De Nederlandsche Leeuw, jaargang 44 (1926)

73 74 Hier legt begraven Mejuffrouw Pelronella den Boer in haer Ed. Leven Echtgenoote van den Heere Adriaan van der Geer As. stertt in den Heere 7ca Mey 1820 in den ouderdom van bijna zes en veertig Jare. 8. Hier leijt begraven Eüsabet Lavrens Hvysvrov van Ian Stevense Kapiteyn sterf den I Ianvary 1649 ovt synde 73 laren. 9. Wapen, voorstelling op het schild uitgekapt. Hier leijt begraven Pieter Dirclcse Visser sterf den 10 October int Iaer 1645 ovdt 64 laer ende syn hvys­ vrov Aeltien Dierckx sterf den . . September int yaer 1631 ovdt 52 Iaer. 10. Alliantiewapen, op de schilden valt niets meer waar te nemen, helmteeken: een vlucht. Hier leijt begraven Jacob Cornelis van Roijen sterff den 16cn Maert 1618 out 53 jaer ende sijn huysvrov Iryntgen Pouicels Dr. sterff Don . . December 1632 out 54 jaer ende Ponwels Jacobs van Boije7i sterff den 20ato January 1626 out 29 Jaer. Weer een alliantie wapen, als voren. Dirck Visser in sijn leven rentmeester en Penninck meester van de Zuijt Beyer landen obijt den 30 Ja nvary 16.1 out 62 jaren. Adriana Verschuering Huijsvrou van Dirck Visser Rentmeester en Penninck mr. van deBeijerlandenobijt den 3en November 1678 ovt 50 jaren. 11. Alliantiewapen, op de schilden valt niets meer te onderscheiden, helmteeken een vlucht. Hier leijt begraven Cornelija Comelisdr. de huysvrou van Adrian Jacobs van Bogen sterf den 21 Juny An° 1642 oudt 40 (49?) jaren ende Machleld van der Graef syn twee (de) huysvrouw sterf den 29 November anno 1644 oudt 43 jaren ende de Heer Dijcgraef Adryan van Royen sterf den 13 Desember an° 1657 oudt 58 jaeren. 12. Alliantiewapen, als voren, geen helmteeken. Hier leijt begraven Stijntge ... de huijsvrou van Hen- drick Govertse van Ravesway sterf den ... Febr. va An° 1635 oudt ... jaer ende Meyntgen Jacobsdr. van Royen sijn tweede huysvrou sterf den lon October Anno 1648 oudt 48 jaeren. 13. Alliantiewapen, als voren, geen helmteeken. Rustplaetse van Cornélia Cornelis van Royendr. huys­ vrou van Jan Cornelisz. Róbbe out sijnde 57 jaren sterf den 7 October 1659 ende Geertruyt Jans Robbedr ovt synde 21 jaren sterf den 2 Febrvwary 1653. 14. Hier leijt begraven ... Robbe ... sterf den ... januarius 1628, out sijnde 50 jaer ende syn huysvrou Roetie Ariensdr. sterf den 21 januarius 1638 ovt synde 67 jaer. 15. Wapen, de voorstelling op het schild uitgekapt, helmteeken: een vlucht. Hier leijt begraven Basliaen Odvlphusen van der Houch in sin leven schepen ende Heemraedt van Ovt Beier landt naer dat hij 71 Yaeren was oudt ende over de viftich Yaeren getrovt met sin eerste huisvrov ende Cunera Hendricxdr. syn Huysvrov sterft den 3e avg 1651. 16. Wapen, als voren, ge^n helmteeken. Hier leit begraven Dierick Adriaenszoon van Driel. Hi sterf in den XVIJ December anno 1594. 17. Wapeü, op het schild niets te onderscheiden, helmteeken een vlucht. Onder aan de zerk (waarschijnlijk latere eigenaar) Hier leijt begraven Maria Gisbrechls van der Brovck sterft den 8 Mey Anno 1651. 18. Hier leijt begraven Jochem Hendricksen Kranen donck gestorven op den 126u Februwary 1652. 19. Hier leijt begraven Sijchien Bartholomeusdr. de huysvrov van Pieter Geeritsen Wagenmaecker sterf den 8e January A° 1655. 20. Jan Bastiaense Spruijt. 21. Hier leijt begraven Willem Jacobsen de Baen out sijnde 69 jaeren ende sterf den 10 October anno 1651. Ruitvormig wapenschild waarvan de voorstelling is uitgebeiteld. 22. Wapen, op het schild niets meer te onderscheiden. Hier leit begraven Liedeivij Jacobsdr. laetste weduwe van Jacob Segerse Cranendonck in sijn leven Dijckgraef van Oudt Croinstrien sterft de 7e Marty a° 1627. 23. Wapen, als voren. Hier leijt begraven Jacob Beijmont in sijn leven secre­ taris van out Beyerland sterfï den 26 December 1661 oud sijnde 61 jaren ende Johanna de Vlieger sijn huis vrou sterf den 21 April 1649 oud syn ... (niet ingevuld) jaren. 24. Wapen, als voren. Hier leit begraven Engel Dircxz. Visser ouderling out zijnde 62 jaer sterf den 27 Sept. 1654. 25. Wapen, als voren. Hier leit begraven Borger Claess in zijn leven Gou­ verneur van Beyerlant en is in den Heere gerust op ten XXVI aprilis.... oud sijnde 56 jaren. 26. Hier leit begraven Aeriaan Clausen Goudswaar! in zijn leven dijckgraef ende schepen van Hekeling is in den Heere gerust op den 24 December Anno 1683 oud zijnde 68 jaren ende Sijiie .... zijn huysvrou sterf den 20 May Anno 1685 out zijnde 70 jaeren. 27. Hier leit begraven Janneken Adriaendochter in haer leven huisvrouw van Wouter Tennissen gestorven int jaer onses Heer Anno 1617 den dertienden December. 28. Hier leijt begraven Baerigen Cornelijs in haer leven huysvrou van Aryen Ptetersen Baeckelaer sterfï den twaelfden Maert anno sestyen honderd drye ende dartich out sijnde vijftich jaren ende Teunis Aertsen Versto'ck in sijn leven schepen alhier out sijnde 56 jaren sterf den 7 Oct. 1668, mits­ gaders Neeliien Jans van Emmerseel sijne huisvrouw out sijnde 51 jaeren, sterf den 29 September 1666. 29. Wapen, op het schild niets meer te onderscheiden, helmteeken een vlucht. Vier kwartieren: Pandelaert Muys van Holij? Van de Moere Lhermyte Hier leit begraven de Ed. Heere Johan Pandelaert .... van Beijeilant *). 30. Jan Theunis Jansen Ypelaer in sijn leven schepen van Oudt Beyerland sterft den 3 October 1652. 31. Rustplaatsen van Catarina Cornelis Vinck, die eerste huisvrouwe was van Jan van de Graef, sij sterf den 29 April 1652 oud 49 jaren, ende hij (verder niets vermeld). 32. Hier leit begraven Bastijaen Joosien in sijn leven schepen alhier in Out Beyerlant ende sterf op den lesten December.... ') Deze zerk was reeds gedeeltelijk onder den nieuwen planken vloer verdwenen.