De Nederlandsche Leeuw, jaargang 44 (1926)

MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldisch Genootschap: ‚??De Nederlandsche Leeuw.' Dit blad verschijnt maandelijks en wordt aan de leden van het Genootschap gratis toegezonden. Bijdragen en correspondentie, bestemd voor het Maandblad, zoomede opgaven van adreBverandering gelieve men te richten tot den redaot eur Mr. TH. B. VALCK LUCASSEN, huize Sparrenheide, Driebergen. De jaarlljksohe contributie voor het lidmaatschap bedraagt ∆?10.‚?? en voor de leden te 's-Gravenhage, die de wekelijksohe portefeuille ontvangen, ∆? 15.‚??. Voor niet-leden is het Maandblad verkrijgbaar tegen een abonnementsprijs van ∆?10.‚?? per jaargang. Postrekening van den penningmeester N¬į.20910 . Correspondentie betreffende het Genootschap (niet bestemd voor het Maandblad) gelieve men te richten tot den seoretaris Mr. √?. J.THOMASSEN a THUESSINK VAN DER HOOP, Sweelinckslr. 50, 's-Gra¬≠ venhage, en die betreffende de Bibliotheek en de wekelijksohe portefeuille, zoomede aanvragen om exemplaren van vroeger verschenen Maandbladen, tot den bibliotheoaris A. P. M. A. STORM DE GRAVE, Prins Mauritslaan 44, 's-Gravenhage. De Bibliotheek, gevestigd BUyenburg 5, 's-Graven¬≠ hage, is voor de leden geopend iederen Maandag van 3‚??5 unr en op nader met den bibliothecaris overeen te komen nren. De redactie van liet Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking of den inhoud der onderteekende stukken. N¬į. 4. BESTUURSBERICHTEN. Tot lid zijn benoemd: XLIV* Jaargang. April 1926. Mej. J. M. ROLOP Scheveningen. Hotel Clarenee. D. SCHINDLER Amsterdam. Oud-Ontv. der Dir. Bel. Joh. Terhulststraat 14. R. K. A. VAN DEK ZWEEP Batavia. Hoofdkassier Jav. Bank. Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden van den Heer Mr. F. E. Posthumus Meyjes, sedert 1898 gewoon lid van het Genootschap. Adreswijzigingen. Mr. L. CARSTEN 's-Gravenhage. Riouwstraat 182. Mr. A. HAGA Zivolle. Veerallee 26. C. S. SIXMA baron VAN HEEMSTRA . . 's-Gravenhage. Koningskade 19. F. C. VAN DER MEER VAN KPFFELER . 's-Gravenhage. Laan van Meerdervoort 133. W. VAN MAANEN Amsterdam. Uithoornstraat 34 I. Mr. P. C. BLOYS VAN TRESLONG PRINS . Weltevreden. Laan Canne 44. H. J. SCHARP Amstelveen. Amstelveensche weg 397. Aanwinsten der Bibliotheek. Verslagen omtrent 's Rijks oude Archieven, XLVII, 2 dln. 's-Gravenhage. 1925. (Gesch. van het Dep. van O. K. en W.) Martens van Sevenhoven, A. II. Rijksarchief in Gelderland. Het archief der Geldersche Rekenkamer 1559‚??1795 en van de Oommissarisen, belast met het beheer van de Geldersche Domeinen, 1543‚??1559. 2 dln.'s-Gra¬≠ venhage, 1925, 1926. (Gesch. a. b) Keyser, E. de (le P. Ch√©rubin de Renaix). Tableau des 1024 Quartiers g√©n√©alogiques de S.A.S. Mgr. Engel bert-Marie IX6 Duc d'Arenberg. Bruges [1924]. (Gesch. van Prof. Dr. J. F. van Bemmelen). Hes Huisarchief van de Klenke. z. pl., z. j. (Gesch. van het Dep. van 0. K. en W.) M√ľnchener Kalender f√ľr 1890, id. f√ľr 1892. (Gesch. Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland). Hoynck van Papendrecht, A. Gedenkschrift van de Vereeniging Soci√ęteit ‚??Harmonie' (Doele), ge¬≠ vestigd te Rotterdam, ter gelegenheid van haar honderd¬≠ jarig bestaan 1826‚??1 April‚??1926. Rotterdam, 1926. N. i. d. h. (Gesch. van den Schrijver). Das Geschlecht Muller aus Gerolsheim am ersten Januar 1925. Leiden, 1926. (Gesch. van Prof. Dr. J. W. Muller). (Ritzema en K. J. Ritzema van Ikema, H.) Het nageslacht van Jacob Sijbolts, Landbouwer te War fum en Geertruid Cornelis'. Groningen (1926). Sigal, M. C. Genealogische en Heraldische Gedenk¬≠ waardigheden in en uit de Groote Kerk te Vlaardingen. Vlaardingen, 1926. (Gesch. v. H.H. B. en W. van vlaardingen). Verder mocht de bibliotheek uit het overcompleet van het Gemeente-archief to 's-Gravenhage ontvangen een aantal werken en bescheiden, betreffende de geschiedenis en de topographie der Residentie. Eenige opmerkingen naar aanleiding van het wapen van het geslacht van Assendelft. Samenvoeging van helmteekens. Het stappend paard en het molenrad als wapenfiguren in de omgeving van Haarlem, door R. T. MDSCHART. Volgens het Armorial G√©n√©ral is het helmteeken van het wapen der familie van Assendelft o.a. een paardekop met hals tusschen 2 brandende flambouwen. Het wapen van de familie van Haarlem, waarmede