De Nederlandsche Leeuw, jaargang 44 (1926)

71 72 liggen en inderdaad vond ik daarvoor eene sterke aan­ wijzing in het artikel, dat ik destijds in dit Mndbl. over de oude registers van Dvvingelo plaatste. Daar toch wordt vermeld, dat de Heer en Mevrouw D. Ver­ sluys in April 1768 zijn gekomen uit Eelde. De vader zegt zelf, dat de oudste dochter gehuwd is met Ver.-luys, bost mogelijk dat zij het moederlijk goed (al zal dat wel niet zoo heel voornaam zijn geweest) erfde en tot 1763 bewoonde. In 1924 stelde ik dus natuurlijk een ondeizoek in ten Rijksarchievo in Assen, zoowel in Eolde's kerkelijk als rechterlijk archief, maar beide zijn slechts gedeeltelijk over de 18e eeuw bewaard, daar­ vóór is niets en het aanwezige leverde evenmin iets voor mijn doel op. Wel wist men te vertellen, dat de predikant te Eelde nog veel belangrijks had, doch deze bleek mij bij mijn bezoek zwaar ziek te zijn en is sinds­ dien ook overleden, terwijl de vacature nog niet ver­ vuld is. Het Grouingsch Rijksarchief bevat velerlei aanteeke­ ningen over het geslacht van Eivsum, maar ook daar geen spoor van deze Geertruyd. Ook de heer Jb. Vin­ huizen op Mentheda, Middelstum, de bekende Groning sche schrijver en specialist, wat betrett zijn dorp en de geslachten die er op de borgen gewoond hebben, kon deze vrouw niet in de genealogie thuisbrengen. Hetgeen in de Herald Bibl. over dezen tak van Voerst staat is (de schrijver zegt het zelf) onvolledig, ik meen onjuist tevens. F. H. v. Voerst's moeder was eene West faalsche, Anne Marie von Lixfels, waarschijnlijk is hij in Duitschland geboren en gehuwd met Margarelhe von Deinheim, voor dat hij 23 Oct. 1702 (waar?) de ge­ zochte Geerlruid van Eivsum trouwde. Uit dit huwelijk is 29 Nov. 1703 geboren Emestine Louise, gehuwd met David Versluys1) en 5 Nov. 1706 Magdalena Louise, die 8 Jan. 1739 huwde met haren vollen neef Frederik Hendrik Hofman, zoon van den Kap. b. d. Zwitsers Johann Caspar en Christina Wyta van Voerst. Zij stierf echter nog datzelfde jaar op 28 Dec. verin, in het kraambed en haar man hertrouwde Maria Stjbilla von Hammerstein. Voor de jong overledene Erneitine Louise van de Her. Bibl. is geene plaats. Uit de huwelijken van deze van Voersten zou men opmaken, dat zij R. C. waren, doch F. H. van Voerst is blijkbaar Gereformeerd, wellicht door zijn huwelijk. Al wil hij ons in zijn brief wat op weg helpen door mededeeling, dat zijne vrouw tot oud- en peet-taute had: vrouw Geertruy van Vlaerdingen van Ruitenburg, hij helpt ons nog verder van huis, want een Geertruy van Ruytenburg vr° van Vlaardingen heeft nooit bestaan. De eerste Ruijtenburg heer van Vlaardingen was Pieter Gerritsz, die het in 1611 kochten gehuwd was met Aeligen Pieier Iluybertsdr., dan volgt de eenige zoon Mr. Willem, gehuwd met Alida Elberts Jonkheyn en ten slotte de befaamde Jantje van Vlaerdingen (gehuwd met Catha rina van der Nisse uit Goes), die reeds bij zijn leven Vlaardingen aan zijne eenige dochter Alida, in 1688 met Pieier van Leyden gehuwd, afstond. Dat David Versluys familie was van den geadresseerde Pieter van Leyden is juist, want diens overlodene echtgenoote had een oom van moederszijde David van der Nisse heer van ') Zij hadden ('éne doeliter Susanna Henriëtta, eerst gehuwd met Ds. Abbenbroeck en 2' Dieeenveen (op Roobrugge 10 Sept. 1753) met burgem. Arnold van Suchtelen uit Deventer Nisse en 's-Gravenpolder, gehuwd met Clara Adriaensdr. van Borssele van der Hooghe, wier dochter Susanna Cornelia in 1696 huwde met den Middelburgschen burgemeester Cornelis Versluys en deze zijn de ouders van David V., die met do freule van Voerst trouwde. Daar Mevrouw van Voerst in de kerk van Nisse be­ graven werd, is het mogelijk dat zij aan het geslacht van der Nisse verwant was, maar omtrent deze familie staan mij geene volledige gegevens uit dien tijd ten dienste. De grafzerken in de Ned. Hervormde Kerk te Oud-Beijerland, medegedeeld door W. A. VAN RIJN. Met de vergrootting van de kerk ging gedeeltelijke vernieuwing van den planken vloer gepaard, waardoor ik in de gelegenheid was, de zich daaronder bevindende grafzerken te beschrijven. Een woord van dank mag ik hier niet onthouden aan den Heer H. D. Brand, opzichter in dienst van den ar­ chitect Tj. Kuipers, die mij bij het beschrijven steeds behulpzaam was en voor de medewerking van den aan­ nemer, den Heer Blanken, daarbij ondervonden. 1. Sepulture van Adriaen Cornelisen van Rooijen sterf den 5on November A° 1616 hieronder: Hier leijt begraven Adria> us van Bcrkel, obijt Den XP» Ianuari XVIC XCIX out XXV jaeren VIII maenden. Wapen, voorstelling op het schild uitgekapt. 2. 2 wapenschilden zonder voorstelling. Hier leijt begrave Yfken Ariens Wijgaertsberch, de huijsvrov van Ian lanssen de Lact ende is gestorven den IVen December 1632 Hier leijt begraven lanneken lansdr. de Laet, de huijs­ vrov van Cornelis IVillemsen Abbenbrovck en is gestorven den 18 April 1648 Hier leijt begraven Ian Iansse de Laet en is gestorven den 7 Ivny 1648 als- meede- Iannetgie Abbenbroeck huysvrov van Hen drick van Bergen, sterft den 3 April 1675, ovt 46 Iaer. 3. Hier leijt begraven lacop Pietersen Slijckboer, sterff den 5 Febrvwary Ann° 1648 Ende Pieter Jacobsz. Slijckboer, sterf den 16 Mei 1659. 4. Hier leijt begraven Lijsbeth Staesen, Hvysvrovwe van Aryen Ivenissen Backer, sterf den 13 Apr. 1647. 5. Wapen, waarvan de voorstelling op het schild is weggebeiteld, helmteeken: een vlucht. Hier leijt begraven Adriaen Iorisse Hopsomer in siin Leven Diickgraef van de sviit Beiierlanden en den Polder Eendracht, Diickheemraet van Ovt en Nievw Beiierlant, mitsgaders Rentmeester van den Hoochodelen Heer van Braeckel ovt 69 laren, gestorven den II October A° 1676 Hier leijt begraven Yoris Adriaensz. Hopsomer, ge­ storven int Yaer An° 1651. 6. Hier leijt begraven Annetgen Cornelisdochter Robbe in haer leven geweest de huijsvrov van Dirck Adrij aensen Luchtenburch ovt ontrent 57 Iaer is gestorven den 7 Iuny Anno 1640. 7. Eige gekogt graf.