De Nederlandsche Leeuw, jaargang 44 (1926)

135 136 2° in crastino beati Pontiani (15 Jan.) 1317 als de Bisschop van Utrecht uitspraak doet in de zaak tusschen Steven van Wede voor zijn zusters Agnese en Mechtelt eenerzijds en heer Borre, zijn broeder Diderïlc Borre en Jan van Amerongen anderzijds, over de uitkeering van 200 ffi, of 20 ffi jaarlijks, zwarte tornoisen aan Agnese en Mechtelt uit de goederen, die hun zuster Jutte geërfd had van haar man Hughe van Dorsghen en hun kind. Na verklaring van de getuigen bij het huwelijk van Jutte met Jan van Woudenberg, zoon van heer Borre vd., wordt aan Agnese en Mechtelt die uitkeering toegekend. (Regr nr 206, p. 75, Mr. Muller, nr 398). Hieruit leeren wij 3 zusters van Steven van Weede kennen, zonder dat wij nochtans iets vinden mochten over hun ouders. Zutphensche Geslachten. Bijdrage tot de genealogie Verstege, door Jhr. H. H. R?ELL. Wapen: gevierendeeld: 1. in zilver een verkort rood kruis, 2. in blauw 3 gouden sterren, 3. in zilver 3 groene hulstbladeren, 4. in zilver 3 blauwe lelies. Helmteeken: een verkort rood kruis tusschen een rood-zilveren vlucht (zie de varianten vermeld in het Maandblad 1918, 343). I. Ds. Qerardus Verstege, predikant'te Buren 1606, Nieuw-Lekkerland 1616,Oud-Beijerland 1624, emeri­ tus 1633, ingeschr. als student te Harderwijk, als pastor emeritus 29 Juni 1649. Kinderen: 1°. Philippus, die volgt II. 2°. Samuel, die volgt II bis. II. Ds. Philippus Verstege, geb. te Arnhem, ingeschr. als student te Groningen 27 Juli 1621, predikant te Tolbert 1622, te Nunspeet 1624, overl. 1644, huw­ de te Harderwijk 22 Juli 1627 (o. 8 Juli): Wijntje Brands. Uit dit huwelijk 8 kinderen: 1°. Sibylla, ged. te Harderwijk 4 Mei 1628, huwde te Harderwijk 25 Aug. 1652 (o. 11 Aug., van Nieuwveen naar Harderwijk geatt. 21 Aug.): Ds. Joannes de Qavarel, predikant te Nieuwveen 1644, te Harderwijk 1649, ingeschr. als student te Harderwijk 26 Sept. 1649, als predikant al­ daar, predikant te Amsterdam 5 Jan. 1653, overl. aldaar 4 Mrt. 1653. 2°. Qeertruid, ged. te Harderwijk 7 Oct. 1629. 3°. Qerardus, ged. te Nunspeet 4 Sept. 1631. 4°. Sara, ged. te Nunspeet 19 Mei 1633. 5°. Phoebe, ged. te Nunspeet 7 Dec. 1634, huwde te Harderwijk 12 April 1663 (o. te Deventer 21, te Harderwijk 29 Mrt., van Deventer naar Harderwijk geatt. 9 April): Dr. Albertus Went holt, zn. van Hendrik Wentholt en Anna Hael boom, ged. te Hattem 30 Nov. 1638, ingeschr. aan het Dev. Ath. 1 Mei 1658, als student te Harderwijk 12 Febr. 1663, te Leiden 3 Mei 1668, gemeensman te Deventer voor de Waterstaat 1669??1673, richter in 't Nijbroek. 6°. Sybrandus, ged. te Nunspeet 16 Oct. 1636. 7°. Reinera, ged. te Nunspeet 3 Dec. 1637 overl. vóór 1671, huwde te Gorssel 10 Juni 1666 (o. te Deventer 19, te Harderwijk 20 Mei, van Deven­ ter naar Gorssel geatt. 10 Juni): Berent Dapper, zn. van Bitier Dapper en Christina Elsinck, ged. te Deventer 27 Sept. 1640, gemeensman te Deven­ ter voor de Assonstraat 1681??1702, provisor, begr. te Deventer 27 Juni 1707. Hij hertr. met Anna Jacobsen. 8°. Ds. Eilardus, ged. te Nunspeet 21 Juni 1640, ingeschr. als student te Groningen 13 Sept. 1660, predikant te Putten 1665, overl to Putton 8 Nov, 1704, ongehuwd. Ilbis. Ds. Samuel Verslege, geb. te Buren, ingeschr. als student te Groningen 28 Mei 1622, te Leiden 2L Sept. 1623, predikant te Didam 1627, te Warns veld 1629, overl. aan de pest 27 Aug. 1636, huwde te Zutphen 18 Juli 1630 (o. 27 Juni): Hadewich Weidholt, dr. van Johan Wentholt en Mechteld Bo vendorp, overl. vóór 27 Juli 1648. Zij hertr. te Zut­ phen 25 Feb. 1638 (o. aldaar en te Harderwijk 4 Feb.): Ds. Goswinus Braniius (misschien broeder van Wijntje Brands), geb. te Harderwijk, ingeschr. als student te Leiden 16 Juni 1629 en 19 Oct. 1630, te Groningen 8 Juni 1035, predikant te Warnsveld 1636, te Doesburg 1643, overl. aldaar 23 Oct. 1676. Bij Res. van 12 Febr. 1638 worden Ds. Qellius de Bouma en Johan Wentholt benoemd tot momberen ??over het onmundige kindt van zall. Samuel Verstege, in leven Predicant tot Warnsfelt bij Hadewich Went­ holt ehelick geprocreert, Bartolt genoomt, olt synde twe jaeren'. (Weesboek der Stad Zutphen, 1636?? 1650, fol. 192.) Ds. Qoswinus Brantius hertr. na den dood van Hadewich Wentholt met Christina Brenke laar, wed. Beurites (Weesboek der stad Zutphen, 1636-1650, fol. 367). Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1°. Joannes, ged. te Zutphen 9 Aug. 1631, jong overl. 2°. Bartholdus, die volgt III. III. Ds. Bartholdus Verstege, geb. te Warnsveld, ingeschr. als student te Utrecht Sept. 1654, predikant te Drempt en Oldenkeppel 1667, overl. aldaar 1680, huwde te Drempt 1 Juni 1671: Henrietta Braitius, dr. van Ds. Qosivinus Brantius, predikant te Doesburg, en Christina Brenkelaar, overl. Nov. 1718. Zij hertr. (o. te Zutphen 21 Oct. 1688): Dr. Bemardus Cremer, secretaris van Zutphen 1675 ??1715, wedr. van Ger- harda Catharina Crusius. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1°. Qoswinus, die volgt IV. 2°. Hadewich, geb. te Drempt 2 Oct. 1674, overl. 27 Nov., begr. te Zutphen 3 Dec. 1751, huwde 12 Aug. 1703 (o. te Zutphen 29 Juli): Qerhard Vatebender, zn. van Gerhard Vatebendcr en Maria van Sonsveld, ged. te Zutphen 15 April 1674, wijnkooper te Amsterdam, overl. aldaar 29 Oct. 1731. 3°. Samuel (Irenaeus), geb. te Doesburg, grootburger van Zutphen 12 Jan. 1723 met zijn beide dochters, koopt 31 Aug. 1723 de wahro N° 27, kerkmeester der St. Walburgskerk en provisor Oude en Nieuwe Gasthuis 1 Mrt 1723, onderrentmeester 1 Mrt.