De Nederlandsche Leeuw, jaargang 45 (1927)

249 250 end e ons met recht e end e met vonniss e om zijn e ver boerniss e aencomme n is.' 37) Nog in 1319 kom t hij in Vlaandere n voor 38) en op 22 Juni 1322 sneuveld e hij met een zijne r landgenooten , heer Simo n van Brigdamme , bij Slui s in diens t van den vreemde n graaf , wien s zijde hij gekoze n had 39). Zijn kindere n waren : IVA. 1. Heer Jan van Borselen, die zich met zijn vade r in 1290 aan Vlaamsche n kant steld e 4 °), doch in dez e hou­ ding volhardde 41). Wel was hij onde r Jan I een oogen blik dien s partijgange r en wel als ridde r (27 Maar t 129'J) 42), maa r eenig e dage n late r (31 Maart ) erkend e hij, tege n een jaarrent e van vijfti g ponde n vlaamsch , den graa f van Vlaandere n als leenheer 43), hetgee n alleszin s op dubbe l spe l wijst . Nog in hetzelfd e jaar (26 Sept . 1299 ) beloofde n dan ook eenig e edele n den graaf van Hollan d om heer Jan van Borsele n en Pieter , de zoon s van heer Floris van Borselen , doo d of leven d in 's grave n gevangeni s te zulle n levere n 44 ), en beide n beloofden , kor t daarna , zich aan den graa f te zulle n onderwerpe n 45 ). Heer Jan verdwijn t dan uit onz e ge­ zichtskring , er is verde r omtren t hem en zijn nageslach t niet s bekend . 2. Pieter van Borselen word t in de twe e ovengenoemd e stukke n het eers t vermeld . Wij hoore n niet s meer van hem, maa r vinde n hem in 1315 wede r aan Hollandsche . zijde 4 6). 3 en 4. Twe e dochters , Elisabeth en Adewich, ware n hun vader , heer Florens , naar het buitenlan d gevolgd . Zij ware n in 1325 reed s gehuwd : Elisabet h met Robert , heer van Assche , Adewic h met Gerard Vileyn 47). Ro­ bert van Grimberghen , heer van Assche , was erfelijk , banierdrage r van den herto g van Braban t en een der aanzienlijkst e edele n van dit hertogdom , Gerard Viley n (Vilain) behoord e tot een famili e uit Oost-Vlaanderen , hij wer d later als ridde r gegoe d in Waeslan d 48 ). (Word t vervolgd. ) De herkoms t van het geslach t de Fremery , doo r W. WIJNAENDTS VAN RESANDT. Ons artike l over De eerst e lede n va n het ge­ slach t de Fremer y hie r te lande 1) eindigde n wij me t de veronderstelling , dat dit geslach t inplaat s van uit Lotharingen , herkomsti g zou zijn uit de omge ­ ving van Framerie s 2), gelege n tussche n Valencienne s 87) v. Mieri s II, blz. 163. Het betro f voornamelij k Goes en Borselen , zie: Waller Zeper , Jan van Beaumont , hoofdstu k XII. 8S) Van den Bergh . Gedenkstukke n I, blz. 125. »9) Dennet . Corp. Chron. Flandr. I, blz. 186 en 317. «?) Oork. Holl. II, n'. 666, 667, 716. *') Als voren , n°. 825. «) de Fremery. Suppl . Oork. n°. 327. «) Bijdr. H. G. 43, blz. 41. «) Oork. Holl. II. n». 1084 . <5) Als voren , n»5. 1087 en 1088 *G) V. d. Bergh . Gedenkst . I, blz. 123. «) Versl. R. Arch. 1916 , II. blz. 159, n°. 15, vgl. Butkens . Tro- phées de Braban t II, preuves , blz. 155. 48) de Potte r en Broeckaert . Gesch . der gemeente n van Oost Vlaanderen . 3* serie , III. St. Pauwels , blz. 14. i) Zie dit Maandblad , jg. 1925 , k. 362??370 . 'j Wij noemde n die plaat s in dat artikel het. dorp Frameries, late r bleek ons, dat reed s in de oudst e oorkonde n Framerie s als stad voor ­ komt . Bij een onderzoe k in het te Mon s berustend e oud-archie f dier stad blee k ons, dat in de 16* eeuw de naam de Framerie s als familie ­ naam daa r niet mee r voorkwam . en Mons , en aangezie n onz e na dat artike l ingesteld e onderzoekinge n ons beweze n hebben , dat die veronder ­ stellin g juis t was, wille n wij hieronde r de resultate n dier nasporinge n mededeelen , om een eind e te make n aan de nog steed s geloofd e overlevering , als zou dit geslach t uit het dorp Fremer y in Lotharinge n afkom ­ stig zijn. Onze toenmalig e veronderstellin g grondde n wij op twe e feiten , n.1. 1° dat de uit Ake n komend e Jacques de Fremery, blijken s zijne te Utrech t in 1615 gepasseerd e volmachten , in het bezi t was van een leengoe d in de omgevin g van Valenciennes , en 2° dat hij in een dier acten voorkwa m met den naa m van Jacques de Fra­ meries. Voor de in te stelle n onderzoekinge n stonde n ons voorts de volgend e gegeven s ten dienste : a. Jacques de Fremery (of de Frameries) voornoemd , geboorti g en wonend e te Aken , doch seder t 1615 te utrecht , was een zoo n van Jacques de Fremery en van Marie de Hollande, echtelieden , wonend e te Aken . b. de jonger e Jacques voornoem d had een oom Jac­ ques de Horgny, burge r van Valenciennes , overlede n vóór 1615 , van wie n hij het bovenbedoeld e leengoed , dat een leen van de heerlijkhei d van Hauss y was, had geërfd. Behalv e op den naa m de Fremery moes t dus onz e aandach t ook gevestig d blijve n op de name n de Hollande en de Horgny, terwij l de omstandigheid , dat de naa m de Fremery reed s in 1665 te Ake n voorkomt , het niet waarschijnlij k maakte , dat de famili e in dez e oud e rijks­ stad gekome n was, tengevolg e van de door de vonnis ­ sen van den Raad van Beroerte n sind s 1568 veroor ­ zaakt e uittoch t van Protestante n uit de Zuidelijk e Ne­ derlanden . In de bescheiden , berustend e in het archie f van den voormalige n Raad van Beroerte n te Brussel , voor zoo ­ ver die betrekkin g hebbe n op de tege n de Protestante n van Valencienne s genome n strafmaatregelen , troffe n wij dan ook gee n enke l stuk of acte aan, betrekkin g heb­ bend e op een de Fremery, maa r wel vonde n wij persone n van den naa m de Horgny en de Hollande daari n ver­ meld. Onder de Documents re/alifs a la confiscaiion de biens de personnes suspectes d'hérésie ou de rebellion a Valen­ ciennes de 1569 a 1575 3), vind t men op een déclara tion des prélensions reëles ou prélendues par divers cre­ diteurs sur les biens de plusieurs exécutez et bavniz de Valenciennes, een vorderin g van Jacques en Gilles Ansel op de goedere n van Jacques de Horgny, exécuté. Voort s vind t men onde r Enquêtes faites par les com missaires du Hoi d' Espagne touchant les troubles reli gieux a Valenciennes de 1566 a 1568 4), behalv e het ver­ hoor en vonni s van deze n Jacques de Horgny, prison nier, d.d. 17 Sept . 1568 , ook 3 persone n van den naam de Hollande, n.1. d.d. 10 Jan . 1567 Jehan de Hollande, prisonnier, die in 1662 après la déffaite de Water loot (?) auroit eu charge en la ville d' Anvers sousz le Prince d' Oranges, en Louys en Gerard de Hollande, die onde r de compagni e van Glaude de la Houe in de stad Va­ lencienne s daadwerkelijk-hadde n deelgenome n aan den opstan d tege n het geza g van den Spaansche n Koning . s) Consei l des Troubles , n». 521» . 4) Consei l des Troubles , n°8. 536 en 537.