De Nederlandsche Leeuw, jaargang 44 (1926)

155 De gegevens over do sub. C. 3 genoemde Odilia van Keppel kunnen als volgt worden verbeterd: Anna Odilia van Keppel, overleden 13 Apr. 1745, tr. Bernhard von Heyden, geb. Ottenstein, ged. 13 Aug. 1680, zoon van Ernst Wilhelm (dus niet van Bemard) von Heyden en van Sophia Augusta von Colnbach zu Dahlhausen. (Zie Ned. Adelsboek 1925). W. W. v. R. Van Keppel van den Nyenborch. (XLIV, 103‚??107). Lodewijk van Keppel (C) en Ludger van Keppel zijn wellicht identiek. Odilia Elisabeth von Beminghausen, dochter van Otto Reinhard von Beminghausen te Schiittorf, stierf reeds jong: ‚??Begraben Sch√ľttorf 1662, II. 11 Junker Beming¬≠ hausen Tochter, Frau Keppel'. Dr. jur. EDEL. VRAGEN EN ANTWOORDEN. Boellaard. (XLIV, 123). Dorothea Beatrix Boellaard had tot ouders Mr. Pieter Boellaard, heer van Tuil, geb. Herwijnen 24 Nov. 1717, t aldaar 16 Juli 1801, trouwt aldaar 18 Juni 1743 Catharina Bierman, geb. Herwijnen 24 Juni 1724, f aldaar 11 Dec. 1781, dr. van Adolphus Bierman, heer van Herwijnen, en Lysbeth van Doom. Pieter Boellaard, vader van Mr. Dirk, en Mr. Pieter Boellaard, vader van Dorothea Beatrix, waren neven. 's-Gravenhage. H. L. DE WIJS. Bouwman. (XLIV, 62/3). J. P. Bouwman, geb. Middel¬≠ burg j.m.X Bat. 24 Dec. 1826 A. M. Bubag, wede kap. Oerlings. (Burg. St. Bat. 121 Landsarchief Batavia). Welt. B. v. T. P. Brouwer-Koekebakker. Magdalena W ilhelmina Brou- wer (21 Febr. 1774‚??30 April 1854), gehuwd met Dr. Samuel Crommelin, was de dochter van Frederik Brou¬≠ wer en Margaretha Maria Koekebakker. Opgave wordt gevraagd van geboorte-, huwelijks- en sterfdata van laatstgenoemden, zoomede van de namen hunner resp. ouders (zoo mogelijk, met vermelding van data als boven). 's-Gravenhage. RH. FEITH. Brummelen (van). (XLIV, 123). Dirck Aertsen van Brummelen X Anneke Aerts f 1664, voerde: Gelre, daar¬≠ boven een barensteel en een ander teeken. Volgens v. Beurden te zien op een grafzerk te Ravenswaay. Vergelijk: Maandbl. N. L. 1903‚??114. 166 Ginneken. STEENKAMP. Brummelen (van). (XLIV, 123). Wellicht is het vol¬≠ gende voor den vrager van belang: Jan of Johannes Bosschaardit) of Bosschart, geb. A'daui + 1700 ver moodelijk, woonde in 1721 te Amsterdam op de Appel¬≠ markt, tr. Raveaswaai (ondertr. A'dam 15 Mei) 1721, attest, verleend 16 Juni naar Ravenswaai om aldaar te ‚?Ę huwen, Anna Theodora of Dorothea van Breumelen (volgens vrager is blijkbaar de oorspronkelijke schrijf¬≠ wijze van Brummelen, welke ik in Amsterdam niet tegenkwam). Maarsbergen. NIE√?WENKAMP Coolwijck (van)-Haga. (XLIV, 124.) De verwantschap zit in de Basser's. Zie Ned. Leeuw XXXII, 327. A. a.d. R. W. M. C. R. Ewijck (van). (XLIV, 1 24). Ik verwijs den Heer van Epen naar het Museum van Oudheden te, Rotterdam, waar hij eenige familiepapieren van deze familie van Ewijck zal vinden. Bovendien vond ik nog het navolgende. F. van Ewijk, 12/1 1776 kapitein van het schip ‚??Europa', liggende te Canton (zijn brief in het Koloniaal Archief portefeuille 11667, gemerkt China, in het Rijksarchief te 's Hage). Amelis van Ewijck, in 1664 vaandrig van de compie van kapitein Ottho van Gent, volgens ingekomen brieven in het Gem. Archief te Zutphen. Pieter van Ewijck, 19/10 1645 en 8/6 1647 Chirurgijn te Wijk bij Duurstede, waar hij reeds sedert 1641 woont, zijnde van de gere¬≠ formeerde religie en getrouwd met Elisabet Strobanus, nicht van Anthony Cockengheer, volgens de Boedelpapieren van de Haagsche Weeskamer, in die zelfde bron vond ik hem 21/2 1661 als chirurgijn te Woerden. In protocol 4444 van Notaris C. de Wijs te Utrecht vond ik, dat Johannes Steger, Mr. Chirurgijn te Utrecht, 7/3 1767 huurt eene woning in het dorp Schalkwijk, die het laatst bewoond werd door den Chirurgijn Johannes van Eicijck. Rotterdam. R. T. M√?SOHABT. Grimmelius. Komt deze naam in ons land nog voor? Alle medodeelingen, √≥√≥k van vroeger, worden ter wille van een Duitschen broeder-genealoog met groote belang¬≠ stelling tegemoet gezien. Alphen a.d. Rijn. W. M. C. REGT. Haack. (XLIII, 219). Het trouwboek van Hasselt ver¬≠ meldt: Joost van Benthem ende Anna Haaks met attes¬≠ tatie van Staphorst 10 Febr. 1693, getrouwd te Stap¬≠ horst, √ľe trouwboeken van Staphorst uit de jaren 1678 ‚??1702 ontbreken. In het oudste ‚??kerckenboeck' van Staphorst, aangelegd in 1659, staan voorts de volgende gegevens. Op belijdenis tot lidmaten aangenomen, 1 April 1670 Geertruda Elsebe Haake, z. 5, omtrent S. Joh. (24 Juni) 1675 juffr. Anna Haeks, z. 5, omtrent S. Jan (24 Juni) 1680 Reijnhard Philip Haak, z. 5. De achter de namen geplaatste letters en cijfers wijzen de door hen bewoonde huizen aan, zijnde het huis aan de zuidzijde van den dijk n¬į. 5, geteld van oost naar west, staande op het ‚??Bullingerslach'. Uit de lijst van huizen (van circa 1670) met hunne (meerderjarige) be¬≠ woners blijkt, dat genoemd huis werd bewoond door juff. Catarina Solbach, wed. Haecke, die dus de moeder of stiefmoeder van bovengenoemde kinderen zal zijn. In de lidmatenlijsten van Staphorst komt zij echter niet voor, noch onder de met attestatie overgekomenon. Anna Haaks, die omstreeks 1657 geboren zal zijn, komt noch in de doopboeken van Staphorst, noch in die van Zwolle voor. Wellicht is het geslacht Haack uit Drente af¬≠ komstig en moet de naam van Catarina Solbach eigen¬≠ lijk luiden van Selbach, een Drentsch geslacht van eigen¬≠ erfden. In het Groningsche Album Studiosorum vindt men ingeschreven 10 Febr. 1676 Joannes Haeck, Dren tinus en 24 Oct. 1676 (de bovengenoemde? ) Reynhardus Philippus Haeck, Groninganus *), Jur. Zwolle. A. HAGA. ') Het Groningsche Album Studiosorum geeft v√≥√≥r 1813 de woon¬≠ plaats, na 1813 de geboorteplaats aan.