De Nederlandsche Leeuw, jaargang 44 (1926)

9 10 Utrecht 11.2.1782 Alida Susanna van Bronckhorst, geb. 27.12.1760 (dr. van Adriaan en Meynarda Johanna van Cleeff). Uit welk huw. :‚?Ę 1. Theodora Cornelia Elsabe van Voorst, ged. Utrecht 27.10.1782. 2. Jan Willem van Voorst, ged. Utrecht 15.6.1788. Vllbis. Mr. Eduard van Voorst, ged. Utrecht (Jacobikerk) 23.9.1638, f ald. 2.8.1694, raad te Utrecht 1677, schepen 1679, 1683, burger-hopman van de com¬≠ pagnie ‚??de pekstokken' 1681, tr. 1¬į Utrecht 30.3. 1669 Winanda Baep, geb. 13.10.1647, f 24.1.1670 (dr. van Floris Adriaensz., en diens tweede echtgen. Calharina Jacobsdr. Verhulst). Hij tr. 2¬į Utrecht 15.9.1674 Sara van der Nypoort, ged. Utrecht (Dom) 25.1.1644, f 9.8.1699 (dr. van Oerard en Maria van der Hoeve). Uit het eerste huw.: 1. Lucas-, volgt VIII. Uit het tweede, huw.: 2. Cathalina van Voorst, ged. Utrecht (Buurkerk) 26.11.1676, f 11.12 d.a.v. 3. Oerard van Voorst, ged. Utrecht (Catharynekerk) 4.11.1677, f 2.2.1678. 4. CathalinavanVoorst,ged.Utrecht(Cath.)29.5.1679, bekomt octrooi om te testeeren 4.12.1732, f ald. 28.1.1750, begraven in den Dom. 5. Maria van Voorst, ged. Utrecht (Cath.) 1.8.1680, ' bekomt octrooi om te testeeren 4.12.1732, f 14.10.1752. 6. Sara Cornelia van Voorst, ged. Utrecht (Buurkerk) 7.10.1681, f 25.3.1760, bekomt octrooi om te testeeren 4.12.1732. 7. Oerard van Voorst, volgt VlIIbis. VIII. Mr. Lucas van Voorst, ged. Utrecht (Dom) 19.1.1670, f ald. 10.8.1738, schepen te Utrecht 1701, '05, '06, '08, '09, '10, '12, '13, '18, '21, pres. schepen 1726, raad 1702, capitein handvoetboog 1703, thesaurier 1714, '15, '16, '17, '24, '25, '28, burgemeester 1724, hoogheemraad Lekdijk Bovendams, tr. Utr. 24.1. 1712 Justina Clara de Moor, geb. 13'.1.1686 (dr. van Bemard en Anna Catharina van den Bogaard.) 5) 6) Deze Bemard de Moor [geb. 5.8.1641, tr. 1674 Anna Catharina van den Bogaard, geb. 17.4.1656] was een zoon van Bemard de Moor, die 22.1.1630 huwde met Clara van Capelle. Het ‚??Register van de gasten genoodicht 22 Januari (a¬į 1630) op de bruiloft' bleef bewaard en luidt aldus: ‚??Te noodigen tegens 22 en(de) 23 .Tanuary des smiddachs de vol¬≠ gende P(er)soonen, 1630. Bocus Pieterst en(de) syn huysvrouwe met Nicolaes en(de) Bombout van Cappelle, Clara Kemp wed6 van Aert Kemp met Melena en(de) David Kemp, Heindrickje Francen tot den blockmaecker, Aeltje van den Eynde, Maria Jans Portugies op de Wael, Arent Jansz. en(de) Greetjen Jans van Delft ten huyse van de Bruyt, Bombout Jacobs en(de) syn huys¬≠ vrouwe, Johannes en(de) Claertje en(de) Bombout, Otto van Beecq en(de) Maria Woltrinx ten huyse Lamb(ert) Woltrinx, Eduard Emtinck en(de) Magdalena Emtinck: Mayken Maria du Gtardyn en(de) Manken Gardyn in do Bloetstraet, Mayken Catarina van Winnegim en(de) Iohannes Jacobsz, Gerardt Iacobsz Indischeraven ende syn huysvrow, Gilles Ver¬≠ tangen ten huyse van Jan Oort, Elisabet de Moor met Elisabet, Sara en(de) David de Moor, Pieter de Keyser en(de) Magdalena Jacobs syn huysvrouw, Dierick de Keyser en(de) Claertjen Jacobs syn huysvrouw, Qysbert Kuystens op d'oudesydts voorburohwal tot Gerrit Kuystens, Dom' Jacobus Triglandius met syn huysvr, en(de) Susanna Triglandius, Iacob Jans ten huyse van Hersbeeek in de Nes, Magdalena ten huyse Uit welk huw.: 1. Eduard Lucas van Voorst, ged. Utrecht (Dom) ‚?Ę 9.12.1712, f 13.2.1748. 2. Anna Catharina Jacoba van Voorst, ged. Utrecht (Dom) 6.4.1718, f Amsterdam 18.12.1719. 3. Bemard Jan van Voorst, ged. Utrecht (Dom) 27.8. 1721, f ald. 22.9.1722. VIIIbis. Mr. Oerard van Voorst, geb. 9.12.1684, f Utrecht 6.3.1762, Domheer ten Dom, rentmr. van St. Catha¬≠ rina te Utrecht, Oud-Hoofdofficier te Amersfoort, heemraad van de Eem (1746), tr. Utrecht 1.2.1733 Cornelia van den Velde, bekomt octrooi om te tes¬≠ teeren 26.2.1733, f Utrecht 3.3.1778, dr. van Bar- tholomeus en Aletta van der Linge). Uit welk huw.: 1. Eduard Amisfortius, volgt IX. 2. Willem Anthony van Voorst, ged. 1741, f Utrecht 21.3.1808, oud-rentm. der voormalige Heeren Edelen en Ridderschap's lands van Utrecht. 3. Pieter van Voorst, werd 24.12.1793 sergeant maj. v/h. Reg. van Gen.-Majoor Van Maneil, was be¬≠ zitter van de 7de vicarie van O.L. Vr. in de zon, de 22e vicarie gend. Raadmis in de St. Joriskerk en de 24e vicarie in het huis van de Armenpot te Amersfoort, volgens brief van Investituur van het kapittel van St. Joris te Amersfoort i. d. 9.2. 1756. (Vgl. Cat. Bibl. Utrecht, No. 1778, bbb). 4. Aletta Gerarda van Voorst, f22.11.1826, tr. Utrecht 22.5 1770 Mr. Cornelis Anthony van Wachendorff, ged. Utrecht 4.12.1736, oud-Secretaris van den Gerechte en oud-Raad in de vroedschap te Utrecht. 5. Catharina Cornelia van Voorst, geb. .. . (niet Utr. ged.) 10.8.1743, f Utrecht 23.12.1823,.tr. Utrecht 1.10.1776 Mr. Ferdinand Wtteivaal van Stoetwe¬≠ gen, ged. Utrecht (Dom) 15.11.1733, f ald. 14.5. 1803, kanunnik ten dom (zn. van Mr. Hendrik en Margaretha van Suchtelen). Selyns in de 3 compotten, Dom' Hendricus Gteldorpius in de calver straet, Gerrit Pietersz. Bolhamer over dossensluys, Willem van Geilen berch ende syn huysvr' naest de..., Bombout Kemp en(de) syn huys¬≠ vrouw en(de) Jan Kemp, Hendrick Kemp ende syn huysvrouw, Jan van Swol en(de) syn huysvrow ende Catarina Maria en