De Nederlandsche Leeuw, jaargang 44 (1926)

139 140 7 Juni): Misabeth Maria Jacoba Tarée, dr. van Mr. Willem Adriaan larée en Adriana Wiihel­ mina van Haansbergen, geb. 24, ged. te Leidschen dam 30 Mei 1756, overl. te Zutphen 27 Febr. 1831. Zij hertr. met Philippus Hermanus de Boy, ontvanger-generaal der Graafschap. Uit dit huwelijk een dochter: a. Johanna Catharina Anna, geb. 9, ged. te Zut­ phen 13 Oct. 1779, overl. te Zutphen 2 Mei 1811, huwde te Zutphen 4 Dec. 1797 (o. aldaar 17 Nov.): Dr. Isaac de Bruin, zn. van Ds. Florentius Franco de Bruin en Charlotta Maria de Bruyn, geb. 29 Juni, ged. te Bennekom 5 Juli 1772, ingeschr. als student te Leiden 17 Sept. 1792, med. doctor te Zelhem, overl. te Zelhem 6 Sept. 1822. 2'. Agnes Maria Arnoldina, geb. 13, ged. te Zutphen 14 Mrt. 1752, overl. te Zutphen 10 April 1814, huwde te Zutphen 18 Mrt. 1771 (o. aldaar 3 Mrt.): Mr. Hendrik Jan Lulofs, zn. van Professor Dr. Johan Lulofs en Wijnanda Mechtéld Lulofs, geb. 25, ged. te Leiden in de Pieterskerk 29 Oct. 1745, ingeschr. als student te Leiden 20 Mrt. 1758, grootburger van Zutphen 26 Mrt. 1766, controleur der convoyen en licenten aldaar 23 Juli 1768, provisor Bornhof 13 Mrt. 1773, overl. te Zutphen 13 Juni 1822. 3°. Maria Oeertruid Agatha, geb. 15, ged. te Zut­ phen 17 Oct. 1754, overl. te Rotterdam 11 Juli 1821, huwde te Zutphen 21 Oct. 1782 (o. aldaar 6 Oct.): Mr. Jan Steven Wentholt, zn. van Mr. Pieier Wentholt en Helena Cornelia Verspt/ck, ged. te Zutphen 2 Dec. 1753, ingeschr. als student te Groningen 13 Sept. 1771, te Utrecht 1775, onder rentmeester te Zutphen 28 Febr. 1778 ?? 1 Mrt. 1781, secretaris 31 Juli 1780 ?? 25 Febr. 1795, raadsheer in 't Hooggerechtshof te 's-Graven­ hage, overl. te Rotterdam 27 Juni 1831. 4°. Theodora Cornelia, geb. 29 Febr., ged. te Zutphen 2 Mrt. 1756, koopt 15 Dec. 1792 de wahre N°. 145, afkomstig van haar oom Bariholdus, overl. 21, begr. te Zutphen 29 Mei 1800, ongehuwd. 5°. Josina Lutgard, geb. 22, ged. te Zutphen 24 Aug. 1757, venia aetatis 9 Oct. 1776, overl. 14, begr. te Zutphen 18 Febr. 1797, ongehuwd. Uit het tweede huwelijk 3 kinderen: 6°. een onged. kind, begr. te Zutphen 21 Aug. 1765. 7°. Covert Anne, die volgt VI. 8°. Henrietta Judilh Jacoba, geb. 9. ged. te Zutphen 10 Oct. 1770, overl. op Klein Middachten te Ellecom (gem. Rheden) 10 Nov. 1840, huwde 1° te Warnsveld 9 Juni 1796 (o. aldaar 20 Mei): Mr. Joost Isaac Schluiter, zn van Mr. Ooswin Schluiler en Anna Elisabeih de la Fontaine, geb. 27, ged. te Zutphen 29 Nov. 1770, ingeschr. als student te Harderwijk 20 Sept. 1788 en 21 Oct. 1793, onderrentmeester te Zutphen 1 Mrt. 1794, raadsheer in den Hove van Gelderland, overl. 8, begr. te Arnhem 13 Mrt. 1797. Zij huwde 2°. te Almen 9 Oct. 1798 (o. te Zutphen 18 Sept.): Mr. Armand van Stvieten, zn. van Mr. Adriaan van Sicieten en Elisabeth Maria de Charles, geb. 21, ged. te Leiden in de Pieters­ kerk 25 Mei 1768, ingeschr. als student te Leiden 16 Sept. 1782, advocaat, lid van de magistraat te Leiden 1803??1808, van de vroedschap 1808?? 1814, van de Weeskamer 1803??1814, overl. te Leiden 1 Mrt. 1814. VI. Mr. Covert Anne Verstege, geb. 4, ged. te Zutphen 8 Juni 1768, ingeschr. als student te Groningen 20 Sept. 1787, lid van het comité revolutionair te Zutphen 4 Febr. 1795, representant 25 Febr. 1795 ?? 22 Sept. 1795, nogeens 4 Oct. 1795??2 Mrt. 1797, officier van 't scholtambt Zutphen 16 Febr. 1797, idem 8 Oct. 1802??6 Febr. 1808, houtvester en opziener der plantagiën en houtgewassen in het kwartier van Zutphen 29 Jan. 1803??12 Juni 1811, lid van de magistraat te Zutpen 10 Dec. 1802 ?? 6 Febr. 1808, wethouder 6 Febr. 1808??12 Juni 1811, adjoint maire 12 Juni 1811??1813, prov. ont­ vanger der dir. belastingen voor de gemeenten Twello en Wilp 21 Mrt. 1814??31 Dec. 1822, prov. ontvanger der indir. belastingen te Twello 19 Oct. 1814??6 Nov. 1817, ontvanger der dir. belastingen en accijnsen te Twello en Wilp 1 Jan. 1823??1 Mei 1826, gep. 18 Nov. 1826, overl. te Valkenswaard 23 Mei 1831, huwde 1° te IJsselmuiden 1 April 1789 (o. te Kampen 10, te Zutphen 15, van Zutphen naar Kampen geatt. 29 Mrt.): Antonia Forsten, dr. van Mr. Zeno Lambert Forsten en Cathaiina Elisabeth Hubert, geb. 28 April, ged. te Kampen 1 Mei 1771, begr. te Zutphen 30 Dec. 1802. Hij huwde 2° te Zutphen 28 Oct. 1805 (o. te Brummen 9, te Zutphen 12 Oct.): Nicola Theodora van der Wyek, wed. van Arnold Weerts, dr. van Joan Berk van der Wyck en Frangoise Maria Lulofs, geb. 29, ged. te Zwolle 31 Oct. 1770, overl. te Zwolle 4 Oct. 1833. Bij Res. van 11 Oct. 1805 worden Budolph en Jacob Balthazar Forsten benoemd als toeziendeenP7M^2>M* Hermanus de Boy en Mr. Jacob Adriaan van Hasselt als administreerende voogden over de drie minder­ jarige kinderen uit het huwelijk van Mr. Covert Anne Verstege met Antonia Forsten (Weesboek der stad Zutphen, .1801-1804, fol. 206 v'). Uit het eerste huwelijk 7 kinderen: 1°. Anna Arnoldina, geb. 2, ged. te Zutphen 9 Mrt. 1790, begr. te Zutphen 13 Mrt. 1790. 2°. Zenobia Lamberlina Catharina Elisabeth, geb. 9, ged. te Zutphen 17 Mei 1792, overl. te Brummen 8 Nov. 1874, huwde 24 Feb. 1839: Frans An thonije von Schmid, zn. van Franz Reinrich von Schmid en Anna Margaretha Paravici Schullhess, geb. 6, ged. te Utrecht 9 April 1800, ontvanger der directe belastingen, overl. te Brummen 12 Mei 1879. 3°. Anna Arnoldina, geb. 20 Mrt., ged. te Zutphen 1 April 1794, overl. te Arnhem 4 Mei 1875, on­ gehuwd. 4°. Jacoba Balthasarina Maria, geb. 5, ged. te Zut­ phen 31 Jan. 1796, begr. te Zutphen 6 Jan. 1797. 5°. Bernard Joost, geb. 5, ged. te Zutphen 16 Juli 1797, kapitein der infanterie 16 Aug. 1829, majoor tit. 14 Juli 1839, chef atd. III (Personeel) bij het Departement van Oorlog 23 Juni 1841??48, luit. kolonel tit. 11 Sept. 1847, gep. 18 Mrt.