De Nederlandsche Leeuw, jaargang 44 (1926)

113 114 .zich sinds 1860 in het museum Boymans te Rotterdam. Het is een geschenk van' den Heer J. van Overzee, een nakomeling van Johannes Texelius. Van het portret, in 1718 geschilderd, bestaat een kopergravure van P. van Gunst. Er schijnt nog een tweede portret van hem te bestaan geschilderd door J. Buys en gegraveerd door Reinier Vinkeles. Alsnog vond ik het volgend vers: â??Op de afbeelding van D. Johannes Texelius, oudste hoogleeraar der H. Godgeleerdheyd en der Taaien, Dienaar- van Jezus Christus in de Gemeente der Stad Rotterdam'. Dit 's lexel, oudste Loots, de Baak van 's Heylands Reê En d'allerzagtste tolk, de drang der Holle Zee. Door kalmte en liefde voert hij ons in 's Hemels haven En' waakt voor Rotte en Maas, rust vrij op zijne Gaven. Dirk de Veth. Johannes Texelius overleed te Rotterdam 31 Mei 1726. A. H. van Westerhoven vervaardigde het volgende grat- . schrift: Grafschrift. Hier rust de Vader van de Maeskerk in 't gemeen Geèert bij rijk en arm, bemint bij groot en kleen, De vreede-lievendheydt was uit zijn oog te lezen, Een man en vader in den noodt voor weeuw en wezen, Taelkunde, groot verstand en wakker kerk beleid Gulhartigheyd gepaert met rechte vriendelij kheyd Bezat lexelius die eene reeks van jaren Deez kroon gedragen heeft op blonde en grijze haeren, Die eeuwig klinken zal: Gelukkig die zoo sterft En wen hij 't leven mist, het leven nimmer derft.1) Hij huwde te Capelle a/d IJssel 22 Maart 1666 Elisa­ beth van Pelt, geb. 4 Sept. 1645, overl. Rotterdam 7 Juni 1712, dr. van Johannes en van Maria de Roy. Uit dit huwelijk: 1. Adriana Texelius, geb. Capelle a/d IJssel 25 Jan. 1667, overl. Rotterdam 16 Dec. 1712, huwde met Gerrit van der Slut/s, â?? Amsterdamsche schipper'. 2. Johannes Texelius, geb. 12, ged. Rotterdam 15 Jan. 1669, overl. 6 Aug. 1710. 3. Maria Texelius, geb. 9 Nov. 1670, overl. 15 April 1676. 4. Elisabeth Texelius, geb. Rotterdam 8 April 16732), geh. Rotterdam 25 Maart 1706, ondertrouwd 7 Maart, met Dirk Vos van Weel, geb. Rotterdam. 5. Johanna Texelius, geb. Rotterdam 28 Oct. 1674, overl. Rotterdam, begr. tusschen 28 Juni en 4 Juli 1716. 6. Maria Texelius, geb. Rotterdam 17 April 1676, overl. Rotterdam 21 Februari 1759, geh. Rotterdam 8 Mei 1709, ondertrouwd 21 April, met Florens Eilbracht, geb Rotterdam 17, ged. 19 April 1676, makelaar in wijnen, woonde bij zijn huwelijk â??op de punt', zoon van Casparus en van Catharina Costerman, gest. Rotterdam 21 Februari 1759, begr. i. d. Gr. kerk aldaar.3) 7. Theodorus Texelius, geb. Rotterdam 16 Feb. 1679, overl. Rotterdam 11 Mei 1684. ') Men zie verder omtrent hem Rott. Jaarboekje I (1888) blz. 50 en 51 en Nieuw Biographisoh Woordenboek V, 903 J) Waarschijnlijk begr. Rotterdam 2/8 Januari 1707. *) Hun dochter Elisabeth huwde Rotterdam 22 Nov. 1733 met Pieter van Overzee. 8. Pieter Texelius, geb. Rotterdam 24 April 1681, overl. Breda 7 Nov. 1764, geh. Rotterdam 17 Oct. 1723, ondertrouwd 3 October, met Agatha Maria de Ruijt, geb. Aug. 1682, overl. Gouda 18 April 1764, wed. Mr. Anthony Moerings, in leven raad en oud­ schepen der stad Gouda. 9. Ds. Iheodorus lexelius l), geb. Rotterdam 25 of 28 Jan. 1685, ingeschreven als student te Leiden â??5 Maiï 1703 Theodorus Texelius Roteradamensis. 20, P. Hon. e.', in den heiligen dienst bevestigd te Ooitjesplaat 1709, emeritus 21 Maart 1730, opnieuw ingeschreven te Leiden 25 October 1734, â??Theodorus Texelius, Pastor emeritus in pago Ooltjens Plaat 46', overl. Voorschoten 8 Sept. 1742 (1746?), ge­ huwd December 1711 met Anna van der Geer. 10. Ida Texelius, geb. Rotterdam 2 Maart 1688, overl. Rotterdam 2 Maart 1726, geh. Rotterdam 7 Mei 1713, ondertrouwd 23 April, met Chrisliaan Havig horst, geb. Bremen 18 Mei 1677, koopman, overl. Rotterdam 17 Aug. 1750. B. III. Ds. Pieter Texelius, geb. Ouderkerk 30 April 1640, ingeschreven als student te Leiden 4 Juli 1662 â??Petrus Texelius Ouderkerckanus 22, T.', in den heiligen dienst bevestigd to Schipluyden, 1680 beroepen naar den Briel, overleden den Briel 18 Maart 1716, begr. 24 d.a.v. i/d. St. Catharina-kerk, huwde 1°. met Elisabeth Verburg, 2°. met lda de With, overl. den Briel 10 Sept. 1716, begr. 15 d.a.v., dr van admiraal Witte Cornelisz de With en van Hildegonda van Gogh. Uit dit huwelijk: 1. Theodorus Texelius *), geb. Schipluyden 2 Oct. 1677, ingeschreven als student te Leiden 10 Sept. 1692 â??Theodorus Texelius, 15, L.', overl. Rotterdam 18 Juli 1695. Op hem bestaat het volgende grafsohrift: Grafschrift. Dees Zarke dekt het jeugdig Lijk Van Iheodoor vroeg rijp gestorven Al legt die Bloem terneer in 't Slijk De Geur zijn's naams blijft onbedorven, Ey gun hem dan zijn zalig Lot, Hij was Vroeg Wijs en Vroeg bij God. Als familiewapen Texelius vond ik: In rood een zwart anker, het kluifhout omlaag, vergezeld van 2 elkaar aanziende gouden leeuwen, rustende op het kluifhout. Rietstap geeft echter: in goud een zwart anker, het kluifhout omlaag, vergezeld van 2 elkaar aanziende roode leeuwen. Nederlandsche Studenten aan Duitsche Universiteiten en andere inrichtingen van Hooger Onderwijs, medegedeeld door Dr. Theol. W. ROTSCHEIDT te Essen-West. (Vervolg van XLIV, 80). Meurs. Het in de Bibliotheek van het Gymnasium te Meurs (naar zijn stichter Graaf Adolf van Neuenahr â??Gym- !) Nog een â??Theodorus Texelius Rotteradamensis, 20, P. Hon e.' werd 22 Sept. 1700 als student te Leiden ingeschreven. Ik kan dezen niet plaatsen.