De Nederlandsche Leeuw, jaargang 44 (1926)

een spoor gevonden bob, terwijl toch anders de Berna gien's te Breda dikwijls genoeg worden vermeld. Maar wat mij in mijn twijfel zeer heeft versterkt is, dat ik onlangs in het rechterlijk archief van Breda (RBreda 1123) Cornelis Merten Adriaensz. in 1599 vermeld vond als weduwnaar van Cornelie Niclaes Henrick Ooris Dyr vendochter, tegelijk met haren oom Dingman Henrick Ooris Dyrvenz. Bedoelden Niclaes, den zoon van Henrick, den zoon van Goris Dyrven, vond ik vermeld 9 Jan. 1572 (R Breda 339), 8 Juli 1585 en 4 Maart 1589 (RBreda 339). In 1599 wordt Anneken Cornelis Evertsdr. zijne weduwe genoemd (RBreda 1123). Zou men geneigd zijn de mogelijkheid aan te nemen, dat de in 1599 overleden vrouw van den stamvader Cornelis van Rijckevorsel de dochtor was van Niclaes Dyrven en niet van een overigens geheel onbekenden Niclaes Bernagien, daaruit zou nog niet volgen, dat Cornelia Dyrven nu ook de moeder was van den in de stamreeks onder II genoemden Franchois van Rijcke­ vorsel. Zij kan even goed de tweede vrouw van diens vader Cornelis zijn geweest. Haar grootvader Hendrick Ooris Dtjrvenzone wordt nog vermeld 7 Mei 1576 (R Breda 340). Frans Cornelis Martensz. van Rijckevorsel was op 29 Maart 1599 omstreeks 42 jaar oud (RBreda 1123) en moet dus omstreeks 1557 zijn geboren. Behoudens nader bewijs kan ik bezwaarlijk aannemen, dat Cornelia Bernagien inderdaad zijne moeder zou zijn geweest. B. v. B. Tukker. (XLIV, 350). Aelbert Come/isz. Tucker, 16/7 1659 Schepen van Hagestein en Jan Ihonis luycker, 31/1 1648 eveneens Schepen van Hagestein, voeren ??3 schoorsteenhalen'. Hagestein ligt even ten Z.O. van Vianen. Rotterdam. R. T. MUSCHART. Vernède. Wie kan het ontbrekende aanvullen? 1. Sara Henrieile Vernède, ged. Amsterdam 1 Maart 1711, t , tr met Frangois de la Marche de Valdepuy, zoon van ??, geb , f ?? Kinderen? 2. Anne Auguste Vernède, geb. Amsterdam 18 Aug. 1770, t , trouwt te Amsterdam 11 Maart 1787 met Paul Renouard, zoon van Ltienne en Anne Ester Massieu de Clerval, geb. Amsterdam 3 Sept. 1758, f Amsterdam 29 Dec. 1800. 3. Jacques Henri Vernède, geb. Maastricht 19 Mei 1754, f 's-Gravenhage 9 Juli 1808, trouwt te 's-Gra­ venhage .... 1781 met Petronille Jeanne du Peyrou, dochter van Jean Benjamin en Sophie Petronille Scholten van Aschat, geb , f .... Uil dit huwelijk: 1. Jean Benjamin Scipion Vernède, auditeur tijdens Lodewijk Napoleon, geb , f 2. Sophie Anne Catherine Vernède, geb f 's-Gra­ venhage 15 Jan. 1858. 3. Henriette Jeanne Vernède, geb. Amsterdam 3 Maart 1776, f trouwt met Jan Jacob de Brugn, zoon van Daniël de Bruyn en , geb , f Uit dit huwelijk: Daniël de Bruyn, geb , f De Bibliothèque Wallonne te Leiden is geraadpleegd. Voorschoten. N. VERN?DE. 384 Volkier. (XLIV, 339). Het zegel van Steven Cornclisz. Volkier, 16/1 1527 Schepen van Gorinchem, vertoont als wapen een struisvogel met opgetrokken rechterpoot en den kop naar den klauw van dien opgetrokken poot gericht. Rotterdam. R. T. MUSCHART. Volkier. (XLIV, 339 noot 1). De daargenoemde Johan van Eek en zijn zonen Bartholomeus en Steven vindt men, behalve bij Ferwerda, ook vermeld in mijn 38 artikel over de herkomst van hot geslacht van Eek in dit Maand­ blad jg. 1920 k. 126 en 127 en wel in de daar gepubli­ ceerde vraagpunten III, V en XV. de St. ' W. W. v. R. Wely (van). Wie waren de ouders, c.q. grootouders enz. van Jacob Hendrik van Weh/, geb. Nijmegen 2 Sept. 1778, f Rijswijk (Z H.) 19 'Febr. 1858. Hij tr. Arnhem 1 Mei 1798 Angenis Enklaar (zie mijn vraag Enklaar). Helmond. Ir. J. G. KAM. Wapens gevraagd. Op Chineesch porcelein, te Wel­ tevreden aanwezig in particulier bezit, bevinden zich de volgende wapens. Van welke families kunnen zij wezen ? 1. Op goud een zilveren leeuw met roode tong, helm, rood-gouden wrong, helmt. de leeuw uitk., dekkleeden rood en zilver. 2. Een alliantiewapen (althans 2 wapens naast elkaar), A. een groene stok, waaromheen een rozenstruik is gekronkeld, helmt. een uitk. vogel, B. op rood drie gouden cirkels om elkaar heen, helmt. een roode korenschoof met gouden aren en vastgebonden door een gouden band, gekr. helm 1). ' Welt. B. v. T. P. Wasteeken nemen. (XLIV, 288, 320). Een sommatie door wasteekens was alleen gebruikeli.jktegenoveradelli.jke personen blijkens een extract uit het Judicieel Register van Ridderschap en Steden van Overijssel tijdens de Bisschoppen David van Bourgondië en Frederik van Baden 1460 ?? 1513, waarbij een verklaring van Caspar Hendrik Lemker (in 1686 Burgemeester te Kampen) als Griffier der Staten van Overijssel d.d. 12 Novem­ ber 1698 Zie Geslacht van Ingen door Mrs. J. I. van Doorninck en J. Nanninga Uitterdijk in deel X van de Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel onder aanteekening: 29 (Over: Archief V, 275). Eindhoven. J. WILLINCK. ') Wellicht Van Stockum??Romswinck'el? Red. INHOUD 1926, M'. 12. Bestuuisberiehten. ?? Bijdrage tot de kennis der middeleeuwsche geslachten van Holland en Zeeland. De Heeren van Teylingen en van Brederode, door Dr. Henri Obreen. (Slot). ?? Bijdrage tot de genealogie van de geslachten Martinius Oosterbaan Martinius Luderus (sinds het einde der 18* eeuw Ludérus), door Mr. H. F. Wijnman. (Vervolg). ?? Nederlandsche Studenten aan Duitsche Universiteiten en andere inrichtingen van Hooger Onderwijs, medegedeeld door Dr. Theol. W. Rodscheidt te Essen-West. (Slot). ?? Korte mededee lingen: Ridderschap van Maas en Waal in 1565, De haan en het kruis als wapenfiguren in en om het land van den Duffel, Brabant sche geslachten, Schimmelpenninck, Boon (van Ostade). ?? Vragen en antwoorden: Baerle (van), Barkey: Besoyen (van), Chais, Clop penburg, Dntry-du Trieu, Eeckholt, Enklaar, Heycop (van)-van Voorat, Hoppenbrouwer, Lakke, Lichtenvoort, Mor van Dashorst, Noor(d)t (van der), PiggenLegrue: Rijckevorsel (van)-Bernagien, Tukker, Vernède, Volkier, Wely (van). ?? Wapens gevraagd, Was­ teeken nemen.