De Nederlandsche Leeuw, jaargang 44 (1926)

MAANDBLAD VAN HET Genealogisch -heraldisch Genootschap: ‚??De Nederlandsche Leeuw.' Dit blad versohijnt maandelijks en wordt aan de leden van het Genootschap gratis toegezonden. Bijdragen en correspondentie, bestemd voor het Maandblad, zoomede opgaven van adresverandering gelieve men te riohten tot den redaoteur Mr. TH. R. VALCK LUCASSEN, huize Sparrenheide, Driebergen. De jaarlijksohe contributie voor het lidmaatschap bedraagt ∆?10.‚?? en voor de leden te 's-Gravenhage, die de wekelijksohe portefeuille ontvangen, ∆? 15.‚??‚?Ę. Voor niet-leden is het Maandblad verkrijgbaar tegen een abonnementsprijs van ∆? 10.‚?? per jaargang. Postrekening van den penningmeester N'. 20910. -K Correspondentie betreffende het Genootschap (niet bestemd voor het Maandblad) gelieve men te richten tot den secretaris Mr. B. J.THOMASSEN a THUESSINK VAN DER HOOP, Swe√©lincksir. 50, 's-Gra¬≠ venhage, en die betreffende de Bibliotheek en de wekelijksohe portefeuille, zoomede aanvragen om exemplaren van vroeger versohenen Maandbladen, tot den bibliothecaris A. P. M. A. STORM DE GRAVE, Prins Mauritslaan 44, 's-Gravenhage. De Bibliotheek, gevestigd Bleyenburg 5, 's-Graven¬≠ hage, is voor de leden geopend iederen Maandag van 3‚??5 uur en op nader met den bibliothecaris overeen te komen uren. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking of den inhoud der onderteekende stukken. N¬į. 6. XLIV'6 Jaargang. BESTUURSBER1CHTE√?. Correspondeerende leden. Tot correspondeerend lid zijn door het Bestuur be¬≠ noemd de Deensche historicus en genealoog P. B. Gr and je an, archivaris aan het Rijksarchief te Kopenhagen, wiens laatste uitnemende publicatie ‚??Det Danske Rigs vaaben' men in dit nummer onder de aanwinsten van de Bibliotheek zal aantreffen, en Dr. H. G. A. Obreen, ‚??docteur √®s Sciences historiques' te Brussel, de bekende auteur van de ‚??Geschiedenis van het geslacht van Wassenaer', van wiens hand een serie belangrijke artikelen over de oudste geslachten van Holland en Zeeland, te beginnen met het volgend nummer, in het Maandblad het licht zal zien. Tot lid zijn benoemd: F. DANIELS Utrecht. Jur. Cand. Minnebroederstraat 4. A. W. WICHERS HOETH Amsterdam. 3e Const. Huygcnsstraat 71. Mevr. J. P. F. VAN PANHUYS-WALLKR Utrecht. Emmalaan 22. Mevr. M. E. baronesse TAETS VAN AMERONGEN-VAN REENEN .... Bergen aan Zee. Huize de Dennen. Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden van den bekenden Luxemburgschen historicus Dr. N. van Werveke, sedert 1891 correspondeerend lid van het Genootschap. Als lid zijn geroyeerd (krachtens Besluit van de Algem Verg. van 28 Mei j 1.): Louis NO√?. G. F. VAN HOOGENHUYZE. H. J. L. baron VAN ISSELMUDEN. Mr. A. K. VINK. G. VAN DER T√ľUK Vl√?TOR. Adreswijzigingen. Juni 1926. L. T. WILHELMY VAN HASSELT . . . Scheveningen. Cornelis J√≥lstraat 87. PH. F. W. VAN ROMONDT 's-Gravenhage. Jan van Nassaustraat 96. A. J. SWAVING Amerongen. Huize de Lindenhof. Aanwinsten der Bibliotheek. Grandjean, P. B. Det Danske Rigsvaaben. Kopen¬≠ hagen 1926. (Gesch. van den Schrijver). Catalogus Oranje-Nassau tentoonstelling in het Ge¬≠ meente-museum te Arnhem. Mei-Juni 1926. z. pl. z.j. (Gesch. van den heer Jhr. Mr. D. P. N. Graswinchel, secretaris Oranje-Nassau tentoonstelling). Roelants, J. M. A. Gedenkschrift ter gelegenheid van het honderdvijftig-jarig bestaan van de Groote Soci√ęteit te Groningen, opgericht 1 November 1765. N.i.d.h. Groningen 1915. (Gesch. van den heer P. J. Heres). Mieris, F. van. Groot charterboek der Graaven van Holland, van Zeeland en Heeren van Vriesland, begin¬≠ nende met de eerste en oudste brieven van die Land¬≠ streken, en eindigende met den dood van onze Graavinne, Vrouwe Jacoba van Beyere, 4 dln. Leiden 1753. (Gesch. van Jhr. Mr. E. A. van Beresteyn). Mieris, F. van. Handvesten, Privilegi√ęn, Octroyen, Rechten, en Vrijheden, mitsgaders Ordonnanti√ęn, Reso lutien, Plakaaten, Verbintenissen, Costumen, Instructien, en Handelingen der Stad Leyden. Leiden 1769. (Gesch. a.b.) Cast, F. Historisches and genealogisches Adelsbuch des K√∂nigreichs W√ľrttemberg. Stuttgart 1844. Recueii chronologique de tous les placards, √©dits, d√©crets, regiemens, ordonnances, instructions et trait√©s, concernans les Titres et Marqu√©s d'Honneur ou de Noblesse, Port d'Armes, d'Armoiries et autres Distinc tions, depuis 1'ann√©e 1431 jusqu'au mois de Mai 1785. 2 tomes, Bruxelles 1786.