De Nederlandsche Leeuw, jaargang 44 (1926)

12? 128 Radermacher. Wie kan mij helpen aan de genealogie van of ton minste aan meerdere gegevens betreffende Heinrich Radermacher, die te Keulen in 1649 huwde met Elisabeth Heldewier (XLII, kol. 368)? Soerakarta. L. S. A. M. v. ROMER. Rochemont (de). (XLIV, 29, 93). De familie Sinclair de Rochemont te Apeldoorn voert het wapen met de moorenkoppen, met de zinspreuk: â??Le destin nous sé pare, le penchant nous unit'. Heemstede. M. R. H. CALMEYER. Rijnberk (van). Volgens Rietstap's Arm. Gén. voert een Geldersche familie v. R. drie zwarte vogels in ... ? Kan een mijner medeleden ook mededeelen of ooit een lid van dit geslacht aldus gezegeld heeft'? (Voor zoover mij bekend, zegelden leden van het geslacht v. R., die in de regeeringscoll. van verschillende Betuwsche plaatsen zaten, steeds met drie bijenkorven). In mijn bezit is een afbeelding van een gedenkpenning op het overlijden van Sara Hendrixdr. van Rijnberk (obiit 15/4 1686 aet. 66 jr. en 10 maanden). Gevraagd: genealogische bijzonderheden omtrent deze vrouw. (Kwartieren en opvoering). U. D. Schriek (van). 31 Oct. 1708 wordt door den R. v. St. commissie gedepescheerd voor Tilus Engélbert Schriek als kapitein in een regiment te voet. Was hij identiek met Titus Engélbregt van Schriek, geb. te ... den ..., overl. te ... den ..., z. v.... en ... die 16 Januari 1707 in de Hoogduitsche kerk te den Haag huwde met Louisa Alberlina Henrietla Maria Haga, geb. te ... den . .. overl.... Was zij een d. v. Jhr. Henricus Haga en Yda van Ylem? Zie de vraag betr. van Ylem. Zwolle. A. HAGA. Stucki. Wie waren de ouders van Dietrich en Anna Stucki, broer en zuster, beiden omstreeks 1560 geboren en in 1600 te Glarus wonende? Waar woonden die ouders? Rotterdam. R. T. MDSCHAET. Vonck. Geboortedatum en -plaats gevraagd van Theo dorus Vonck, zn. van Jacobus Vonck en Ida van Maeren. Hij huwt 2/4 1706 te Driel (Bommelerwaard). Volgens mededeeling van ons geacht c.-lid den heer Muschart voeren verschillende Betuwsche Voncken als Vonck van Lienden. Bestaat hier verband of wapenusurpatie? V. D. . Waal (de). Gevraagd afkomst en nakomelingen van: 1°. Franciscus Nicolai de Waal (Wael), geb. 1594, overl. den Bosch Sept. 1670, 1620 predikant te Alm kerk, 1630 te den Bosch. 2°. Jan de Wael, 1630 te Utrecht wonende, en 3°. Joan de Wael Janszoon (Jan de Wale) van We- Wade (van der)-van Rijnberk. De m. s. â??Inventaris v. h. Archief v. h. Graafschap Oulenborgh' van Mr. I. A. Nyhofï 1° afd. Charters N° 373 A° 1407 d° 21 Mei ver­ meldt de huwel. voorwaarden van Lambrecht van der Wade X Geertrui Hen{d)ricksdr. van Rijnberk (betr. een hofstad te Schalkwijk). Gevraagd: voorouders en na­ komelingen van beiden, enz. Wapens? velghem in Vlaanderen, weduwnaar van Sarah Fabry, ondertrouwd te Amsterdam 13 Mei 1600 met Margreta de Picquere (Margrita de Pickero) van Antwerpen, sedert 1581 weduwe van Michiel Wachman te Middelburg. U. D. Waeyen (van der). Jacob van der Waeyen, raad van Justitie in O. I., tr. te... . den .... Susanna Engel bertina de la Boucq, geb. (ged.) te .... den .... f te .... 16 Mei 1766, dr. van.... en van.... en wed. Petrus Johannes van Eicijck. Deze laatste geb. (ged.) 7 Sept. 1701, f Batavia 16 Mei 1735 (ambt?). Hij was met *S. E. de la Boucq gehuwd te .... den .... 's-Gr, ' v. E. Ylem (van). Yda van Ylem, geb. te ... den ..., d. v. . .. en .. ., overleed 26 Nov. 1673 te 's-Gravenhage en was gehuwd (ondertr. den Haag 14 Juli 1668) met Jhr. Henri­ cus Haga. Zie de vraag betr. Hag(h)a. Zivolle. ' A. HAGA. Zuylen (van). (XLIV, 31). De zerk, dekkende den graf­ kelder van Kolonel O. I. Leger G. E. V. L. van Zuylen (1837â??1895) op de Alg. Begraafplaats te's-Gravenhage, vertoont een wapenschild met in rood drie zilveren zuilen (2 en 1). Genoemde kolonel was ni fallor verwant aan den Bosch'schen archivaris. 's-Gr. M. G. W. Onbekende wapens. In het huis genaamd â??De Steen­ oven' te Ravenswaaij, gem. Maurik, bevinden zich twee gevelsteenen. De eerste bevat een mann. wapenschild met leeuw waarboven een barensteel. Onder het schild staat â??Anno'. De tweede bevat een vr. wapenschild met dwars­ balk. Onder dat schild staat â??1699'. De kleuren zijn niet aangegeven of door de dikke verflaag, waarmede de steenen besmeerd zijn, niet te onderscheiden. Kan men mij ook inlichten van welke geslachten de wapens zijn? Maurik. J. H. DE VREE VAN GELDER. INHOUD 1926, H'. 4. Bestuursberichten. â??â?¢ Eenige opmerkingen naar aanleiding van het wapen van het geslacht van Asseudelft. Samenvoeging van helm teekens. Het stappend paard en het molenrad als wapenfiguren in de omgeving van Haarlem, door R. T. Muschart. â?? Van Keppel van den Nyenborch, door J. R.baron van Keppel. â?? â??Statute n Boec toe­ behorende Sophien van Brienen genaembt Harder(wijck)', medege­ deeld door A. P. M. A. Storm de Grave. â?? De Rotterdamsche pro­ fessor Johannes Texelius en zijne familie, door H. H. van Dam. â?? Nederlandsche Studenten aan Duitsche Universiteiten en andere in­ richtingen van Hooger Onderwijs, medegedeeld door Dr. Theol. W. Rotsoheidt te Essen-West. (Vervolg). â?? Tjarck, door W. J. J. C. Bijleveld. â?? Korte mededeelingen: Physionotrace-portretten door Quenedy, Rouwborden te Breda, Tiarck (Tierck, Tjerk). â?? Vragen en antwoorden: Barkey, Baumann-Schmitz, Benier-Erckelens, Boel laard, Biasser, Brummeien (van), Carp, Carp-von Weiier, Coolwïjc k (van), Cops, Ewijck (van), Flok-'tHoen, Gerlings, Haertstein (van), Hag(h)a, Henry-Diepenhorst, Kat (de), Kouwenhoven (van)- Broek huysen, Lemmers, Marienhoff (van), Mulet-van der Hagen, Oort mans, Oosterlant, Radermacher, Rochemont (de), Rijnkerk (van), Schriek (van), Stucki, Vonck, Waal (de), Wade (van der)-van Rijnberk, Waeyen (van der), Ylem (van), Zuylen (van). â?? Onbe­ kende wapens. B. W.