De Nederlandsche Leeuw, jaargang 44 (1926)

INHOUD . 1926. â?¢+*+â?¢ Blz. Fragment-genealogie van het uitgestorven geslacht van Voorst (Utrecht), medegedeeld door M. G. Wildeman 1â??12, 47, 55. Naamlijst van Dijkgraven, Heemraden en Dijkschrijvers van Tielerwaard van 1578 tot heden, medegedeeld door F. J. Mijnlieff 12â??19. Jan de Carp'entier geb. te Sandwich 8 Juni 1577, en zijne familie, getrokken uit diens geslacht boek, door Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland 34â??47. Bijdrage tot de genealogie van het uit de provincie Utrecht stammende geslacht de Wijs, door Mr. Joan Muller 56â??61. De herkomst van het geslacht van Beeftingh, door Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland . . 67â??69. Van Voerst â?? van Ewsum. Een genealogisch raadsel, medegedeeld door W. J. J. C. Bijleveld 69â??72. De grafzerken in de Ned. Hervormde Kerk te Oud-Beijerland, medegedeeld door W. A. van Rijn 72â??76. Nederlandsche Studenten aan Duitsche Universiteiten en andere inrichtingen van Hooger Onder­ wijs, medegedeeld door Dr. Theol. W. Rotscheidt te Essen-West . 76â??80, 114â??118, 152â??154, 182â??187, 275â??278, 305â??310, 342â??345, 369â??374. Tiarck (Tierck, Tjerk), door Mr. C. S. Buys Ballot 80â??82. Eenige opmerkingen naar aanleiding van het wapen van het geslacht van Assendelft. Samen­ voeging van helmteekens. Het stappend paard en het molenrad als wapenfiguren in de omgeving van Haarlem, door R. T. Muschart 98â??103. Van Keppel van den Nyenborch, door J. R. baron van Keppel 103â??107. â??Statuten Boec toebehorende Sophien van Brienen genaembt Harder(wijck)', medegedeeld door A. P. M. A. Storm de Grave 107â??111. De Rotterdamsche professor Johannes Texelius en zijne familie, door H. H. van Dam .... 111â??114. Tjarck, door W. J. J. C. Bijleveld 118â??120. De eerste generaties van het geslacht van Weede, door W. Wijnaendts van Resandt .... 129â??135. Zutphensche geslachten. Bijdrage tot de genealogie Verstege, door Jhr. H. H. Röell .... 135â??141. Een le'gpenning terecht gebracht, door Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland 141â??144. Van Duyvelandt van Rhoon, door W. J. J. C. Bijleveld . ., 144â??146. Von Heyden (van Heiden), door H. H. K. Langenmayr 146â??149. Beschrijving van eenige familiewapens uit Rijnland, door W. M. C. Regt 149â??152. Algemeene Vergadering van het Genootschap 163â??164. Jaarverslag over 1925 164â??169. Het uitsterven der vrije heeren van Strien, door Jhr. Mr. H. J. L. Th. van Rheineck Leyssius . 169â??171. Het Deventersch regeeringsgeslacht Marienburgh, door Mr. H. Kronenberg . . . 171â??179, 209â??216. Van Duyvelandt van Rhoon, door R. T. Muschart 179â??181. Bijdragen tot de kennis der middeleeuwsche geslachten van Holland en Zeeland. De Heeren van Teylingen en van Brederode, door Dr. Henri Obreen . . 193â??207, 234â??243, 258â??266, 290â??299, 353â??361. De oorsprong van het geslacht van Almonde, door Jhr. Mr. H. J. L. Th. van Rheineck Leyssius 207â??209. Familie-aanteekeningen Bodmer 216â??220. De haan en het kruis als wapenfiguren in en om het land van den Duffel, door R. T. Muschart 221â??222. Geldersche geslachten. Bijdrage tot de genealogie van twee uitgestorven takken van het ge­ slacht Bentinck, door Jhr. H. H. Röell 225â??233. Aanteekeningen Maillette de Buy, medegedeeld door M. G. Wildeman 266â??270. Mededeelingen over den Nederlandschen Adel, door W. Wijnaendts van Resandt 270â??272. Familie-aanteekeningen Mounier 272â??-275. Familie-aanteekeningen van Vhelen, medegedeeld door P. L. Thierens 299â??303. Het eerste geslacht de Veer op Cura?ao, door M. R. H. Calmeyer 303â??305. Bijdrage tot de genealogie van de geslachten Martinius â?? Oosterbaan Martinius â?? Luderus (sinds het einde der 18e eeuw Ludérus), door Mr. H. F. Wijnman 323â??330, 361â??369. De oudste generaties van het geslacht Boon (Boon van Ostade), door W. A. van Rijn . . . 330â??334. Familie-aanteekeningen de Beaufort, Schimmelpenninck en Chausse, medegedeeld door W. Ph. Veeren 335â??339. Aanteekeningen betreffende het Gorinchemsche geslacht Volkier, door Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland 339â??340. De halve leeuw als wapenfiguur in een bepaalde streek, door R. T. Muschart 340â??342.