De Nederlandsche Leeuw, jaargang 44 (1926)

167 i Henry. (XLIV, 125). Omtrent deze familie kan ik het volgende mededeelen. 'Jean Henry, leeft als wedr. Scato Gockinga, zoon van Eppo en van Sibilla Verspeeck huwt 22 April 1671 huwt 29 Juli 1672 te Lintei bij Jeanne legrand, geb. 21 April Norden Johanna Wertmeulen,dr. 1651, overl. 18 Mrt 1717, begr. van Peter Jansen Wertmölen en te Emmerik 25 Mrt. van Etta Ryckena. D'.Frederik Henry,geb. + 1690, Aurelia Gockinga, geb. te Lintei predt te Groenloo 1716, overl. 3 30 Nov. 1864, gedoop t te Norden. Mei 1764. Huwt 2e te Gendringen 21 Wei 1724 Scato Gockinga Henry, geb. te Groenloo 28 Mrt 1725. Frederïlc Henry, hiervóór genoemd, huwt 1° in 1716 met Helena Judith van der Hart, bij wie één dochter Helena Maria H., gedoopt te Groenloo 31 Oct. 1717, overl. te Ruurloo 20 Februari 1795, gehuwd met Adam Aberson, ontv. der verponding te Ruurloo. Hieruit sproot de tak v. d. Hardt Aberson. Ir. Henry huwt 3° in Juli 1745 (ondertr. te Amsterdam 18 Juni) met Catharina Gosselaer, wed. van Jacobus v. Rhyn (Rheyn). Uit dit laatste huwelijk sproot: D8. Johannes Henry, geb. te Groenloo 14] Juni 1746. Als kandt. bev. tot predt. te Gorssel 27 Oct. 1771, te Hasselt 19 Nov. 1775, te Hien en Dodewaard 26 Nov. 1780, te Middelburg 22 Sept. 1782. Overl. 26 Sept. 1809. Zie over hem: Boekzaal 1809 B. , Hij huwde in 1776 (ondertr. te Amsterdam 15 Nov.) met Diena Diepenhorst, die hem overleefde. Uit dit huwelijk sproot een zoon: Jan Frederik Henry, geb. te Hien in 1781. Als kandt. bev. tot predt. te Zuidzande 10 Nov. 1805, Yerseke 2 Juli 1809, O verzande 11 Dec. 1814, Groede 2 Mei 1819, Sluis 6 Nov. 1825. Emeritus 1849. Overl. 13 Mei 1852. Hij was eerst gehuwd met Ida Bernardina Stubbe, daarna met Andriesa Henrieite Maria Maal, overl. 20 Juli 1877. (Zie: Stam- en Wapenb I, 285 en Ned. Patr. XIV, 128.) Uit het eerste huwelijk werd te Zuidzande in 1806 geboren: Johannes Matlheus Henry. Hij werd kandidaat in Overijsel 1829, tot predt. bev. te Zuidzande 6 Dec. 1829 en is daar overleden 16 April 1846. Scato Gockinga Henry, hier boven genoemd, is (oud 19 jaar) in 1744 gehuwd met (de 31 jarige) Maria Walyen, geb. in 1713, dochter van Matthias en van Geesje Schimmel­ penning. Zij wonnen twee dochtex-s: Aurelia Gesina, geb. in Oct. 1744, ongehuwd overl. en Gesina Johanna, geb. in Oct. 1746. Zij huwde met Hendrik Willink (zie: Alg. Ned. Fam. bl. VII, 115, 116.). Alphen a. d. Rijn. W. M. C. REGT. I Hojel. Wie kan mij inlichtingen verstrekken aan­ gaande het ondervolgende ? Op 7 Februari 1644 huwde te Eecloo Pelronella Hoyel met een zekeren Adrianus van der Mast, obk wêl (in officieele acten) Dermast, Dcrmasse en Vermast. Deze Petr. Hoyel kreeg bij Adrianus v. d. Mast drie kinderen n.1. 1° Joannes, geb. 17 Januari 1645 te Eecloo, 2° Petrus, geboren 3 Januari 1647 en Maria Barbara geb. 158 2 Februari 1649, ten gevolge van deze laatste bevalling overleed zij op 13 Februari 1649. Wie waren hare ouders (geb.- huw- en sterfdata en plaats) en waar en wanneer werd Petr. Hoyel geboren, heeft zij zusters en broers gehad en hoe heeten deze ? Van de familie Hoiel is ook nog uit dien tijd bekend dat er een zekere Jan Hoiel gestorven is op 16 Augustus 1666 en begraven in de Hervormde kerk te Hulst, in leven griffier van de stad Hulst. Staat deze Jan Hoiel in eenige verwantschap tot bovenstaande Petr. Hoyel? Bestaat er ook verwantschap tusschen laatstgenoemde en zekeren Jean Hoyel, aide de Chambre de 1'archidu chesse d'Autriche, Reyne de France 1550, 1570 en zekeren Arnoldus Hojel, gehuwd met Marya Haverslag (16..)? 's-Gr. v. M. Keurenaer-Brandes. Kan iemand het volgende voor mij invullen ? Cornelis Keurenaer, geb. te .... den ... ., zoon van August Keurenaer, geb. te .... den .... 1701, overl. 29 Juni 1778 te ...., en van ...., geb. te .... den .. . ., huwt te 's-Gravenhage Louisa Brandes, geb. te Bode­ graven, ged. aldaar 15 April 1753, overl. te 's-Gravenhage 13 Februari 1834, dochter van Jan Conrad Brandes, geb. te Eisenach den. ..weduwn. van Maria van Hoogeveen, overl. te .... den ... ., en van Rose des lltants, geb. te... . den . ..., overl. te ... . den .... R. J. K. Nievelt (van). Albert Otten van Isievelt, geb. te ...., den .... + 1610 substituut-drossaard der stede en graaf­ schap Leerdam, ook schout en secretaris van de baronie Acquoi, sterft te .... den .... en was gehuwd niet...., geb. te .... den .. .., dochter van ... ., overl. te ... . den .... Hij had o. m. 2 zoons Otto en Mathijs. Ollo sterft 14 November 1672 te Heusden als kapitein, ongehuwd, en Mathijs huwt 1657 met Geertrui Roerom. Was schout en secretaris van Acquoi. Aanvulling on genealogische gegevens in opgaande on nederdalende linie verzocht. Amsterdam. D. SCHINDLER. Oosterlant. (XLIV, 126). Dr. Abraham Oosierland getiouwd met Clara van Geel A°... voert volgens een M.S. Wapenboek ??effen rood en in een gekanteeld gouden schildhoofd rechts een zwart molenijzer'. Mr. 1. L. Oosterland, 22/9 1779 Advocaat te Utrecht, voert volgens zijn lakafdruk: gevierendeeld: 1 en 4 een muur met kanteelen langs den bovenrand, uitgaande van den benedenrand, reikende tot de halve schildhoogte en vergezeld boven van een molenijzer, 2: in rood 5 spijkers in den vorm van een schuinkruis gerangschikt, 3: in blauw 3 kepers. Het is duidelijk, dat de kwartieren 1 en 4 van het laatstbeschreven wapen hetzelfde wapen vormen als dat van Abraham Oosterland boveng., terwijl de kwartieren 2 en 3 tezamen het wapen vormen van Clara van Geel boveng. Rotterdam. R. T. MUSCHART . Radermacher. (XLIV, 127). Zie de genealogie Rader macher (en Romer) in Macco, Aach. Wappen & Gen. Dl. II. Berlin-Steglitz. H. F. MACCO.