De Nederlandsche Leeuw, jaargang 44 (1926)

95 96 Tack. (XLIV, 30). Josina Tack, dochter van Lodetvijlc Tak en van Josina Volboet, werd begraven in de Waalsche kerk te Rotterdam, oude pand n° 107, oud 54 jaar. Zij tr. 1° te Rotterdam 3 April 1689 Willem Beyerman, begr. 29 Dec.' 1702, 2° aldaar 19 Nov. 1704 J?han van Nes, 3° aldaar Martinus van der Koets, begr. 28 Mei 1725, oud 57 jaar. R. W. J. L. P. Uhlenbruch. (XLIV, 31). Friednch Uhlenbruch huwt Hees 2 Sept. 1764 Elisabeth Daniels, ged. Nijmegen 29 Juni 1727, dr. van Jan Daniels en Anna Maria Kramer. Te Nijmegen zijn uit dit huwelijk geen kin­ deren gevonden. Druten. C. W. VAN DAM. Uhlenbruch. (XLIV, 31). Joh. Died. Alex. Uhlenbruch Not. Public, voerde Hh 1790 volgens een lakafdruk in mijne collectie: een uil van natuurlijke kleur, staande op een grasgrond, de kop naar den beschouwer gewend. Helmt.: een vlucht. Randschr. als boven. Ginneken. STEENKAMP. V(h)elen (van). Ascendenten gevraagd van Mr. Hendrik van Vhelen, burgemeester van Wijk bij Duurstede, geb. 10 April 1630 te ... , ob. 7 Maart 1726 te ... Behoorde hij tot het Duitsche geslacht van dien naam, waarvan twee leden om der religie wille uitweken naar de Neder­ landen? Een dezer twee takken stierf echter spoedig uit. Utrecht. P. L. THIERENS. Voorst (van). (XLIV, 64). In het geboorteboek van de doopsgezinden in Amsterdam komen voor: Ameldonck van Voorst en Cecilia Verkolje, als kinderen van hen worden genoemd: Cecilia 15.2 1687 en Hendrik 23.5.1689. Inget. Amsterdam 14.5.1682: Ameldonck van Voorst, v. Emrich, Dr. Med., 25, va. Hendrik, en Cecilia Verkolje, v. A., w. Dirk van der Vliet (inget. 15.7.1673). Amsterdam. A. B. VAN DER VIES. Zuylen (van). (XLIV, 31). De hier bedoelde familie van Zuylen had tot stamvader Willem van Zuylen, die blijkens een Bossche Schepenakte afkomstig was uit het Pruisisch grensstadje Anholt en zich te 's Hertogenbosch metterwoon vestigde, alwaar hij huwde Christina van Vladeracken, zijne afstammelingen behoorden aldaar tot de neringdoende burgerij, met uitzondering van den in de vraag genoemden Rogier van Zuylen, die een tijd lang archivaris der gemeente 's Hertogenbosch was. Genoemde echtelieden van Zuylen hadden een zoon trouwregisters, berustende in het gemeentelijk archief alhier. 's Hertogenbosch. A. VAN SASSE VAN YSSELÏ. Armorial van Gendt. Dit wapenboek was, voor zoover mij bekend, tot eenige jaren geleden in het bezit van nu wijlen ons medelid J. G. de Groot Jamin Jr. te Amsterdam (Binnen Amstel 224). Waar bevindt het zich thans? R. J. J. v. W. Onbekende wapens. In de Ned. Herv. kerk te Bleis- wijk ziet men op den koperen lezenaar van den voor­ zanger naast elkaar 6 waponschilden: Het eerste is: Gevierendeeld: 1 drie violen (Sicieten), 2 drie vazen naast elkaar op een dwarsbalk, 3 een paard (Assendelft), 4 vijf ringen in elkaar gestrengeld en samen weer een grooten ring vormend. Daaronder G. H. L. L. Wat zijn de wapens 2 en 4 en wat kunnen de letters G. H. L. L. beteekenen? A'dam. E. L. VAN SWIETEN. Portretten gezocht. Wie kan mij zeggen of en, zoo ja, waar portretten, hetzij dan schilderijen, miniaturen, prenten etc, te vinden zijn van: 1°. Gehrard Sloet tot Oldenhof en Singraven, Land rentmeester van Twenthe, geb. 1607, f 12 Nov. 1681. 2°. Johanna Florentina van Oer tot Buckhorst, gehuwd met Gehrard Sloet 25 Mei 1634. 3°. Gerhard Borchard Sloet tot Oldenhof, Singraven en Kannevelt, geb. 1637, f 27 Juli 1722. 4°. Jurriana Sloet tot Kannevelt, gehuwd 3 Dec. 1672 met Gerhard Sloet. 5°. Arend Hendrik Sloet tot Singraven, geb. 5 Juli 1674, f Dec. 1724. 6°. Florentina Machtelt Anna von Schivarlz, gehuwd in 1703 met Arend Hendrik Sloet 7°. Antoni Barthold Sloet tol Singraven. geb. 26 Jan. 1719, f 28 Jan. 1774. 8°. Johanna Margaretha de Thouars, gehuwd met Antoni Barthold Sloet 8 Mei 1735. 9°. Mark Anton Marquis de Thouars, geb. 1743, f 8 Mei- 1829. 10°. Johanna Carolina de Thouars, gehuwd in 1775 met Mark Anton Marquis de Thouars. Denekamp. W. E. J. LAAN. Arnout, die 24 Nov. 1649 te ,s Bosch huwde Catharina van Ouluorst Rogiersd'', die afkomstig was uit Middel­ rode , zij schonk hem een zoon Reinier van Zuylen, die in 1679 broodbakker te 's Bosch was. Hij zal gehad hebben een zoon Rogier, welke Maria Vercamp trouwde. In het jaar 1786 behoorde een Nico'aas van Zuylen Phüipszn tot de Bossche Patriottische partij. Thans leeft geen enkel lid dezer familie in deze stad. Haar wapen en genealogie zijn mij onbekend. Hare genealogie is gemakkelijk samen te stellen uit de R. K. doop- en INHOUD 1926, N'. 3. Bestuursberichten.?? De herkomst van het geslacht van Beeftingh, door Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland. ?? Van Voerst-van Ewsum. Een genealogisch raadsel, medegedeeld door W. J. J. C. Bijleveld. ?? De grafzerken in de Ned. Hervormde Kerk te Oud Beyerland, medegedeeld door W. A. van Rijn. ?? Nederlandsche Studenten aan Duitsche Universiteiten en andere inrichtingen van Hooger Onderwijs, medegedeeld door Dr. Theol. W. Rotscheidt te Essen-West. ?? Tiarck (Tierok, Tjerk), door Mr. C. S. Buys Ballot. ?? Korte mededeel! ngen: Roessingh, Nassau la Leeq, Compostel, Van derLey, Rouwborden te Breda, Naamsverandering, Gemeentewa­ pens. ?? Vragen en antwoorden: Abbinga, van Angeren, Barkey, Beeldsnijder, Bezoet, Bosch, Carp, Carp-von Weiier, Elsbroek (van), Frets, Hacrtstein (van), Hooft ('t), Hoogelande (van) de Bye-van dor Goes, Hondius, Hout (van der), Lemmers, Lichtenvoort, Macward, Marienhoff(van), Oerle (van), Oudonrogghe, Ouwerkerk (van), Plaate, Pols-de Rooy, Potter (de), Rochoinont (de), Rimck(do), Saunderson, Schutstal, Swe(e)ring(h)en (van), Swieten (van), Tack, Uhlenbruch, V(h)elen (van), Voorst (van), Zuylen (van). ?? Armorial van Gendt, Onbekende wapens, Portretten gezocht.