De Nederlandsche Leeuw, jaargang 44 (1926)

117 1724. 8 Mei. Johannes Bosch, Aldekircha Gelrus. 1726. 2 Jan. Matthaeus L. Baro de Wsinga Leovardiensis. 1727. 28 Juli. Jacobus Gironnet, Geldrus. 1732. 1 Mei. Johan. Adam. Wilh. Jablinga, Daventriensis. 1739. Joh. Marinus Ivanck, Alckmariensis. 1740. Wilhelmus Christophorus Addendorn, Altkirchensis. 1748. 7 Mei. Eberhardus Siockfeld, Alcmarus. . 1749. 9 Mei. Johannes Henricus Rudelhoffius, Amsteloda- mensis, ad V. 2 Juli. Johannes Ernestus Groote, Amstelodamensis, ad V. 1760. 14 Mei. Casparus Leonhnrdas Luyken, HagaeComitum, ad V. 1751. 11 Oct. Christianus Kuntzius, Haga .Comitum Bata- vus, ad V. Isaacus CarolusGuilelmusJiw?2£,IprisFlandricus, adIV. 1755. 7 April. Gerardus Greven, natus in urbo dicta Grave (Grava Brabantinus), ad V. 12 April. Andreas Gillesen, HagaeComitum natus, ad V. 1756. 1 Oct. Henricus Oudenkerke, alias dictus Viten, ad V. 1762. 3 Sept. Henricus Johannes Wijntgens, HagaeComitum, ad IV. 1766. 3 Nov. Guilelmus Wens, Seuenariensis, ad V. 1772. 28 April. Henricus Guilelmus Strach, Amstelodamen­ sis, ad V. 1775. 14 Oct. Joannes Conradus Eberhardus Motmanns, Gennepa-Clivensis, ad IV. 1776. 27 Juni. Johannes Henricus Wentz, Seuenariensis, ad V. 1778. 29 April. Jacobus HubertusiVWens) fratres Becka Petrus Joannes Notens )TraiectiniadMosam, ad III. 30 April. Christianus Jacobus Knipscheer, Arenaco- Geldrus, ad V. 1782. 4 Aug. Georgius Carolus Halbersmit, Delphis-Bata vus, ad V. 1787. 1 Sept. Cornelius Henricus Evertz, Roterodamensis, ad IV. Mauritius de Baas, Roterodamensis, ad IV. 1788. 20 April. Wiggertus Baldus Nomij, Amstelodamensis, ad IV. i) = waarschijnlijk Idsinga. ?? Bed. 118 1790. 18 Jan. Deodatus Jacobus Deutgen, Amstelodamensis, ad III. 1798. 12 Mei. Henr. Joannes van In gen, Hasselt. Yselanus, IV. (Wordt vervolgd). Tjarck, door W. J. J. C. B IJLE VELD. De mededeeling van ons, medelid Mr. Buys Ballot in het vorig nummer van dit Maandblad, was voor mij aanleiding, om eens na te gaan, wat er alhier over boven­ genoemd geslacht te vinden was. Ziehier het resultaat van twee uur zoekens ten Gem. archieve op 9 April. Het wapen is: in blauw een maan in eerste kwartiers­ stand, rechts vergezeld van eene 8-puntige ster, beide van zilver. I. Dirc Tjarck woonde te Haarlem vóór 1640 en huwde Maria Claesdr. Larp. Hun zoon: II. Mr. Nic.olaes Ijarck werd 3 Maart 1656 inge­ schreven ter Leidsche Academie als jurist, oud 20 jaar (dit is, zooals meestal in het album, onjuist, de leeftijd is terwille van den vrijdom van accijns verhoogd), nog­ maals ingeschreven als J. U. D. 20 Juli 1671 oud 31 j. Hij is vergezeld van zijn neef Adriaen van Bosveltx) te Haarlem 2 April 1671 aanget. en huwde na geboden op 4, 11 en 18 Apr. den 19en voor schepenen met Juf­ frouw Agatha van Leeuwen, die vergezeld was van hare tante Maria van de Velde en hare nicht Jannetje van Cingelshouck. Zij overleed in den zomer van 1682, doch is niet alhier begraven en was weduwe van Nicolaes Corsteman van Rodenburg sinds 25 Feb. 1669. Deze eerste man was geboortig van Lisse en was 13 Jan. 1664 voor schepenen getrouwd. Over zijn geslacht heeft destijds de kolonel de Jong van Rodenburg het noodige gepubliceerd. Kinderen hadden zij niet. Agatha was dochter van Arnold ClaesClaesz. van Meerburg genaamd van Leeuwen, een rijk brouwer, die 21 Sept. 1641 voor schepenen trouwde met Maria van Griecken, met wie hij behalve zijn huis in stad eene buitenplaats bewoonde aan den Hoogen Rijndijk onder Zoeterwoude, thans eigen­ dom van den Heer Zuurdeeg en waar hunne wapens in de poort stonden uitgehouwen. Tjarck hertrouwde in 1693 (aanget. 24 Nov.) attes­ tatie gegeven om te trouwen 12 Dec, Petronella Jacoba van der Goes, wonende te Goes 2). Zijn lijk werd aan­ gegeven in de 1° kl. 2 April 1696 en begraven in de Pieterskerk, zijne woduwe werd 12 Nov. 1709 in de eerste klasse aangegeven. Uit het eerste huwelijk: 1. Alida Tjarck, haar doop in de Jesuitenkerk is ver­ meld in mijn artikel over het register dier kerk, jg. 1925 , zij stierf jong, vóór 1694. Uit het tweede huwelijk: 2. Nicolaus Ignatius, wiens doop vermeld is in boven­ gen, artikel, al draagt hij eerst in later leven dien tweeden voornaam en wel voor het eerst als hij samen i) Zoon van Mr. Leonard van Bosvelt, die 7 Febr. 1648 voor schepenen van Haarlem trouwt met Maria Claesdr. Larp. V Verm. aldaar gehuwd.