De Nederlandsche Leeuw, jaargang 45 (1927)

365 366 b. 1298 . Rond zegel , 45 mM . middellijn , wape n als boven . Rs. : Sigillu m Rasoni s de Barsalia militis . Beide n ook bij de Raadt, I, blz . 295 en 296 . Heeren van Brigdamme. Ik ke n gee n zege l va n den stamvade r van deze n tak . Hugeman (V . 2, zie kol . 327 ) brak me t dri e sterre n in bet schildhoofd . Heer Claes II (kol . 327 ] heef t evengenoem d wapen , als helmteeke n een ossekop en hals , en als schildhouder s twe e leeuwen . Afb . VII . Zijn kleinzoo n Adriaen (kol . 329 ) heef t als schild ¬≠ houder s : link s een eenhoorn , recht s een jonkvrouw . Heeren van St. Maartensdijk. Heer Vranck (kol . 332 ) breek t Borsele n me t dri e sterre n in het hoofd , helmteeke n een ossekop en hals . Afb. VIII. Heer Vranck (kol . 333 ) vierendeel t Borsele n met Zuylen, en voer t o.a . in 143 0 een barenstee l me t dri e hanger s in het hoof d va n de kwartiere n Borselen . Ook hij heef t als helmteeke n een (hermelijnen ) osseko p me t hals , en (gouden ) horens . Schildhouder s zijn twe e jonkvrouwen . Afb. IX . Zijn oom Dirck, hee r van Zuylen, voer t Zuylen ‚??plain', als helmteeke n een vlucht , belade n met een zuil op eike n vleugel . Twe e leeuwe n als schildhouders . Afb . X. Heeren van Elletvoutsdijk. Iloris van Borselen (kol . 335 ) zegeld e aldus : dwarsbalk , en een barenstee l van dri e hanger s in het schildhoofd . Hoofdstu k IV . Slotbeschouwingen . In dit laatst e hoofdstu k blijf t er nie t vee l te behan ¬≠ dele n over , da t nie t reed s in het voorafgaand e besproke n is, maar een kort e samenvattin g zal hie r toc h op haar plaat s zijn. De va n Borselen's , he t aanzienlijkst e geslach t va n Zeeland , behoorde n dus tot den beleende n ade l en stonden , althan s in de oudst e generaties , in bloedverwantscha p met he t grafelij k hui s va n Holland . Maatschappelij k zijn zij op √©√©n lijn te stelle n met het geslach t Teylingen ‚?? Brederode , zij behoore n dus tot een klasse , die te onder ¬≠ scheide n val t van diegene , waarto e behoore n de heere n van Voorne , wie r geschiedeni s ik nu hoo p te gaa n be¬≠ schrijven . Zoodoend e zulle n wij na verloo p van tijd een bete r inzich t krijgen in de geschiedeni s va n den oude n adel van Hollan d en Zeeland . De social e positi e va n het geslacht , het is hierbove n meermale n gezegd , von d haar hoog e vlucht , eenerzijd s in de familiepolitie k uit het laatst e kwartaal der veer ¬≠ tiend e eeuw , maar wer d anderzijd s zee r bevoordeel d door den geographische n toestan d van het gewest , waar door bedijkinge n het grondbezit , ook doo r aanhuwelij king, groot e uitbreidin g kon krijgen. Zo o zage n wij in de I5 e eeu w de takke n van de heere n va n der Vere, van die van Brigdamme , van die van Sin t Maartensdij k een onge√ęvenaarde machtspositi e verwerven . Evenwel geef t de samenstellin g va n dit grondbezi t gee n aanleidin g om , zooal s dit bij een vorig e studi e het geva l was , een bree d onderzoe k te onderneme n naar de geschiedeni s va n oude r bezit . Nieuw e gron d heef t gee n historie . Over de archivalisch e overblijfsele n der van Borselen' s is bove n he t noodig e gezegd . Allee n moe t ik er bij¬≠ voegen , da t de origineel e oorkonde n te Brussel, waar¬≠ naar ik herhaaldelij k verwees , doo r mi j nauwkeuri g zijn beschreve n en, naar ik hoop , binnenkor t me t wel ¬≠ willend e goedkeurin g va n ons hooggeach t eereli d prof . Fruin in de Verslage n van 's Rijks oud e Archieve n het licht zulle n zien . Wat de archeologisch e herinneringe n aan de famili e van Borsele n betreft , zo o ka n de belangstellend e op het Rijksarchief te Middelbur g een zee r uitgebreid e verzamelin g grafschriften , glasrame n en portrette n vin¬≠ den. Voo r laatstgenoemd e raadpleg e me n eveneen s de bekend e werke n van . Moes , Muller en va n Someren . De verzamelin g te Atrech t bewaar t merkwaardig e por ¬≠ trette n va n Frank va n Borsele n (kol . 333 ) en van de echtgenoot e va n dien s kleinzoo n Frank, Katerin e va n Egmon d (kol . 335) . De afstammin g van Barbara Elisabet h de la Fontaine(1716‚??1772) , echtgenoot e van Walraven Robert van Heeckeren , hee r van Barlham en Brandsenbur g (1704‚??1758) , doo r N. VAN OOSTERZEE. Bij vroeger e vrage n in ons bla d ove r dit onderwer p is mi j geleken , da t hieromtren t nie t vee l beken d wa s of althan s nie t gepubliceerd . Ik veronderste l dus , dat , gezie n har e vel e afstammelinge n lang s mannelijk e en vrouwelijk e lijn, er in menig e kwartierstaa t een e lacun e is. Me t behul p va n de vriendelijk e medewerkin g van den Hee r Graham Both a te Kaapsta d en van den Hee r S. B. J. Denys , genealoo g te Bussum , is he t mi j ge¬≠ lukt hierove r een en ande r te kunne n vaststellen , da t ik hieronde r voo r belangstellend e medelede n laa t volgen . Barbara Elisabeth de la Fontaine wer d gedoop t te Kaapstad 14 Mei 171 6 als dochte r van Jan de la Fontaine en Maria Elisabeth de Man. Haar vade r Jan de la Fontaine, gouverneu r aan de Kaap, wer d gedoop t te Amsterda m (Oud e Kerk) 23 April 1684 en overlee d op zijn hofsted e Westerhou t bij Bever ¬≠ wijk 6 Me i 1743 , blijken s inventari s van zijn e nalaten ¬≠ schap , opgemaak t doo r notari s Jan Ardinoi s te Amsterda m in dat o 22 Me i 1743 . Hi j wa s een zoo n va n Jacques (Jacob ) de la Fontaine en Barbara van der Burg. Voo r de goed e ord e zij vermeld , dat er 5 Oct. 168 7 te Amsterda m in de Walenker k eveneen s ee n Jean de la Fontaine werd gedoopt , zoo n van Jan de la Fontaine en Oeer truyd ten Orootenhuys en nog een Jan Jacob de la lontaine op 1 Septembe r 168 3 te Amsterda m (Walenkerk ) als zoon va n Jacob de la Fontaine en Anne de la Court. Dat de doo r mi j genoemd e Jan de gezocht e is blijkt uit het feit , dat hij tussche n I 715 en 173 4 in verschillend e procuratie s te Kaapsta d verklaar t een broede r Jacob de la Fontaine, koopma n te Amsterda m en twe e zuster s Maria Margaretha en Barbara te hebbe n en da t dez e personen , eveneen s te Amsterda m gedoop t op 2 Novembe r 1685 , 30 Me i 168 7 en 17 Novembe r 1690 . alle n kindere n waren van Jacques de la Fontaine en Barbara-van der BurgQi). ‚?? Jan de la lontaine huwd e te Kaapsta d 10 Mei 1711 Maria Elisabeth de Man, gedoop t Kaapsta d 20 April