De Nederlandsche Leeuw, jaargang 45 (1927)

383 384 Stoop-Brende r è Brandis . Kwartiere n gevraag d van het echtpaa r Joannes Bernardus Stoop en Margaretha Laurentia Brender a Brandis, waarui t o. a. een dochter , geh. me t Ds. J. C. Loman, en een andere , Anna Aleida, geb. Amsterda m 16 Aug . 1812 , gest . Utrech t 3 Juni 1885 en op 6 Me i 184 1 te Amsterda m geh . me t A. J. de Beaufoi t. (De hee r Stor m de Grave von d een notari ­ eel e act e va n 176 7 waariu voo r notari s Willig e te Enkhuizen compareere n Bernardus Stoop, chirurgijn te Zwijndrech t en Maritje Hasevanger, e. 1.). H. Dr . T. H. Tommerup . Waar ka n ik gegeven s vinde n ove r dez e Deensch e familie , waarva n enkel e afstammelinge n in Nederlan d gevestig d zijn? Amsterdam. W . F. WESTERMANN. Trigh t (van) . Ho e is het wape n van het geslach t van Tright, waarto e o.a . behoord e Ds . Willem Bruist Hendrik van Tright, geb . te Devente r 23 Dec . 1818 , pred. te Oo y en Persingen , zoo n van Jan en Alida de Roller, tr . te Devente r 24 April 185 1 me t Elisabeth Antonict Arendsen Raedt, dr . v. Barthold Albert Oerard en Sibranda Geertruida de Schepper? Zeist. 3. VAN LEEUWEN. Vos. (XLIV, 254) . De gewenscht e gegeven s betreffend e den burgemeeste r Floris Vos (± 1830 ) kan vrage r be­ kome n bij den naamgenoo t en afstammelin g van ge­ noemde n burgemeester , den Hr. Floris Vos , directeu r der â??N. V. Mode l Boerderi j Oud-Bussum ' te Naarden-Bussum . Bedoeld e famili e Vos is herkomsti g van Breukelen , all. o.a. me t Jongeneel en de Heus. Dit geslach t voert : In zi. e, zw.(?) laar s m. e. schild ­ hoof d v. ro. belad . m. e. rennende n go. (?) vos . Ht. : e. open vlucht . Leeuwarden. NIEDWENKAMP. Waalwij k (van) . Verzoek e beleef d gegeven s omtren t dit geslacht , waarin voorkome n Dr . Baulus, gehuw d R'dam 20 April 169 8 en Hendrik, gehuw d 28 Oct . 170 2 te 's Hertoge n bosch . 's-Gr. C . D. v. H. Warmolts . (XLV, 352) . Warmolts, Groningen , voert : gedeeld : I. doorsnede n a. zw. m. e. verkor t breedarmi g zi. kruis, b. zi. m. 3 gr. klaverblade n (2â??1) . II. Friesch e halv e adelaa r naar 1. H., gee n Ht. Schildb . 2 leeuwen . V. lak : Coll. Albarda. Breda. STEENKAMP.. Utrechtsch e Ridderschap . Va n mijn handschrif t der kwartierstate n der lede n der Utrechtsch e Ridderscha p mis ik de state n 1â??41 . Vermoedelij k heb ik dez e aan een medeli d ter completeerin g gezonden , doc h verga t te noteere n aa n wien ! Wellich t dat dit berichtj e den â??momenteelen bezitter ' mijn e zendin g in herinnerin g breng t en ik daardoo r wee r in het bezi t kan kome n van mijn volledi g handschrift . 's-Gravenhage (L. de Oolignystr . 152) . VAN EPEN. Wape n gevraagd . Op een fraai gegraveerd e zilvere n tabaksdoo s uit 173 0 of eerder , kome n de volgend e tee keninge n en inscriptie s voor . Bovenkant . Ee n zeilend e tjalk met wimpel s en vlagge n van Dordrecht en den naa m â??Wijnberg' op den achter ­ steven , gevolg d doo r een roeiboot . Daaronde r een wapen , zijnd e een boo m op een gras ­ grond , vergezel d doo r 3 vogels . De bovenst e link s ge­ wend op den top gezeten , de onderst e twe e toegewen d en op den gron d staande . Bove n in het schild : 1686-10-31 . Recht s van het schild : van Dordrech t 30-6 , en Links, op Haerle m 1730 . â?? en er onde r H. v. D. B., de eigenaa r dus . Op den onderkan t hetzelfd e schi p ongevee r en het rijm Dit schi p vaar t in vrede n Op twe hollans e steede . In de n deksel : Recht s een e voorstellin g va n een Oostindievaarde r op zee en een haven . Links een bin­ nenhui s me t ma n en vrou w die aan een tafe l zitte n en koffiedrinke n waaronde r het rijm: Ik heb gevare n en dat me t luste n Ik kan nie t mee r en moe t nu rusten . Onder het midden , het wape n van Haarlem en het wapenrijm da t ik nog nergen s aantrof : d'Graaf' van Holland t gaf' haar het [zwaard ] Zij benne n het waar t Vier [sterren ] Zij kome n van verre . Boven , het heilig e [kruis ] Dat zij veili g komê tuys . Op de n rand en op verschillend e open vakje s staa n nog de volgend e letters , als : S. G. D. H. S. S. Q. - M . D. B. S. W. G. G. T. B. T. I. D. D. â?? O. 0. K. 168 5 |f Van welke n beurtschippe r zou dat wape n kunne n zijn? Het is gegraveer d door : C. D. Breda. STEENKAMP. INHOUD 1927 , No. 12. Bestuutsberichten . â?? He t wape n va n het Hoornsch e geslach t Merens , doo r A. Merens . â?? Bijdragen tot de kenni s der middeleeiiwsch e geslachte n van Hollan d en Zeeland . Het geslach t van Borsele n (slot) , door Dr . Henri Obreen . (Me t een plaat) . â?? De afstammin g van Barbara Elisabeth de la Fontain e (1716â??1772) , echtgenoot e va n Walraven Rober t van Heeckeren , heer van Barlham en Brandsenbur g (1704â??1758) , doo r N. va n Oosterzee . â?? Letterlap de Sigher s the r Borgh, doo r Mr . A. L. Heerm a van Voss . â?? He t wapenbor d van Willem Pietersz . Moerman , doo r M. C. Sigal Jr. â?? Familie-aantee keninge n betreffend e de geslachte n Visscher, van Boedonck , de Bie , Banheyningh , van der Geer enz. , medegedeel d doo r D. G. van Epen (slot) . â?? Boekaankondiging : Wm . C. H. Machen . Warmon d voorhee n en thans , doo r Mr . Th . R. Valck Lucassen. â?? Korte mededeelingen : Koning David als wapenfiguur , Va n Borselen , De Neufville , Van Doorn, Va n der Koog , Queijsen . â?? Vragen en antwoorde n : Abbinga , Borch (va n der) , Brix, Eede (van), Fonteyne , Gerlsma, Hoeksema , Karseboom , Klugkist, Mogge n (von) , Nieuwenhuizen , Noor t (van), Poll (va n de) , Stoop-Brende r a Brandis, Tommerup , Tright (van), Vos, Waalwijk (van), Warmolts . â?? Utrechtsch e Ridderschap , Wape n gevraagd . DE NED . BOEK- EN STEENDRUKKERIJ, V/ H H. L. SMITS.