De Nederlandsche Leeuw, jaargang 44 (1926)

69 70 vóór notaris J. de Goeye, d.d. 16 Januari 1711 *), ter­ wijl Dirk Loogen, burgemeester van Amersfoort, als weduwnaar van Elsabe van Beefting hertrouwd is met Geertruy Methorst op huwelijksvoorwaarden van 17 April 1721, verleden vóór notaris J. Harderwijk2). Ook twee andere kinderen van Gerrit van Beeftingh en Reyniera Craen, waaronder de in de fragment­ genealogie van Schaak genoemde zoon Frangois, vond ik in de notarieele protocollen van Amersfoort vermeld. Op 31 December 1730 vernieuwden namelijk Hendrik en Franciscus van Beefting, kinderen en erfgenamen van Gerard van Beefting en Reyniera Craeme 3), in leven echtelieden, den verhuur van het huis en de hofstede Cleyn Hondhorst onder Stoutenburg met 54 morgen land daarbij behoorende. Dit contract bevindt zich in het protocol van notaris J. Harderwijk (n° 1701a) en daarin wordt verwezen naar eene verhuring in 1721 vóór notaris Brinkesteyn. Behalve laatstbedoelde acte zouden dus ook de transportregisters zijn na te slaan om meer aangaande deze van Beeftingh's te weten te komen. Van meer belang is het evenwel om te weten, of de Delftsche van Beeftingh's ook uit Amersfoort stammen. Ook hiervan mocht ik het onomstootelijk bewijs vinden en wel in het protocol van don Amersfoortschen notaris A. van Brinckesteyn (n° 1685a), waarin ik ten jare 1677 op tol. 39vso eene acte vond van 13 Februari, waarbij Sr Franchoys van Beeftingh, Peter Vastrick, oud schepen en raad van Amersfoort4), en Willem Anthonisz. van Beeftingh als testamentaire mombers van den onmon digen Johannes van Beeftingh, mede-erfgenaam van ??iVeellgen Francken, haer grootmoeder saliger, die weduwe en boedelhouster was van Jan Joppen van Beeftingh, haer grootvader saliger', verkoopen, ??ook met appro­ batie van Adriana Goetgeluck, sijn moeder' (t.w. van den onmondigen Johannes), aan Levie Hermansz. Kraen eon huis in de Peperstraat te Amersfoort voor 600 Caroligulden. De door Scheffer gestelde stamvader Willem van Beef­ tingh, gehuwd met de 2 April 1697 te Delft overleden Adriana Goedgeluk, was dus een zoon van Jan Joppen van Beeftingh en Neeltgen Francken, welke Jan Joppen van Beeftingh een huis in de Peperstraat te Amersfoort moet hebben bezeten. Hij, die meer omtrent de afkomst der familie van Beeftingh wenscht te weten, dient zijn onderzoek derhalve aan te vangen in Amersfoort en omgeving, en ik kan hem nu reeds beloven dat zijne oogst groot zal zijn. Van Voerst-van Ewsum. Een genealogisch raadsel, medogedeeld door W. J. J. C. BIJLEVELD. Baron Schimmelpenninck van der Oye van Nyenbeek (1839??1918) heeft de goede gedachte gehad alle stukken welke hij verzameld had gedurende zijn lang leven, be- ') Ibidem, n» 1692 b. =) Ibidem, n° 17016. 3) Aldus is haar naam in deze acte gespeld. Dt eigenlijke familie­ naam was echter Craen, of zoo men wil Kraan. *) Blijkens v. Bemmel kwam Pieter Vastrick in 1671 op hot kussen te Amersfoort en zat hij herhaaldelijk in den schepenstoel, hij over­ leed in December 1689 als raad. treffende de familie zijner moederlijke grootmoeder, barones van Rhemen geb. van Leyden, en hare overige voorouders bij testament te vermaken aan het Leidsch Gemeentearchief. Buiten de familiepapieren van Leyden, die hij kort vóór 1880 bij een bezoek op het Huis te Warmond ten geschenke ontving, had hij reeds lang te voren veel over dit geslacht verzameld met het oog op de opzwering van het kwartier van Leyden bij zijne toelating in de Duitsche orde. Onder die bescheiden trok een rouwbrief reeds eenige jaren geleden mijne aandacht en voerde tot een onderzoek, dat mij helaas niet veel verder bracht en nu leidt tot het schrijven van dit artikel. Allereerst volge de bewuste brief: (A.dres) Hoog Edle Wgbore Heer Mijn heer N. N. Leeuwe de Leyda Heer van VlaerdiDge etc. Oud Burgermeester der Stad Leyden Heemraad van Rijnlandt etc. etc. etc. tot Leyden. HoogEdle Wlgb Heer Heer van Vlaerdingen, dewijl de almachtige God behaegt heel f myn Respective gema linne de Hoog Wlgebore Vrouwe Geertruyd van Ews sum van Middelston, dochter van Schoneubroeck etc. na een sieckte.van negen dagen snachts om een uir den 23 ?otobr. in den ouderdom van 66 jaren en 25 jaaren precies getrout ge­ weest zynde nalatende twe dochters waar van de oudst getrout is met Versluys, uit dit tranendal tot sych in syn eewig hemels koninckrjjck op te nemen, so vinde my verplicht verwantschaps halve wyl vrouw Geertruy vrouw van Vlaerdingen van Ruitenburg waar na sy gedoopt is haar Oud Moye geweest als ter andre zijde door de alliantie van mijn Dochter met Versluys, U HoogWgb te communiceren dit ons over­ groot verlies in plats van bij de kinderen te komen plaisiren, hope U Hoog Wgb. sal in dese droef heit participere hope God U HoogWgb voor diergelijcke toevalle sal conservere en in sijn gnadig protectie houden, het lijck sal in de Kerck van Nisse toekomende Woensdag met de presente vrienden bijgeset worden, verblijve HoogWlgb Heer van Vlaerdinge Goes den 24 October UWlgbonderdanigstebedroefdeDienaer 1727. F. H. VAN YOOEST v. DORENDWEERT. Den schrijver van dezen leed brief vindt men terug in Herald. Bibl. 1876 blz. 70 als Jrederik Hendrik van Voerst. Reeds het feit, dat hij zichzelf ??van Doorn ivertli' betitelt, mag minstens zonderling genoemd worden, aangezien het eenige wat hij met Doornwerth te maken had is, dat eene voormoeder, die in do 15de eeuw leefde, erfvrouwe van dat goed *was. Maar geen wonder in de 18e eeuw met die zucht tot naamsverlenging en- ver­ siering. Ook de overledene echtgenoote krijgt haar deel in voce ??Middelston1', lees natuurlijk Middelstum, dat N. B. meer dan eene eeuw te voren door huwelijk uit de Coenders' aan de Leice's kwam. Maar de van Eiu sum's heeten uit Middelstum afkomstig te zijn en dat was voor den Heer Van Voerst genoeg. Maar wie was nu die vrouw? Dat is toch tot nu toe een raadsel, dat ik vergeefs trachtte op te lossen! Mogen anderen ge­ lukkiger zijn. Eerst trachtte ik dat goed Schonenbroeck te vinden, doch noch in aardrijkskundige woordenboeken, noch op kaarten vindt men het terug. De naam wijst op de omgeving van Eelde, waar Vennebroeck en Oosterbroeck