De Nederlandsche Leeuw, jaargang 44 (1926)

125 126 Burch, leeft nog 1610 (zie I). Was hij misschien de vader van III? Nadere gegevens gevraagd. III. Jhr. Henricus Haga, ord. edelman van Hare Hoog­ heid mevr. de prinses van Oranje, later drossaert van Leer­ dam, geb. den ... te ..., overl. te ... den ... (vóór 28 Juni 1688) z. v. ... en ... Hij was mede-executeur van het testa­ ment van Cornelis Haga (zie de vraag betreff. van Cool wijck) en gehuwd met Yda van Ylem, uit welk huwelijk werden geboren: Aemilia Henrielte, ged. Nieuwe Kerk den Haag 2 Maart 1660, gehuwd ... overl.... en Henric Willem, ged. idem 10 Febr. 1665, luit.-kolonel 13 Dec. 1714 (in de commissieboeken van den R. v. St. Willem Hendrik Haga genoemd) overl. te . .. den . .. Gehuwd? Zie ook de vragen betreffende van Ylem en van Schriek. Zwolle. A. HAGA. Henry-Diepenhorst. Johannes Henry, 1746??1809, predikant te Middelburg, tr. Dina Diepenhorst. Gevraagd ouders van het echtpaar Henry-Diepenhorst. Doom. BARKEY WOLF VAN GEERSDIJK. Kat (de). Gevraagd geboorte (of doop) van Cornelia de Kat, waarschijnlijk geb. te Deest, tr. Puiflijk 2 Mei 1783 Nicolaas Herhert de Ridder. Gevraagd de acht kwartieren van Corn. de Kat. Hilversum. J. D. (JHLENBECK. Kouwenhoven (van)-Broekhuysen. Jacob Hennequin, 1767??1842, tr. Maria van Kouivenhoven, dr. van Pieter en Maria Broekhuysen. Gevraagd ouders van het echtpaar van Kouwenhoven?? Broekhuysen. Doom. BAKKEY WOLF VAN GEERSDIJK. Lemmers. (XLIV, 91). In een m.s. vind ik o.a. Mr. Jacob Lemmers (Abrahamsz. ex Elisabeth Danford) X Maria Catharina de Brauw (Adriaansd' ex Catharina Wouters) waaruit: Elisabeth Maria Catharina, geb. B. op Z. 27.7.1759 en Abram Adriaen Charles, ged. id. 29.9. 1761. Uit mijne aanteek. betreffende officieren kan ik mededeelen, dat de in bovengenoemde vraag vermelde Nicolaas Lemmers, ridder Ned. Leeuw, Schout bij Nacht, kommandant en directeur der Marine i.h. Hoofd-depart. der Zuiderzee, den 20.1.1822 te Amsterdam overleed. Zijne wed. Carolina Louisa Klopman volgde hem reeds 3.10.1822. Te Coevorden huwde 25.10.1824 de toenmalige luit. iz. 1°. kl. D. Bijl de Vroe met E. IJ. Lemmers van Amsterdam, terwijl ald. 8.8.1822 getrouwd waren J. O. 8. Bijl de Vroe, ridder M.W.O. 3dc kl. en luit. t/z le kl., met J. G. Liemmers. Laatstgenoemde is f Kampen 3.2. 1876, als weduwe, oud 84 j. ?? Te Bergen-op-Zoom is 19.3.1818 gehuwd 1. I. Kürsteiner, kapt. bij het korps Rijd. Art. met L. R. Lemmers, wed. Mr. A. van O verstra­ ten. ?? Te Suriname overleed 25.2.1828 Nicolaas Lemmers, oud 35 j., ridder M.W.O., luit-kol. komm. van het batail lon ald. in garnizoen, broeder van A. Lemmers, echt­ genoote van W. H. Willtens. De naam Lemmers kwam in de tweede helft der 19de De door mij gepubliceerde gegevens in De Wapen­ heraut putte ik voornamelijk uit familie-papieren in het bezit van ons medelid, den Heer Eyma te Ankeveen. Door het thans ten Alg. Rijksarchief te 's-Gravenhage aanwezig zijn van hetgeen er overbleef van Suriname's Archief is ni fallor veel materiaal betreffende den tak Lemmers, aldaar gevestigd geweest, te vinden. eeuw nog te Bergen-op-Zoom voor, o.a. overleed daar 30-1-1867 Jacobus Lemmers, oud 75 j. In de desbetref­ fende advertentie noemt een zoon Fr. Lemmers zich ??polderboer'. 's-Gr. M. G. W. Lemmers. (XLIV, 91). Ik verwijs den vrager naar Na­ vorscher 1870 pag. 610 en 611, Navorscher 1912 pag. 119 en volgende, Wapenheraut 1902 pag. 176 en Taxandria 1904 pag. 193. Verder vond ik nog in de testamenten van Suriname: de manhaf te Jacobus Petrus Lemmers getrouwd met Iheodora Roepel testeeren te Paramaribo 26/3 1790, Andries Johannes Lemmers, 22/4 1803 te Paramaribo, Abraham Lemmers, wiens weduwe Catharina. Elisabeth Klein 14/6 1804 te Paramaribo woont, Jan Jacob Lemmers, 3/3 1806 te Paramaribo. En in andere bronnen Aletta Brouwer weduwe Lemmers, 6/4 1757 te Amsterdam en Nicolaas Lemmers, 14/3 1732 juwelier te Amsterdam. Rotterdam. R. T. MUSCHART. Marienhoff (van). (XLIV, 92). Jacobus en Hendrik van Marienhoff, 6/4 1772 kooplieden te Utrecht, volgens protocol 4449 van notaris C. de Wijs aldaar. Jacobus van Marienhoff, 8/1 1760 koopman te Utrecht, getrouwd met Hendrina de Lange volgens protocol 3908 van notaris Mr. Jacob Smit aldaar. Willem van Marienhoff, 7/3 1781 te Utrecht, leenman van het huis Lokhorst volgens de volmachten der Gel dersche Leenkamer. Rotterdam. R. T. MUSCHART. Marienhoff (van). (XLIV, 92). Gedoopt Utrecht (Jacobi kerk) 13 Oct. 1720 Anna Maria, dochter van Jacobus van Marienhof en Anna Toelaar, wonen aan de Viebrugh. Hilversum. J. D. UHLENBECK. Mulet-van der Hagen. Gevraagd ouders, wapen, beroep en geboorte (of doop) data en -plaats van Martinus Mulet en zijne echtgenoote Cornelia van der Hagen of van den Hage. Zij huwden Utrecht 17 Juni 1691. Alle gegevens betreffende het geslacht Mulet zullen zeer welkom zijn. Be­ staat er eene genealogie M. ? Hilversum. J. D. UHLENBECK. Zie Maandbl. XXXVII(1919), k. 233,234,426,427. RED. Oortmans. Wie waren de ouders van Nicolaas Oort mans, die 1 October 1681 als student in de rechten aan de universiteit van Leiden werd ingeschreven en daarbij opgaf 21 jaar oud te zijn en geboortig van Amsterdam ? 'Ï H. B. D. R. v. Z. Oosterlant. Gevraagd ouders, wapen, beroep en ge­ boorte (of doop) data van Isaak Oosterlant, waarschijnlijk ged. te Amsterdam,ir. Utrecht 29 Nov. 1707 met Cornelia van der Linden. Alle gegevens betreffende dit geslacht zullen zeer welkom zijn. Hilversum. J. D. UHLENBECK.