De Nederlandsche Leeuw, jaargang 44 (1926)

75 76 33. Basiiaen Spruijt (verder alle letters en cijfers uitgehakt). 34. Hier leit begraven Cornelis Jacobsen van Escli is gestorven op den 21 February Anno 1669 Hier leit begraven Jacob Comelise van Es sterf den 1 February 1674 zijnde 68 jaren ende zijn vrouw Fijchje Jans Bos, sterf de 12 October 1680 ovt zijnde 79 jaren. 35. Wapen, voorstelling op het schild uitgebeiteld, helmteeken een vlucht. Hier leyt begraven Jan Pieterse Pijl ovt 77 jaer sterf den 20 Augustus anno 1619. 36. Wapen, als voren, geen helmteeken. Hier leijt begraven Cornelis lansen van Sijderuelt out sijnde 78 jaeren sterf int jaer ons Heeren 1628 op den 5 dach van Meij. Hieronder weder een wapen als voren. ende Flortyen Jans sin huysvrov sterft op den 26 Maert 1656 out sijnde tachtich jaer. 37. Hier leijt begraven Cornelis Anjensen ... eijer sterf den 23 Meij 1650 out sijnde .0 jaer ende sijn huysvrov Bestiaentie Cornelis sterf den 20 Jvly 1652. 38. Alliantiewapen, op de schilden niets meer te on­ derscheiden, hernteeken: een vlucht waartusschen iets is weggekapt. Hier leijt begraven Willem Jacobsen de Bijel sterf den 26 Meij 1659 out zijnde 62 jaren ende zijn huys vrou Irijnüe Pieters Visscher sterff den 13 November A° 16. 4 out zijnde 49 jaren. . 39. Hier leijt begraven Hendrickie Oroosendr. huys vrou van Pieter Verhagen sterff den 80n Mey An° 1661 ende Leendert Pieterse Verhagen out ontrent 47 jaren is gestorven op den 170U Augustus Anno 1670. Wapen: op het schild valt niets meer te onderscheiden. 40. Een regel en verder randschrift is uitgebeiteld, waarschijnlijk van een vroegeren eigenaar. Hier ieggen begraven Gerrit Jansz. van Sassen in siin leven afslager van de Visch is gestorven den 7en December Anno 1636 oudt sijnde 79 jaeren met siin huisvrou Cuniera Jacobsdr. is gestorven den eersten December anno 1622. Twee wapens onder elkaar, op do schilden niets te onderscheiden. 41. Hier leijt begraven Neellien Aers de huisvrou van lan Gijeten out 48 jaer sterf den 18 October int jaer 1639. 42. Hier leijt begraven Pieter Foppensen. Hij sterff den 23 October anno 1641 out sijnde 62 jaren ende Elisabeth Leenders sij sterff den 20 December Anno 1648 out sijnde 75 jaren. 43. Hier rus Abiguil Anionisdr. Hvysvrouvvo was van Adriaen de Vlieger sterft den 3 Augustus An° 1652 out sinde 72 jaeren ende Adriaen de Vlieger in sijn leven ouderlich van Ovt Beyerlant. 44. Hier leijt begraven IVovler Anthonisse in sin leven Ileemraet van Ovt Beierlandt sterft den 4 November out 73 jaer Anno 1650. 45. Hier leijt begraven Arijen Joosten out schepen alhier in Out Beyerlant sterft den 13 November 1665 out ... (niet ingevuld) jaren. 46. Wapen, voorstelling op het schild uitgebeiteld I. I. V. G. Hio leijt begraven Jannitgc Ariens in haer leven de huisvrovwe van Joost Jacobse van Govtwaert An° 1656 is gestorven den 26 Augustus. 47. Hier leijt begraven Neeliien üingemans Hoecxtvech jongedochter sterf den 210n November anno.. Het z. g. Gravinnekamertje is ontruimd. Een looden kist, die het overschot zou bevatten van Sabina van Egmont, is overgebracht naar een nieuw uitbouwtje, dat tevens als portaal dienst doet. In den vloer van dit gebouwtje, dat nu ook ??Gravinnekamertje' wordt ge­ noemd, is de zerk ingemetseld van Jan de Cerf 1). Een aantal zerken verdween voor goed onder den planken vloer voordat mij kon bericht worden, dat ze zichtbaar kwamen. Nederlandsche Studenten aan Duitsche Universiteiten en andere inrichtingen van Hooger Onderwijs, medegedeeld door Dr.Theol. W.ROTSCHEIDT te Essen-West. Bremen. Het ??Gymnasium illustre' te Bremen, oorspronkelijk eene Latijnsche School, die in 1584 tot een inrichting van Hooger Onderwijs uitgebreid en met de benaming ??Akademisches Gymnasium' werd aangeduid, vormde een eerste trede tot de Universiteit. Deze instelliDg droeg een Gereformeerd karakter. Vandaar dat zij door zoo­ vele Nederlanders bezocht werd. Het oorspronkelijk handschrift der inschrijvings-registers, ??Album studioso rum ab initio Gymnasii Bremensis de 1610 usque ad nostra tempora (1818)', berust in het Stedelijk Archief te Bremen, een afschrift in de Stadsbibliotheek aldaar. Aan de namen heb ik toegevoegd, hetgeen mij uit het vroegere en latere leven der ingeschrevenen bekend werd. 1610. Franciscus Gualtheri Luroteles, Frisius Leovardensis. [1614 of 1615 Predikant te Oosterend-Honnaard, f 21 Dec. 1638 (T. A. Romein, Naamlijst, p. 280.)] 1611. Henr. Slael, Gron. Frisius. Martinus Hubbing, Groninganus Frisius. 1612. Ellerus Theodori, Groninganus. 1613. Nathan. Gisius, Transisulanus Hasselensis. Casp'. Staphorstius, Leovard. Frisius. [Geboren 1586(1587), studeerde ook te Leiden, 1618 Pred. te Edam, 1643 te Dordrecht, t Nov. 1679. (Glasius III, 387. ?? Schotel, Kerk. Dordr. I, 439 f.)] Herm. Suidas Artopaeus, Franequeranus. [Een Hermann Suida stierf 1633 als Pred. te Klein Borssum (Reershemius, OstfrieslandischesPrediger-Denk mahl. Aurich 1796, p. 644.)] Gerardus Bras, Leovardensis Frisius. Bonifacius d Phaesma, Collumanus Frisius. Menno Houwerda a Meckhama, nob. Groning. Gerh. Buninge, Groninganus. Wilh. übbena, Groninganus. J. st. Nicolaus Julsingh, Groning. Fr. i). Zie Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins, G-eneal. en Herald. Gedenkwaardigheden i. en n. de kerken der Provincie Zuid-Holland, deel HA, fol. 274.