De Nederlandsche Leeuw, jaargang 45 (1927)

247 248 Borsele n was . Zijn voornaa m (Nicolaus , Olaes ) kom t in deze tijde n in Zeelan d veelvuldi g voor . Va n hem zijn ons dri e kindere n bekend : Petrus, stamvade r va n den oudste n tak , Henricus, stamvade r van den tak der heere n van Vere, en een dochter , waarva n wij nie t mee r weten , dan hetgee n omtren t haar in een hiern a te noeme n oorkond e van 1263 vermeld t wordt . Oudste Tak. Heeren van Borselen. II. 1. Dominus Petrus de Bersalia, miles , hee r van Goes en Borselen . In 126 3 geve n P. en H. milites , filii quonda m domin i Nicola i de Bersalia, aan abt en con ­ vent va n Middelbur g een kwitanti e van 167 3 ponden , die dez e geestelijk e heere n aan domin a M. , zuste r van P. en H. voornoemd , afbetaal d hadde n op een som van 3000 pond , die de ab t verschuldig d wa s ??recolende memori e domin o N. patri nostro'. 15) Beid e broeder s doen het volgend e jaar (1264 ) een uitspraa k ove r een twist , welk e de Vlaamsch e Cisterciënser-abdij Duin s met eenig e persone n had 16 ), zij heete n daa r voluit : Petru s de Barsel o et Henricu s dictu s Wisse , milites . Het volgend e jaar (1265 ) word t een twis t beslecht , die dominu s Godefridu s de Cruninghe n en dominu s Petru s en dominu s Henricu s de Bersalia, dez e beid e laatste n broeders , me t de gravin-weduw e Aley d van Hollan d hadden 17), terwijl in 126 6 Petru s de Bersel a en Hein ricus dictu s Wisse , milites , een overeenkoms t ten be­ hoev e der abdi j Duin s bezegelden 18). In evengenoem d jaar gaf graa f Floris V aan zijn verwan t (consanguineus ) dominu s Petru s de Borsalia, miles , dien s manne n van Goes tolvrijhei d 19 ), waarui t blijkt dat hij heer dier plaat s was. Wi j wete n nie t of hij ze uit de vaderlijk e nalaten ­ scha p hield , wan t al is het beken d dat hij met zijn broede r Henric de goedere n zijn s vader s deelde , zoo is het stu k daaromtren t nie t tot ons gekomen . Evenmi n wete n wij iet s nader s ove r de tienden , die hee r Petru s in leen hiel d van de St. Paulus-abdi j en van het kapitte l van St. Pieter , beide n te Utrecht , ook de daaro p be­ trekkin g hebbend e stukke n zijn verdwenen 2 °). In 127 6 kwam dominu s Petru s de Borsalia, miles , te Leiden onde r de getuige n van graa f Floris V voor 21) en het laats t ontmoete n wi j hem in 127 8 in een stuk , dat bij zijn dochte r Jutt e ter sprak e zal komen . Zijn kinderen , twe e dochter s en een zoon , ware n : UIA. 1. Jutte huwd e in 127 1 Henricu s de Lecke. In dat jaar a2 ) ga f hee r Petru s zijn dochte r 120 0 pon d holl. ten huwelijk , en in 127 8 bleve n verschillend e edele n bor g voo r de betaling 23). Henric stamd e uit het ,6) Oork. Holl. II . n°. 99. De voorname n zijn in dez e oorkond e allee n me t voorletter s aangeduid . >6) Bijdr. Hist. Gen . Utr . 47, bl. 209 . 17) de Fremery. Suppl . Oork. n°. 149. ?? Waarschijnlijk heef t hiero p betrekkin g een stu k va n 1272 : graa f Floris V blijf t bij de gravin ­ weduw e Aleijd bor g voo r een som van 100 0 pon d holl. , welk e hee r Petru s en de zoon s van zijn broeder , hee r Henricus , haar schuldi g waren (Afschrif t in rol Aroh. Rijssel B 398 , Godef . no. 1085bis , stu k n°. 16, onuitgegeven) . IS) Bijdr. H. G. 47, blz . 211 , me t hu n beide r zegels . '») Oork. Holl. Nalezin g n°. 42. 20) Hu n bestaa n blijkt uit een oorkonde , doo r mij afgedruk t Bijdr. H. G. 34, blz . 494 . ') Oork. Holl. II. n«. 321 . ') Al s vore n n°. 224 , het stu k is van 30, nie t van 26 Ootober . ') Als voren , n». 368 . oud e geslach t van der Lecke, niet te verwarre n met den gelijknamige n zijtak der Polanen s 24). Doo r dit huwelij k kwame n de voorname n Pete r en Jutt e in Henric' s na­ geslacht . 2. Ee n dochter , wie r voornaa m onbeken d is, zij huwd e heer Willem , laatste n hee r van Strijen uit den oude n stam 25). 3. Heer Horens, hee r van Borselen , Goes 26) en Oloe tinge . Wij moete n er terston d de aandach t op vestige n dat wij in Floren s van Borsele n en zijn nee t Wolfaert , naas t de heere n van Cruiningen , de aanzienlijkst e en mach ­ tigst e edele n van het Zeelan d uit het laatst e kwartaal der dertiend e eeu w hebbe n te zien , die zoowe l wat af­ koms t en rijkdom als wa t positi e betrof , een eerst e rol speelden . Fioren s kom t het eers t voo r in een oorkond e van 1282 , waarui t blijkt dat hij toenmaal s reed s ge­ huwd w.s 27 ). De naa m zijner echtgenoot e verneme n wij echte r uit gee n enke l stuk . In evengenoem d jaar 1282 gaf hij aan het klooste r Jeruzalem , bij Biezeling e op Zuid-Bevelan d gelegen , een schuldbekenteni s voo r 383 ponde n Vlaamsch , waarvoo r hij als onderpan d twinti g gemete n tiende n in het ambach t van Cloeting e vast ­ zette 28), wij moge n in hem dus wel den ambachthee r van Cloeting e zien . Bij de bekend e gebeurtenisse n van 1290 , waarove r bij Wolfaer t (IIIB. 2) nog mee r te zegge n zal vallen , koo s ook hij de Vlaamsch e zijde 2 a), doc h verzoend e zic h enkel e maande n late r reed s me t den Hollandsche n graaf , die hem voo r levenslan g tot zijn raad aanstelde 30). Oo k den zoo n va n Floris V, den jonge n graa f Jan , blee f hij als raadsma n getrouw 31) en wer d doo r hem geridderd 8 2). Na den doo d van graa f Jan I (10 Novembe r 1299 ) volgd e echte r hee r Floris de zijde va n dien s opvolge r Ja n van Avesne s niet , doc h sloo t zich aan bij den graa f van Vlaanderen , Rober t III van Béthune, die , naar alle n schijn, Zeelan d binnen ­ kort aan zijn kroo n zou toevoegen . Hee r Floren s wer d door deze n graa f met het ambach t Huls t en uitgebreid e goedere n aldaa r begiftigd 33), we l trachtt e de Fransch e konin g bemiddelen d op te treden 34), doc h nog in 130 4 stree d heer Floren s aan Vlaamsch e zijde in Duivelan d S5 ). Nog in 130 9 vinde n wij hem onde r de rade n van graa f Robert 36), zooda t het ons nie t kan verwondere n dat graaf Wille m III in 131 5 aan zijn broede r Jan , hee r van Beaumont , afston d al het goed , ??dat hee r Floren s van Bersel e houdend e was , doen hij lest e ons lant rumede , s4) Ik mee n te moge n verwijze n naar hetgee n ik ove r hem en zijn verwante n bijeenbrach t in Nieu w Ned . Biogr , Woordenb . II, kol. 792 vlgg . «) Ned . Leeu w 1926 , kol 223 . Blijkens : Oork. Holl. II. n°. 966 . ,7) Als voren , n°. 454 . »8) Bijdr. H. G. 33, blz . 103 . Oork. Holl. II. n'. 666 , 667 , 706 , 708 , 716 . 718 , 722 en 723 . '>) Als vore n n°s. 746 en 793 . Stok e IV , vs. 764 vlgg . S1) Al s voren , n°s. 999 en 1021 . S5) Hij kom t he t eers t als zoodani g voo r in een stuk , dat op 17 Febr. 129 8 of op 16 Febr. 129 9 te dateere n is (Oork. Holl. II. n°. 1055. ) In Oork. Holl. II . n°. 746 , van 1290 , staa t hij , wel doo r een verschrijving , als heer F. v. B. gemeld . 88) Bijdr. H. G. 43, blz . 43, en nog onuitgegeve n stukke n te Rijssel, B 1446 , 1466 , 1603 . »?) Bijdr. H. G. 32, blz . 270??276 . ,5) Annale s Minorita e bij Desmet . Corpu s chronicoru m Flandriae, I, blz . 405 . ,e) de Limburg Stirum. Code x diplomaticu s Flandriae, I. n°*. 13 en 14, II. n». 279 .