De Nederlandsche Leeuw, jaargang 44 (1926)

MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldisch Genootschap: ‚??De Nederlandsche Leeuw' Dit blad verschijnt maandelijks en wordt aan de leden van het Genootschap gratis toegezonden. Bijdragen en correspondentie, bestemd voor het Maandblad, zoomede opgaven van adresverandering gelieve men te richten tot den redaoteurMr. TH. E. VALCK LUCASSEN, huize Sparrenlieide, Driebergen. De jaarlijksohe contributie voor het lidmaatschap bedraagt ∆?10.‚?? en voor de leden te 's-Gravenhage, die de wekelijksche portefeuille ontvangen, ∆?15.‚??. Voor niet-leden ia het Maandblad verkrijgbaar tegeneen abonnementsprijs van ∆? 10.‚?? per jaargang. Postrekening van den penningmeester N¬į. 20910. Correspondentie betreffende het Genootschap (niet bestemd voor het Maandblad) gelieve men te riohten tot den socretaris Mr. E. J.THOMASSEN a THUESSINK VAN DER HOOP, Sweelincksir. 50, 's-Gra¬≠ venhage, en die betreflende de Bibliotheek en de wekelijksohe portefeuille, zoomede aanvragen om exemplaren van vroeger verschenen Maandbladen, tot d√ęn bi bli o theoaris A. P. M. A. STORM DE GRAVE, Prins Mamitslaan 44, 's-Gravenhage. De Bibliotheek, gevestigd Bleyeriburg 5, 's Graven hage, is Toor de leden geopend iederen Maandag vau 3‚??5 uur en op nader met den bibliothecaris overeen te komen uren. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking of den inhoud der onderteekende stukken. XLIV0 Jaargang. Mei 1926. Bij dit nummer wordt een plaat verzonden, behoorende N¬į. 5. bij het artikel: Van Duyvelandt van Rhoon. BESTUURSBERICHTEN. Maandelijksche Bijeenkomsten. Te beginnen met 7 Juni a. s. zullen de maandelijksche bijeenkomsten tot nadere aankondiging plaats hebben op iederen eersten Maandag van de maand ten 4|- ure in Hotel Wit te brug te Sche v enin g en. Tot lid zijn benoemd: Mej. C. S. KYMMELL Utrecht. Nieuwegracht 79. K. J. RITZEMA VAN IKEMA . . . Westemieland (Gr.) huize Zijlbrugge. W. H. baron TAETS VAN AMERONGEN VAN WOUDENBERG Woudenberg. (post Maarn), huize handeek. R. H. M. VERSPYCK Hilversum. Rossimlaan 5. A. VAN WALCHREN 's-Gravenhage. Nassauplein 42. Adreswijzigingen. Dr. G. J. BOEKENOOGEN Leiden. Nieuwe Rijn 85a. W. K. M. DE BR√?IJN Dordrecht. Wolwevershaven 8. Ir. D. W. VAN DAM VAN HEKENDORP . . Haarlem. Zijlweg 4. Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden van den bekenden Vlaamschen uitgever H. Z. S. de Seyn ‚?? Ver Hougstraete, sedert 1891 correspondeerend lid en van den Heer Mr. L. 11. van Dam, sinds 1910 gewoon lid van het Genootschap. G. F. E. GONGGRYP Weltevreden. v. Heutszboulevard 39. H. T. HABBEJIA Bremen. Caprivistr. 14. Jhr. E. O. M. VAN NISPEN TOT SEVENAEU . Oost-Eysden. Kasteel Oost. Mr. D. F. PONT Uithoorn. A. R. VERBRUOOE Rotterdam. Hoflaan 102. De eerste generaties van het geslacht vanWeede , door W. WIJNAENDTS VAN RESANDT. Aangezien in het aan het einde van dit jaar te ver¬≠ schijnen Nederland's Adelsboek de stamreeks van het ge¬≠ slacht van Weede in de eerste generatie geheel anders zal luiden dan tot dusver in bestaande uitgaven 1) werd aan¬≠ genomen, werd het wenschelijk geacht in dit Maandblad aan te toonen op grond van welke oorkonden en acten die veranderingen moesten worden aangebracht. Hierdoor toch worden belangstellenden op de hoogte gebracht van de onjuistheden, welke in die stamreeks voorkomen en vau de wijze, waarop die fouten ontdekt werden en verbeterd konden worden. De eerste 8 generaties luidden volgens Nederland's Adelsboek, jg. 1918: I. Steven van Wee, zegelt met Everhard van Stouien burg, 132(3, tocht zijne vrouw Jutte [wan Broeclc huysen] 1331. II. III. IV. V. Wouter van Weede, beleend met Weede, komt voor 1361. Everard van Weede, verschijnt 1370 met zijn schoonvader Liesvelt. Elias van Weede, beleend 1386, leenman te IJsselstein. Elias van Weede, beleend met Lutteke Weede 1411, met Weede 1449, schepen te Amersfoort, tr. Theodora van Hamersfeldt. *) Zie b v. Rietstap's Wapenboek van den Nederlandschen Adel on Nederland's Adelsboek, jaargangen 1910 en 1918.