De Nederlandsche Leeuw, jaargang 45 (1927)

316 316 3. Johannes Frederik Boot, geb . te de n Haag 3 Juli 1900 . Werkzaa m te Anacond a U. S. A. Ongehuwd . Het adellijk Stif t van Zennewijnen , door F. J. MlJNLIKFF. (Vervol g va n XLV, 262) . II. Name n de r Stiftsfreule s va n het adellij k Stif t te Zennewijnen , met de jaren, gedurend e welk e zij een e praebend e hebbe n ge ­ noten . 7 ) Henriëtta va n Bronckhors t van Weerdenborg . 1692 ?? 1722 . (wa s Aug8. 172 3 reed s overleden. ) Maria va n Hemert . 1692??1729 . Geertruy t Tengnagell . 1692??1721 . (wa s Aug8. 172 2 reed s overleden. ) Maria va n Aert. 1692??1701 . (huw t in 170 1 de n luitenan t Broeckhuyzen) . Elisabet h va n Scherpenzee l van Rumpt . 1692??1701 . Henriëtta Francois e va n Haefte n van Ophemert . 169 2 ??1700 . Maria Geertruy t va n Outheusde n tot Est. 1692??1708 . (verlies t haar praebend e doo r huwelijk. ) Amelia de Boham . 1692??1709 . (in de rek . ove r 171 1 staat , da t zij overlede n is. ) ' Aletta va n Els . 1692??1716 . Geertruy t Albortin a va n Tengnagell . 1692??1703 . Angenit a Maria va n Tengnagell . 1692 . Lucia Gesuin a Cornelia van Bronckhors t tot Weerden - borg 8) aangestel d 18 Juli 168 2 f 1743 . Geertruy t va n Els . aangestel d 10 Juli 1685??1725 . Margret a va n Els . aangest . 10 Juli 168 6 f 1728 . Metta Pieck va n Wolffsweert . 1692??1716 . 9 ) Adriana Margrie t va n Haefte n va n Ophemert . 169 2 ??1748 . (wa s 1 Juli 174 9 reed s overleden. ) Johann a va n Scherpenzee l van Rumpt . 1692??1698 . Barbara va n Scherpenzee l van Rumpt . 1692??1698 . Jacoba Maria van Brakell totte n Brakell. 1692??1694 . Mechtel d Jacob a va n Scherpenzee l van Rumpt . 169 9 ??1725 . Francois e va n Till. aangestel d 10 April 1703??1718 . Johann a va n Aert tot Geresteyn . 1706??1720 . (wa s Juni 172 1 reed s overleden ) Anna Wilhelmin a va n Heerd t tot Crayevelt . aangest . 28 Juli 1709??1716 . Margret a Maria van Gendt . aangest . 9 Juni 1718??1726 . Maria Catrina ve n Borssele n van Geldermalsen . aan­ gest . 9 Juni 1718??1724 . (huw t in 172 4 Jaco b van Brakell.) Henriëtta Regin a va n Till. aangest . 9 Juni 1718 ?? 17*4 9 (wa s 2 Juli 174 9 reed s overl. ) 7) De rekeninge n va n he t Stift , welk e in he t archie f va n Tieler waard aanwezi g zijn, beginne n me t 1692 . 8) In 172 6 word t de quitanti e voo r de uitbetaald e praebend e ge ­ teeken d doo r ... . va n IJsseldijk als zijnd e ??bij de n WelEd: Hov e Provintiaa l va n Gelderlan t aangestel t tot curateu r ove r de innocent e Juff* Lucia Cornelia va n Bronckhorst' . °) In de rekenin g ove r 172 0 kom t zj nie t mee r voor . De rekeninge n over 1717??18??1 9 ontbreke n echter . Maria Sybilla va n Hammersteyn . aangest . 21 Me i 1720-1740 . Adriana Maria va n Ee k va n Teysterbant . aangest . 24 Juni 1721??1749 . Reyniera Adriana Maria van Haefte n van Wadenoyen . aangest . 4 Aug8. 1722??1749 . f 1749 . Johann a Elisabet h va n Haeften , 1723??1743 , f 1743 . Anna Elisabet h Margareth a van Till, aangest . 14 Aug . 1723??178 4 (dochte r van.Flori s va n Till, commandeu r op St . Andries) . Jacoba Eleonor a van Borsele n van Geldermalsen , aan­ gest . 3 Juli 1725??1732 . Erenstina Cornelia va n Aylva va n Tjesse , aangest . 3 Juli 1725??1753 . Maria Elisabet h va n Brakell, aangst . 21 Juli 1732 ?? 1742 , f Maart 1742 . Seyna Anna Elisabet h van Borsselen , aangest . 11 Juli 1742??1752 . Jacoba Isabell a va n Hammersteyn , aangest . 2 Nov r. 1740??176 2 (wa s 3 Sept . 176 2 reed s overl.) . Wilhelmin a Maria Charlott e van Tengnagel l van Gel licum, aangest . 9 Aug8. 1744??1773 . Adriana Francois e Petronell a van Tengnagell , aangest . 9 Aug8 1744??1771 . Cornelia Mechtel d van Lynden, aangest . 1 Juli 1749 ?? 1789 . Catrina August a van Ee k van Teysterbant , aangest . 1 Juli 1749??178 3 (wa s 19 Nov . 178 4 reed s overl.) . Wilhelmin a Maria Charlott a va n Tengnagel l va n Bronckhorst , aangest . 1 Juni 1749??1776 . Urselina Elisabet h va n Rahmeln , aangest . 26 Juli 1750??1763 . Margrie t va n Haeften , aangest . 3 Juli 1753??1774 . Anna Urselina va n Lynden, aangest . 12 Sep' . 1753 ?? 1775 10 ). Margret a de Pagniet , aangest . 3 Sept 1 1762??1770 . Zenobi a Helen a Walradina van Tengnagel l tot Bronck­ horst , aangest . 29 Juni 1764??176 6 (wa s 20 Me i 176 6 reed s overl.) . Zenobi a Walradina Theodor a van Tengnagel l tot Gel licum, aangest . 20 Me i 1766??1773 . Wilhelmin a Anna Cornelia de Pagniet , aangest . 5 Juli 1771??1787 . Jenett e Angene s va n Delen , aangest . 1772??178 4 (verlies t har e praebend e doo r huwelijk) . Anna Elisabet h Louisa va n Tengnagel l va n Gelli cum, 1774??1776 . Geertruid a Stephani a van Randwijck , 1774??1794 . Wilhelmin a va n Spaan, aangst . 20 Juni 1775??1793 . Maria Jacob a van^ Tengnagel l tot Gellicum , aangest . 20 Juni 1775??1784 . Theresia Charlotta Francisca Antonett e van Calckum genaam d Lohause n tot Schlickum , aangest . 22 Juni 1775??1794 . Adriana Cornelia va n Lynden van Blittérswijck, aan­ gest . 26 Juni 1778??1790 . Elisabet h Cenie va n Haefte n tot Ophemert , aangest . 19 Nov . 1784??1787 . Jeannett e Julie va n Tengnagell , aangest . 19 Nov . 1784??1809 . Albertin a Henriëtte Charlott e vr n Ligtenberg , aaD - io) Teeken t 1 Jan . 176 6 de quitanti e als A. U. Voig t geb . v. Lynden.