Barendina Oosterbaan Mar­ tinius, geb. Veenendaal 27 Dec. 1884, tr. H. Burger. 6) Magdalena Hendrika Oosterbaan Martinius, geb. Veenendaal 29 Dec. 1885, f 9 Dec. 1906. 7) Christina Alida Oosterbaan Martinius, geb. Veenendaal 10 Mei 1887, ongehuwd. 8) Oillis Gertruidus Martinius, volgt X. 9) Alida Christina Oosterbaan Martinius, geb. Veenendaal 8 Jan. 1889, tr. W. Knippenberg. X. Gillis Gertruidus Martinius, geb. Veenendaal 27 Oct. 1888, commies Ned. Spoorwegen, tr. Gertruida Hendrika Le Geu, geb. Utrecht 14 Nov. 1889. Uit dit huwelijk: 1) Gillis Geertruidus Hendrik Hugo Martinius, geb. 4 Mei 1913. 2) Karei Gerrit Martinius, geb. 23 Sept. 1916. 3) Magdalena Hendrika Martinius, geb. 8 Oct. 1919. 4) Hendrikus Gerardus Martinius, geb. 20 Sept. 1921. 5) Barend Hendrik Hugo Martinius, geb. 4 Mrt. 1923. Vllbis. Dr. med. Frangois Martinius, geb. Harderwijk 23 Sept. 1773, ged. 30 Sept., ingeschreven als med. stud. Harderwijk 23 Jan. 1792 (onder den naam Franciscus) en 24 Juni 1795 (id. Francois), als med. cand. 2 Aug 1805 (id. Franciscus), later stadsgeneesheer te Nijkerk, f Nijkerk 12 Dec. 1819, tr. Harderwijk 3 Nov. 17992 *) (ondertr. 19 Oct.) Etjbarta van JFm,en,geb.Harderwijk 1777,f Nijkerk 16 Mrt. 1856, bijna 79 jaar. Uit dit huwelijk: 1) Franciscus Marlinius, geb. Harderwijk 13 Febr., ged. ald. 5 Mrt. 1801, f jong. 2) Butger Martinius, geb. Harderwijk 22 Febr., ged. ald. 6 Mrt. 1803, t na 16 Mrt. 1856. 3) HendrikOosierbaanMartiniui,geh.Harderwijk 21 Aug., ged. ald. 30 Aug. 1804, f na 12 Dec. 1819. 4) Geertje Martinius, geb. Nijkerk 20 Juni, ged. ald. 29 Juni 1806, fna 12 Dec. 1819. 5) Franciscus Martinius, volgt VIII. ') Trouwboek Harderwijk: ,,Den 19 October 1799 zijn ten over­ staan van Steenwinkel en Apeldoorn Richteren in der tijd in onder­ trouw opgenomen: Francois Martinius J.M. en Eybarta van Werven J.D., beiden geboren en woonachtig alhier, (i. m.) le Procl. 20 Oct, 2e Procl. 27 Oct., 3e Procl. 3 Nov., getrouwd voor de Gerichte alhier den 3 Nov. 1799' , 6) Diimar Bernardus Martinius, geb. Nijkerk 20 October 1813, f na 12 Dec. 1819. 7) Hendrika Sara Martinius, geb. Nijkerk 21 Aug. 1818. VIII. Iranciscus Martinius, geb. Nijkerk 7 Dec, ged. ald. 17 Dec. 1807, timmerman, f Utrecht 11 Juli 1873, tr. 1) Adriana Zijderveld, 2) Nunspeet 20 Juli 1833 Gerritje Smit, geb. Elspeet 5 Dec. 1807, f Nunspeet 22 Jan. 1865, dr. van Hendrik Ger­ ritsen Smit en Met je Karssen en wed. van Hen­ drik Moutv, 3) Nunspeet 24 Nov. 1866 D. C. van der Brinck, van Bunnik, t na 11 Juli 1873, wed. van A. A. Wildbergh. Uit het tweede huwelijk: Metje Martinius, geb. Nunspeet 30 Dec. 1834, tr. Nunspeet 16 Juli 1857 Abraham Marius Fre derikse, geb. en wonende te Scherpenzeel, platte­ landsheelmeester, zn. van Abraham Frederikse, schoolonderwijzer en Magdalena Maria van 't Hooft. Zij leven nog 11 Juli 1873. VIter. Diihmar Martinius, geb. Elspeet 27 Aug., ged. ald. 1 Sept 1748, als lidmaat aangenomen te Elspeet 23 Dec. 1766, met attestatie vertrokken naar Amst. 16 Febr. 1767, tr. Harderwijk 27 Febr. 1771 (ondertr. ald. 10 Febr.) Fetronella Elisabeth Johanna Wijnstok, waarsch. dr. van. Ds. Petrus Wijnstok Jansz., pred. te Harderwijk. Uit dit huwelijk: 1) Hendrica Johanna Elisabeth Martinius, ged. Harderwijk 12 Juli 1772, f einde 1791, tr. Hierden Mei 1791 (ondertr. Harderwijk 17 April) Dr. med. Hendrik'Gerard Jordens2'0), geb. Deventer 1770, stud. ald. 26 Jan. 1788, med. stud. Harderwijk 17 Sept. 1788, cand. ald. 12 Juli 1793, later geneesheer te Hoorn en schepen aldaar, f Hoorn 26 Nov. 1801, zn. van Mr. Coenraad Alexander Jordens, gedepu­ teerde ten landdage, burgemeester van Deventer, en Johanna Wilhelmina van Scheltinga. Hij hertr. 1) Medemblik Sept. 1793 (ondertr. Harderwijk 1 Sept.) ISleeltje Petronella Mol, 2) Hoorn 26 Jan 1795 Be netta Wilhelmina Boom. Uit het eerste huwelijk werd één dochter geboren, waarvan de doopacte luidt (Doopboek Harderwijk): â??Johanna Wilhelmina geh. 30 Sept. ged. 6 Oct. 1791. Na het overlijden van de moeder op verzoek van den vader de naam van het kind : Hendrika Johanna Elisabeth Wilhelmina'. Zij huwde te Barneveld 30 Juni 1809 Simon Gerard Prins, zie Genealogie Prins in Wapenheraut 69 j., 1902, 57. 2) Johanna Petronella Martinius, geb. Harder­ wijk 1 Oct., ged. ald. 2 Oct. 1774 (in het Adelsboek 1909, blz. 114 staat abusievelijk 1773), t Ede 2 Aug. 1839, tr. Harderwijk 4 Jan. 1790 (ondertr. ald. 20 Dec. 1789) Mr. Isaac Johannes Elsevier26) die 26) Zie Gen. Jordens in Vorsterman van Oyen, III (waar Dr. Jordens' eerste vrouw â??Martens'' wordt genoemd en zijn tweede huwelijk niet vermeld staat) en Ned. Patriciaat, V, verder: Mr. van Doorninck, Geslachtkundige Aant. blz. 732, Wapenheraut 1902, 57 etc. !C) Zie zijn biografie in van der Aa, Biogr. Woordenboek, in voce, verder o.a. Bonman, Gesch. Geldersche Hoogeschool II, 450, Na vorscher 38e j., blz. 296 etc. Een zoon uit dit huwelijk was de bekende arohivaris Jhr. Willem Iman Cornelis Rammelman Elsevier,