De Nederlandsche Leeuw, jaargang 44 (1926)

163 164 Moule, Th. Heraldry of fish. Notices of the principal Families bearing Fish in their arms. London 1842. Walden, Howard de. Some feudal Lords and their Seals MCOCI. z. pl. 1904. Walden, Howard de. Banners standarts and Badges from a Tudor Manuscript in the Ooilege of Arms. z. pl. 1904. F is ter, J. Two Tudor Books of arms. z. pl. 1904. Dries ten, J. van. La marche de Lille 1556. Lille (1884). Es, N. I. A. P. H. van. Gedenkboek ter Herinnering aan de Feestviering van het Korps Rijdende Artillerie. Arnhem (1893). (Gesch. van Jhr. Mr. E. A. van Beresteyn) Mulder, A. Retroacta van den burgerlijken stand in Zeeland. 's-Gravenhage 1925. (Gesch. van het Dep. van O.K. en W.) Lart, Ch. E. Huguenot pedigrees, dl. 1 London 1924. (Gesch. van den schrijver). Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren, 33st9 deel behelzende de beschrijving der Vereenigde Nederlanden, en wel in 't bijzonder van Drenthe. Amsterdam, Leiden, Dordrecht en Harlingen 1795. (Gesch. van den heer J. H. Benier.) B ij 1 s m a, R. De regeeringsarchieven der geünieerde en der nader geünieerde Nederlandsche provinciën 1576 September ?? 1588 Mei. 's-Gravenhage 1926. (Gesch. van het Dep. van O.K. en W.) Stamboom der familie Schaepman. M. S. (Gesch. van den heer Mr. Joan Muller). Algemeene Vergadering van het Genootschap op Vrijdag 28 Mei 1926. Aanwezig de eereleden Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland (Voorzitter), Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland en Jhr. Mr. Dr. E. A. van Beresteyn, het correspondeerend lid de heer W. Wijnaendts van Resandt en de gewone leden F. L. G. d'Aumerie, J. J. Bastert van Breukelerwaard, K. F. L. Bosch, Jhr. H. de Brauw, W. J. J. C. Bijleveld, H. H. v. Dam, G. B. Dutry van Haeften, Mr. Dr. W. Dijckmeester, B. J. van Eek, Ir. M. R. Idema Greidanus, L. T. van Hasselt, J. Th. van Munster van Heuven, Jhr. Mr. D. J. P. Hoeufft, Mr. E. J. Th. a Th. van der Hoop, A. Hoynck van Papen drecht, J. Hoynck van Papendrocht, Jhr. Mr. H. J. L. Th. van Rheineck Leyssius, Mr. Th. R. Valck Lucassen, H. C. de Man, Jhr. J. K. van Naerssen, Jhr. W. F. R. van Naerssen, Ir. J. B. Onderwater, J. Reepmaker, W. M. O. Regt, Jhr. Mr. A. F. O. van Sasse van Ysselt, Mr. A. P. van Schilfgaarde, W. A. A. J. baron Schimmel penninck van der Oye, H. J. A. van Son, A. P. M. A. Storm de Grave, C. L. Baronesse van Till-geb. den Beer Poortugael, Jhr. H. Trip, R. H. M. Verspyck, A. B. van der Vies, J. J. Vürtheim Gzn. De notulen der vergadering van 24 October en het jaar­ verslag over 1925 worden door den secretaris gelezen en geven tot geen opmerkingen aanleiding. Het laatst­ genoemde zal in het maandblad worden opgenomen. Namens de commissie voor het nazien der rekening van den penningmeester, de H.H. H. C. de Man en Jhr. D. Hoeufft, brengt eerstgenoemde verslag uit. Alles in orde bevonden zijnds wordt de penningmeester op voorstel der commissie onder dankbetuiging ge­ dechargeerd en de rekening goedgekeurd De periodiek aftredende bestuursleden, de heeren W. J. J. C. Bijleveld, Mr. E. J. Th. a Th. van der Hoop en Jhr. H. Trip. die zich herkiesbaar stellen, worden herkozen. De Voorzitter deelt vervolgens mede, dat het bestuur zich tot zijn leedwezen in de noodzakelijkheid bevindt een vijftal leden van het genootschap wegens voortge­ zette nalatigheid in de betaling hunner jaarlijksche contributie, met toepassing van art. VIII der Statuten, voor te dragen voor royeering. De vergadering vereenigt zich met dit voorstel. Mitsdien zijn van hun lidmaatschap vervallen verklaard de heeren Louis Noë, G. F. van Hoogenhuyze, H. J. L. baron van Isselmuden, Mr. A. K. Vink en G. van der Tuuk Viëtor. Bij de rondvraag doet de heer van Beresteyn eenige mededeelingen over het iconografisch bureau en de af deeling familiearchieven. Hij doet een beroep op de leden om, waar zij in de gelegenheid zijn, den bloei dezer beide instellingen te helpen bevorderen. Verder niets meer aan de orde zijnd wordt de ver­ gadering gesloten, waarna de heer W. Wijnaendts van Resandt een voordracht houdt over een ??Oud-Veluwsche Afstamming' welke door do aanwezigen met aandacht wordt gevolgd en tot een leerzame gedachtenwisseling aanleiding geeft. De Secretaris, TH. a TH. V. D. HOOP. Jaarverslag over 1925. In het afgeloopen genootschapsjaar steeg het totale aantal onzer leden van 516 tot 527. Van dit getal zijn 505 gewone-, 12 eere- en 10 correspondeerende leden. Tot eereleden werden in 1925 benoemd Prof. Dr. R. Fruin en Jhr. Mr. E A. van Beresteyn, de eerstgenoemde in de jaarvergadering gehouden op 4' April, de tweede in de buitengewone ledenvergadering van 24 October. Deze vergadering was belegd ter inwijding van de nieuwe bibliotheeklokalen aan het Bleyenburg, welke laatste gebeurtenis, met wat daarmede samenhangt, zeker tot het allerbelangrijkste behoort, waarvan in dit jaarver­ slag kan worden gerept. Reeds lang deed zich in onze vorige woning aan de Juffrouw Idastraat het gemis aan voldoende bibliotheek en afchiefruimte en vooral aan een brandvrije bergplaats gevoelen. Na ernstig beraad is toen het achterpand der Duitsche Kerk aan het Bleyenburg voor geruimen tijd gehuurd. In ons nieuwe perceel, voor welks inrichting van verschillende leden zeer gewaardeerde geschenken werden ontvangen, zijn thans gevestigd (behalve de administratie van het genootschap en zijn archief) de Bibliotheek, de eerste sectie van het Documentatiebureau, én de afdeeling Familie-archieven, aan al welke instel­ lingen straks nog een woord zal dienen te worden gewijd. In het bestuur kwam wijziging doordien Jhr. H. P. Witsen Elias, die als penningmeester velen jaren zijn beste krachten aan het genootschap had gegeven, uit het bestuur trad. In zijn plaats werd gekozen Jhr. H. Trip. In verband met de oprichting eener afdeeling ??familie-archieven' werd de bibliothecaris, de heer