De Nederlandsche Leeuw, jaargang 44 (1926)

369 370 later vergunning krijgt zich Rammelman Elsevier te mogen noemen en bij K. B. van 25 Mei 1829 in den adelstand wordt verheven met het praedicaat van Jhr., geb. Amsterdam 14 Dec. 1770, jur. stud. Harderwijk 1784, promoveert aldaar, secretaris, daarna schepen en raad van Harderwijk 1795â?? 1802, schout van Barneveld en Voorthuizen 1803â?? 1810, vrederechter aldaar 1811â??1812, notaris al­ daar 1812â??1815, lid en president van den Raad van Civiele en Crimineele Justitie op Curacao 1816â?? 1819, raad-fiscaal en fungeerend gouverneur 1820â?? 1828, gezaghebber en commandant van Curacao 1828â??10 Dec. 1836, repatrieert daarna, f Ede 6 Mei 1841, zn. van Louis Elsevier, kapitein ter zee en equipagemeester te Amsterdam, en diens tweede echtgenoote Johanna de Oorter. 3) Christina Helena Martinius, ged. Harderwijk 12 Jan. 1777. 4) Geertruyd Christina Martinius, ged. Harder­ wijk 7 Mei 1780. (Wordt vervolgd.) Nederlandsche Studenten aan Duitsche Universiteiten en andere inrichtingen van Hooger Onderwijs, medegedeeld door Dr. Theol. W. ROTSCHEIDT te Essen-West. (Vervolg van XLIV, 345). 1791, 23 Mei. G-. Petrus Feuth Geldriensis, medicinae studiosus. Pater: Johannes Feuth, Pharmacopola. 1791, 26 Oct. Fredericus John Haga-Batavus, med. studiosus. Pater: Fredericus John, Mercator. 1791, 27 Oct. Theodorus Martinus Wilhelmus van Schenk in Nijdeggen Noviomag. Juris studiosus. Pater: .... van Schenk. 1792, 7 April. Willem Smitz Rotterdam, Med. stud. Pater: Christiaan Smitz, Receptor. 1792, 23 April. Gerardus van Grieken Noordwijka Batavus, Medicinae studiosus. Pater: Hillebrandus van Grieken, Privatus. 1792. 25 Mei. Andries Jentink Zutphaniensis, studi­ osus Philologiae. Pater: Michiel Jentink, Chirurgus. 1792, 12 Juni. Joannes Eustachius Janssens Wer thensis Gelriae. Pater: Hendricus Janssens, Pistor. 1792,20 Juni. Janus Antonius Ardesch Haga-Batavus. Medicinae Practicus, Scabinus civitatis Vaerensis See landia, absens in doctorem Medicinae promotus. 1792, 22 Oct. V. A. de Leeuw van Coolwijk Zutphen, Juri operam daturus. Pater: H. de Leeuw van Coolwijk. 1792, 7 Nov. Const. van Grotenhuis van Wamel, Juri operam daturus. Pater: Rudolphus van Grotenhuis. 1793, 19 April. Bartholomaeus Wybo van Heusde Roterodamensis, Theol. st. Pater: C. van Heusde, Raad in de vroedschap der stad Rotterdam. 1793, 20 Oct. Johannes Franciscus Graden Velonensis, Medio. st. Pater: Arnoldus Graden, Coopman. 1794, 19. April. Jacobus Andrau, Haage, Capessen dorum honorum doctoralium in arte medicali caura accessit. Pater: Jacobus Andrau, Chirurgijn Major in het Regiment van den GeneraaLMajor de Bons. die een studie schreef over liet geslacht Elsevier, doch voor zoover ik kon nagaan geen aanteekeningen naliet 'omti ent het geslacht van zijn moeder. 1.794, 20 Mei. Arnoldus Jacobus Alsters Straelen in Gelderland, Ex Universitate Coloniensi medicinae operam dedit, capessendorum honorum doctoralium causa accessit. Pater: Pet. Anth. Alsters, Mercator. 1794, 13 Oct. Jacobus van Doesburgh Thiel in Gelderl., Theologiae studios. Pater: Herman van Doesburgh, Coopm. in granen. 1795, 9 Mei. Jan Maximiliaan van Hulsleijn Nijmegen in Gelderland, Theol. studiosus. Pater: J. M. van Hul steijn, Coopman. 1795, 13 Juli. Engelbert Planten Hengelo bij Zutphen, Student in de Medicinae. Pater: Gerh. Planten. 1795, 15 Aug. Franciscus Gust. Vosch van Avestaei Ravensteniensis, Med. stud. Pater: Theodorus Vosch van Avestaet, ex bonis suis se sustinet. 1795, 25 Nov. Clemens Marquis van Hoensbroech, gebürtig auf dem Hauss Hag im Gelderischen. Pater: Frans Lotar Marquis van Hoensbroech, Erb-Marschall vom Herzochthum Geldern. 1795, 26 Nov. Joannes Petrus Antonius Voss Nijmegen, studiosus Juris. Pater: E. Bt Voss, vivit reditibus suis. ' 1796, 22 Sept. J. Barth. Mö/gens, Sittardiensis Julia censis. Ex Academia Coloniensi acceden s ad honores doctorales medicinae capessendos . Pater: Wilhelm. Möl gens, olim Mercator. 1796, 22 Sept. P. de Riemer Haga Batavus, Cand. Medicinae. Ex Academia Gelro-Zutphana quae est Har derowici, ad nos veniens pro honoribus doctoralibus capessendis. Pater: Franciscus de Riemer, Redemtor de Reditibus suis. 1796, 28 Oct. Hugo van den Ende Delphensis Batavus,' Med. studiosus. Aetatis 17. Pater: Kaufman. 1796, 5 Nov. Johannes Franciscus d'Aumerie Venlo­ nensis, medicinae studiosus. Aetatis 17. Pater: Medicinae Doctor. 1796, 17 Nov. Petrus Josephus van de Coolwijk a Meghen. Aetatis 32. Ex Acad. Colon. huc ad venit. Pater: Braxator. 1796, 30 Nov. Carolus Anselmus a Lilien Maseijck, Juris studiosus. Aetatis 18. Pater: Alexander a Lilien, Kur- Pfalz- baijerischer Kammerherr, Furstl. Thurn. u. Taxischer Geheimerrath u. Oberhofmeister der Kaiserl. Reichsposten im Lütticher Lande. 1797,30 Sept. B.eenisSallenburghMartmans 1)mtDett, Medicinae stud. Aetatis 19. Pater: Mercator. 1797,1 Nov. Wilh. Franc. Lunenbnrg Amstelodamensis, Juris studiosus. Aetatis 23. Pater: H. F. Lunenburg, Mercator. 1798,14 April. Balthasar Theodorus Nedermaijer Bosch Culenburgensis. Jurisprudentiae operam daturus. Aetatis 19. Pater: Hannibal Theodorus Bosch, Consiliarius. 1798, 16 April. Wilh. Hier. Christiaens Zutphaniensis, Medicinae studiosus. Pater: Wilh. Egbertus Christiaens, Mercator. 1798, 18 April. Jac. Leurs Ruremondensis, Medicinae stud. Aetatis 19. Pater: Petrus Leurs, Med. 1798, 19 April. Joannes Nicolaus Seignette Amstelo­ damensis, medicinae studiosus. Aetatis 23. Pater: Joannes Andreas Seignette, mercator. 1798, 12 Oct. Franciscus Dionisius Moorees Thilensis. Aetatis 20. Pater: Jan Gerrit Gabriel Moorees, Advocatus. !) Callenberg Baertmans? RED.