De Nederlandsche Leeuw, jaargang 44 (1926)

i59 '160 Rochemont (de). (XLIV, 29, 93, 127). Van het ge­ slacht de Rochemont ontving ik juist nog twee lak-afdruk ken waarop de figuren van II duidelijk getraliede helmen zijn en géén moorenkoppen dus. Op het eene staan zij in front, op het andere naar rechts gewend, maar beide zijn scherp. Oinnelcen. STEENKAMP. Schulte(n). In Sententien van Kampen, op 10 Nov. 1610 en 24 Nov. 1610, in Accoorden en Transactiën fol. 1 v8. Martis, op 15 Febr. 1614 en in het Register van Charters en bescheiden in het Oud-Archief van Kampen, door Mr. J. Nanninga Uitterdijk, Deel VI, N°. 4465, van 2 Sept. 1615, is sprake van â??voorkin­ deren' van Berend Jan(sen) Schulte(n), die in 1619 te Vriezenveen woont. Momber over die voorkinderen was Albert Hartsuiker. Gevraagd worden de namen, c q. andere gegevens, van de bedoelde voorkinderen, zoomede de naam van den eersten man van de vrouw van Berent Jansen Schuiten, en daar mogelijk Albert Hartsuiker (die in 1600 gehuwd was met Christina van Olst), als voogd, van de familie was, ook de namen der bloedverwanten van dit echtpaar. 's-Gravenhage. C. KBUYS. Smits. (Eelke) Everhard Smits, ook wel Smit of Smith, volgens trouwboek van Venlo geboren te Wedda Gron., doch aldaar in de doopboeken niet te vinden, huwt te Venlo 4 Februari 1766 Johanna Aleida Mechtelt Schmidt mann, weduwe van Capt. Blasius van Haarlem, geboren te Venlo, dr. van Ds. Daniël en Mechteld Kemmenerus. Wie kan mij inlichten omtrent de ouders van Everhard Smits ? R. J. K. Ukena. In 1841 bevond zich in het bezit der familie Hora Siccama te Groningen een portret van Focco Ukena, Hoveling te Edermoer enz., f 1435. Kan iemand mij opgeven, waar dit portret gebleven is? 's-G. S. D. G. Veeris. (XLIII, 126). Uit de kerkelijke registers van het eiland Curacao blijkt: A. Cornelis Veeris tr. 8 April 1753 Mariiie Aartse Kool, beiden geboren op C. Als getuigen van den bruidegom traden op: de Heer Hermanus Rojer en mejuf. Anna Maria van der Nieuwburgh wed. Abram Veeris. Cornelis Veeris, wedr. van Marritje Aartz Kool, tr. 8 Maart 1767 op de plantage van Steven Rasmijn Maria Rasmijn, beiden geb. op C. Als getuigen aan bruidegomszijde: David Mushardt en Anihonia Ver­ meer wed. van Jan Aartsz Kool, aan bruidszijde: Steven Rasmijn en Maria Hiel Bell huisvr. van St. Rasmijn. B. Barend Veeris tr. 13 Oct. 1754 Jannetje Aartse Kool, beiden geb. op C.â?? Get. aan bruidegomszijde: de Heer Hermanus Rojer en juffr. Sara Giesbertha Veeris. Barend Veeris, wedr. van Jannetje Aartsz Kool, tr. 7 Aug. 1757 Maria Elisabeth Klinkert, beiden geb. op C C. Abraham Staats, j.m. geb. te Amsterdam, tr. 4 Maart 1759 Anna Maria Veeris, j. d. geb. op C. â?? Get. aan bruidszijde: Jan Veeris en Sara Gijsbertha Teeris wed. Hermanus Rojer. D. In 1760 waren get. bij een huwelijk: Barend Veeris en Anna Catharina Exsteen wed. van Aartsz Kool. E. Jan Veeris, wedr. van Alije Koek, tr. 27 Sept. 176. Willemina Lixraven wed. Arnoldus Senenbergh. Get aan bruidegomszijde: Cornelis Veeris en Sara Gijs­ bertha Veeris wed. Hermanus Rojer. F. Archiebald Campbell, j. m. geb. te Edinburg in Schot­ land, tr. 4 Nov. 1764 Jacoba Adriaanna Veeris, j. d. geb. op C. G. Jacobus Croes tr. 9 Dec. 1764 Dina Elisabeth Veeris, beiden geb. op C. H. Nicolaas Hendrik Weerenbei g,. m. geb.in'tHanoverse, tr. 28 April 1765 Anna Allcita Veeris, j. d. geb. op C. â?? Get. Abraham Staats en zijne vrouw. I. Jacobus Warnard Elling tr. 9 Nov. 1766 Anna Maria Veeris, j d. geb. op C. J. Joannes Arnoldus van Hasendonch, Roomsch j. m. geb. te Aanschot, tr. 26 Feb 1769 Sara Gijsbertha Veeris, gereformeerd ledemaat, j. d. geb. op C. K. Abraham Gijsbert Veeris, j. m. geb. op C, tr. 10 Mei 1772 Dorothea Barbara Zolicoffer, j. d. geb. op Berbice L. Gabriel Veeris, j. m. tr. 19 April 1782 Anna Catharina Veeris, j. d. beiden geb. op C. 11 Nov. 1755 gedoopt Jan, zoon van barend Veeris en Jannetje Aartsz Kool (obiit). Uit het huwelijk van Cornelis Veeris en Maria Rasmijn werden gedoopt: I. Steven, 27 Sept. 1768, overleden 9 Mei 1776. 2. Abraham, 20 Oct. 1771. 3. Jan Willem, 28 Dec. 1774. Get. o. a. Willeiiiina Rasmijn wed. HU. DU. Veeris. Hij overleed 4 April 1780. Ã?p 17 Dec. 1774 overleed Jan Willem Veeris, derde zoontje van C. V. en M. R. 4. Steven, 19 Jan. 1779. Uit het huwelijk van Abraham Gijsbert Veeris en Doro­ thea Barbara Solicoffer werden gedoopt: 1. Hermanus Solicoffer 15 April 1775, 2. Jan Willem 10 Jan. 1778, 3. Cornelis 23 Maart 1781, 4. Gabriel 30 Juni 1782. Gedoopt 11 Feb. 1783 Jan, zoon van Gabriel Veeris en Anna Catharina Veeris. Overleden: 10 Dec. 1769 Jan Veeris, 8 Juli 1780 Jan Veeris Barentsz. 's-Gravenhage. PH. F. W. VAN ROMONDT. INHOUD 1926, N°. 5. Bestuursberichten. â?¢- De eerste generaties van het geslacht van Weede, door W. Wijnaendts van Resandt. â??Zutphensche geslachten. Bijdrage tot de genealogie Verstege, door Jhr. H. H. Ruell. â?? Een legpenning terecht gebracht door Jhr. Mr. F. Beelnerts van Blokland. â?? Van Duyvelandt van Rhoon, door W. J. J. C. Bijleveld. â?? Von Heyden (van Heidon), door H. H. K. Langenmayr. â?? Beschrijving van eenigo familiewapens uit Rijnland, door W. M. C. Regt. â?? Nederlandsche Studenten aan Duitsche Universiteiten en andere inrichtingen van Hooger Onderwij» , medegedeeld door Dr. Theol. W. Rotseheidt te Essen West (Vervolg). â?? JCorte mededeelingen: Van Keppei van don Nyenborch. â?? Vragen en antwoorden: Boel laard, Bouwman, Brouwer-Kookebakker, Brummelen (van), Coolwijck (van)-Haga, E wijck (van), Grimmelius, Hanck, Henry, Hojel, Keure naer-Brandes, Nievelt (van), Oosterlnnt, Radermacher, Rochemont (de), Schulte(n), Smits, Ukena, Veeris.