De Nederlandsche Leeuw, jaargang 44 (1926)

123 124 Margje van der Vis, 24 jaar, geb. te Koudekerk, dochter van Gerrit, bouwman, en van Klaasje Reyneveld. A. a. d. R. W. M. C. R. Baumann-Schmitz. Frans van der Goes, 1772‚??1855, tr. Jeanne Louise Baumann, 1776‚??1821, dr. van Ds. Chrisiian Friedrich en Maria Antoinetta Schmitz. Gevraagd ouders en grootouders van het echtpaar Baumann‚??Schmitz. Doom. BARKEY WOLF VAN GEERSDIJK. Benier-Erckelens. (XLIII, 252). Ds. Henricus Benier, predikant tot Wervershoove en Susanna Ereketens, ge¬≠ boden te Kampen 2 April 1697. Vermoedelijk te Wer¬≠ vershoove getrouwd. Gedoopt Kampen 18 Augustus 1668 Susanna, d. v. Ruiger Arckelens en Margarieta Sat√©. Vele aanteeke¬≠ ningen over de geslachten Ereketens en Sab√© in Mr. J. v. Doorninck's Geslachtk. Aant. van gecommitteerden ten landdage van Overijssel. Zwolle. A. HAGA. Boellaard. Mr. Dirk Boellaard,zoonan Pieter Boellaar d en Pietronella Bos, tr. Dorothea Beatrix Boellaard. Gevraagd de ouders van Dorothea Beatrix Boellaard benevens data. Doom. BARKEY WOLF VAN GEERSDIJK. Brasser. Aanvulling wordt verzocht betreffende Aletta Brasser, geboren te ... den ... 1579, d.v.... en ... Zij huwde 6 Augustus 1622 bij volmacht te Delft Cornelis Haga. Zij overleed (te Voorburg?) 24 Juli 1665 (Gedenk-' steen Groote Kerk te Schiedam). Zwolle. A. HAGA. Brummelen (van). Geboorteplaats en -datum gevraagd van Elisabeth van Brummelen (van Breumelen), vrouwe van Engelrode, dochter van Johan Dircks en Neelljede Cock Hendriksdr., zij huwt 1707 met Dirk An thonisz van Rijnberk te Beusichem. Haar broeder Johs. v. Br. woonde te Ravenswaay. Wapen van Brummelen? Bestaat een genealogie van dit geslacht? U. D. Carp. (XLIV, 88). In de Gem. Bibliotheek te Dor¬≠ drecht bevinden zich ‚??familiepapieren Balen' onder No. 564c van den Catalogus. In portefeuille I van deze collectie zal vrager meerdere gegevens omtrent de fa¬≠ milie Carp ook in Duitschland vinden. Rotterdam. R. T. MUSCHART. Carp. (XLIV, 88). De Heer aanvrager wende zich tot ‚??Frau Geheime Medizinalrat Dr. Carp, Wesel'1, die zeker bereid zal zijn inlichtingen over de familie Carp te geven. Gendringen. Dr. A. G. H. LDYKEN. Carp-von Weiier. (XLIV, 88). Petrus Theodoor Carp won bij zijn tweede vrouw Susanna Johanna Hagemann een zoon: Eduard Johann Carp, geb. 8 Aug. 1780, koopman te Wesel. Deze huwde met Anne Johanna Louise von Weiier, geb. te Wesel 6 October 1786, dochter van Uit dit huwelijk sproot o. m. a.: August Sophron. Wilhelm Schroedenrijk Carp, geb. 1 Aug. 1816,.overl. 21 Febr. 1832. A. a. d. R. W. M. C. R. Coolwijck (van). Op 14 Januari 1656 compareert voor schout en schepenen in den ambachte van Voorburg Di- derick van Coolwijck, oud-schepen van Delft, als mede-exe outeur van het testament van Cornelis Haga, voormalig gezant te Constantinopel en president van den Hoogen Raad van Holland en Zeeland. Was hij geparenteerd aan Cornelis Haga, een zusters zoon ? Nadere gegevens ge¬≠ vraagd. Zwolle. A. HAOA. Cops. Te Delfshaven werd 19 Augustus 1609 godoopt Dirck en den 21 Augustus 1611 Magdalena, kinderen van Jan Heyndricks en Teunlgen Dirckx: H√©t is meer dan waar¬≠ schijnlijk, dat de vader Jan Heynderiks Cops heette en de moeder den geslachtsnaam Haga voerde. Getuigen bij den eersten doop waren Lambrecht, Jan, en Cornelis Haga, Ariaentge Heynd. en Grietgen Ariens. Gevraagd plaats, jaar en datum van geboorte, huwelijk en overlijden bene¬≠ vens beroep van genoemden Cops alsmede van 't overlijden van zijn vrouw. Zie ook de vraag betreffende Hag(h)a. Zwolle. A. HAGA. Ewijck (van). Geneal. aant. betreffende dit geslacht worden gevraagd. De genealogie in V. v. Oyen's werk en de stamreeks in Ned. Patr., zoowel als verdere geneal. literatuur zijn bekend. 's-Gr. v. E. Flok-'t Hoen. Cornelis Flok, geb , t ‚?Ę ‚?Ę ‚?Ę ‚?Ę , zn. van .... Flok en .... 't Hoen. Gevraagd ouders van het echtpaar Flok‚??'t Hoen. Doorn. BARKEY WOLF VAN GEERSDIJK. GerlingS. Herman Gerlings, geb. 1696, f Batavia den 1723, begr ‚?? Wie vult het ont¬≠ brekende aan? 's-Gr. v. E. .Haertstein (van). (XLIV, 88). Pauwels van Hertsteijn (niet van Haertstein) was in 1624 Schepen van Steen¬≠ bergen, zooals uit een Schepenbrief in het Nassausch Domein-Archief blijkt. Navorscher 1874 pag. 220 ver¬≠ meldt alleen den voornaam van zijne vrouw, zijnde Soetgen. Rotterdam. R. T. MUSCHART. Hag(h)a. I. Te Delfshaven werd 7 Novemb. 1610 gedoopt Magdalena, d. v. Lambrecht Dircksz (Haga) en Ariaenigen Heynd. dr. (Cops?). Getuigen Mr. Cornelis Haga, Reyer Haga en Grielgen Ariens. Vermoedelijk is de vader identiek met Lambrecht Dircksz. Haga, die in 1613 als opperkoopman der O. I. Compagnie belast werd met de leiding van het eerste kantoor te Japara. Waar en wanneer is hij overleden? Alle gegevens omtrent zijn vrouw zijn mede welkom. II. Reyer Haga, gedoopt Schiedam 2 Mei 1590, z. v. Dirck Lambrechisz. Haga, koopman en schepen te Schiedam en zijn tweede echtgenoote Margaretha Reyersdr. van der Johan Bartholomeus Gottfried v. W. en van Johanna Louise Friedrike von Lamers.