De Nederlandsche Leeuw, jaargang 45 (1927)

63 64 Jan. 188 2 o f 1884 , tr . Amst . 6 Febr. 184 6 Catha­ rina Herman, geb . 1 9 Sept . 1817 , ged . Doopsgez . Kerk 1 2 Mrt . 1837 , f Breukele n 3 1 Juli 1854 , begr. ald . 4 Aug . d . a. v. , dr . va n Jacob Herman en Jacoba Johanna Iheodora Sokels, 2 ) 's-Gra venmoe r 8 Juni 185 5 Machiliena Ruiters, f 's-Gra venmoe r 2 6 Febr. 1911 , dr . va n Euert Butters, timmerma n e n wethoude r va n 's-Gravenmoer , e n Anna Maria Schaap. Uit he t eerst e huwelijk : 1) Pieler Hendrik Willem Ludérus, geb . Amst . 12 Nov. , f ald . 21 Deo . 1846 , begr . O . Z . Kapel 24 Dec . d.a.v . 2) Willem Pieter Hendrik Ludérus, volg t X . . Ui t he t tweed e huwelijk : 3) Anna Maria Ludérus, geb . 's-Gravenmoe r 26 Deo. 1856 , ged . ald . 1 Febr. 1857 , ongehuwd . 4) Petroneüa Hendrika Ludérus, geb . id. 1 1 April 1860, ged . id . 13 Mei d.a.v. , hoofd der huishoudin g in he t Ac. Ziekenhui s te Leiden, f Leide n 2 9 Aug . 1919. Ongehuwd . 6) Euert Ludérus, geb . 's-Gravenmoe r 2 3 Febr. 1867, ged . aldaa r 7 April d.a.v. , banketbakke r te Almkerk, tr . te Almkerk me t Johanna Dekker. Geen kinderen . X. Willem Pieter Hendrik Ludérus, geb . Amst . 2 9 Mrt. 1848 , ged . 's-Gravenmoe r 1 2 April 1867 , leerlooie r t e 's-Gravenmoer , later landbouwe r eers t te Heerde , late r t e Apeldoorn , tr . Dusse n 9 Oct . 1886 Sijke Middelkoop, geb . Babiloniënbroek 9 Oct. 1847 , f Apeldoor n 1 1 Aug . 1920 , dr . va n Nicolaas Middelkoop, landbouwer , e n 'Louwerina Adriana van der Hoek. Uit di t huwelijk : Catharina Louxoerina Adriana Ludérus, geb . Heerd e 2 9 Me i 1888 , verpleegster . Vllbis. Willem Ludérus, geb . Amst . 3 Jan . 1748 44 ), ged. Westerker k ald . 6 Jan . d.a.v . getuige n Hen ­ drik Arntze n e n Jacob a Menard a va n Breda, va n beroe p koopma n i n wijn e n thee , word t poorte r te Amst . 2 7 Juni 1780 , f Amst . 7 Oct . 181 7 (wonen d Rozengrach t 86, kanto n 5), ondertr . Amst . 11 Aug . 177 9 Maria Geraud* 5), geb . Amst . + 44) Mej . C . L . A . Ludérus i s no g i n he t bezi t va n ee n gedruk t ver s aan WiUem Ludérus gerich t doo r zijn zwage r Johannes Bouman te r eere va n zijn 46'' 1 verjaarda g d.d . 3 Jan . 1794 , he t beva t o.a . d e rege l â??dat u w wijn- e n theenegoti e bloeie' , vertie r blijkt dat J. Bouma n zel f o p da t memen t kinderloo s was , da t Willem Ludérus éé n zoon e n en éé n dochte r ha d e n da t Anna Marg. Arntzen 6 8 jaar ou d was . 46) Korte genealogi e Geraud (di e word t medegedeel d i n Navorsohe r 1925 i s gehee l foutief) : Pierre Geraud Sr., geb . Bergera c ± 170 5 (zoo n va n Pierr e Cr.) , koopma n t e Amst. , poorte r ald . 7 Me i 1737 , begr . ald . Walenk . 1 3 Dec . 1782 , ondertr . Amst . 1 ) 1 4 Oct. 172 8 Marie Anne Faurie, begr . Amst . 2 9 Dec . 1729 , dr . va n Mathurin Faurie (t e Utrecht ) e n Marianne Amiot, 2 ) 2 5 Sept . 174 4 Marie Francoise Chion, begr . Amst . 1 Me i 1750 , waarsch . dr . va n Ds . Jacques Chion (t e de n Haag ) e n Marguerite Francoise Brunier. â?? Ui t he t 2 e huw . ee n jong ­ gestorve n zoo n Jacques Geraud, ui t he t 1 * huw. : Pierre Geraud Jr., geb . Amst . 2 3 Nov . 1729 , ged . ald - Walenk . 2 7 Nov , (getuig e zijn grootvade r Pierr e G.) , koopma n t e Amst. , poorte r ald . 6 Sept . 1754 , begr. ald . 19 Dec . 1792 , koch t ald . verscheiden e huizen , o.a . ee n huia en stokeri j aa n d e Baangrach t achte r he t Eoetereilan d (Quijtsch . S 6 fo . 385) , ondertr . Amst . 1 ) 1 6 Mrt . 175 3 Jeanne Garach, geb . Amst . 13 Mrt . 1733 , f aldaa r 7 Oct . 176 1 (vgl . voogdijbenoemin g 1 9 April 1762 voo r notari s Joh . Creyghton , huw . vw . 4 Febr. 175 3 voor not . de Marolles , testamen t 1 3 Jan . 175 4 voo r not . va n Homrigh , allen te 1760, f Amst . o p 63-jarige n leeftij d 2 5 Mrt . 1824 , begr. ald . Oud e Kerk, (waarschijnlij k geëchte) . dochter s van Pierre Gerand Jr., koopman , e n zijn tweed e echtgenoot e Hillegonda Bijvanck. Hu n mu­ tueel testamen t word t verlede n voo r notari s L . van Rijn t e Amst . d.d . 1 9 Dec . 178 2 (daarui t blijkt da t alsda n d e beid e ouder s van weerszijde n nog i n leve n zijn, waardoo r kom t vas t t e staa n dat Pierr e Geraud begr . Walenker k Amst . 1 3 Dec. 1782 d e vade r moe t zijn van Pierr e Geraud begr . id. 1 9 Dec . 1792 , zi e noo t 45), acte va n conventi e Willem Ludérus e n Wille m Hartsinc k id. 2 4 Jan . 1783. , procurati e id , 2 Febr. 1784 , wisselprotes t idem 1 2 Me i 1785 . â?? Wille m Ludérus trad o p den voorgron d bi j d e Gemeenteraadsverkiezinge n in zijn geboortesta d gedurend e de n Fransche n tijd en wa s o.a . vice voorzitte r va n he t Oomptoi r van Grondvergaderinge n ald. , zi e he t aangehaald e art. van Dr . Bree n blz . 48 , 53 , 6 3 e n 64 . Uit zijn huwelijk : 1 ) Frederik Ludêris, volg t VIII. 2 ) Hillegonda Ludérus, ged . Oud e Kerk Amst. 2 3 Mrt . 1781 , getuige n Pierr e Geraud Ju ­ nior e n Hillegond a Bijvank. VIII. Frederik Ludérus, ged . Amst . Oud e Kerk 1 7 Dec . 1779, getuige n Fredrik Ludérus e n Anna Marga retha Arntzen , va n beroe p hoofdcommie s bi j d e Stedelijk e Belastin g te Amst. , t ald. 2 3 Febr. 1814 , . begr . . Noorderker k ald. , ondertr . Amst . 1 7 Oct . 1800 Petronella Jacomina van Hoven, geb . Din ther bi j 's-Hertogenbosc h ±'1783, f Amst . 1833 , begr. Oud e Kerk ald. , dr . va n Paulus Ruben van Hoven e n Anna van Sicijndregt 4e). Uit di t huwelijk : 1 ) Irancois Ludérus, volg t IX. 2 ) Maria Wilhelmina Ludérus, geb . Amst . 25 Febr. 1803 , ged . Zuiderkerk ald..2 3 Maart, getuige n Wille m Ludérus e n Maria Geraud, f Amst.), dochte r va n Claude G., koopma n e n Jeanne Marguerite Paul, 2) 2 6 Maart 176 2 (he t huw . ha d eers t plaat s Walenk . 1 1 Aug. ) Hil­ legonda Bijvanck, wed , Hendrik Carel. Ui t he t 1 * huw. : a ) Jeanne Mar gueritte, geb . Amst . 1 8 Febr. 1754 , f Haarle m Oct . 1819 , ondertr . Amst. 2 7 Nov . 177 2 Jean Bolland, koopman , b ) Marie I, geb . Amst . 14 Mrt . 1755 , begr . ald . 3 1 Mrt . 1773 , c) Jean, di e volgt , d ) Louis Pierre 6.12,175 8 to t 26.10.1761 , e ) Madeleine, 2 Oct . -2 1 Oct. 176 1 (ge ­ tuig e bi j haa r doo p o p 7 Oct . 176 1 in d e Wk . t e Amst . wa s Pierre Geraud i.p.v . ds . Peerre Jean Geraud, de n eerste n Waalsche n predikan t te Hamburg , zi e Biogr . Wb . va n der Aa, in voc e zijn zoon Ds. Samue l Geraud). Ui t he t 2 d' huw. : f ) Marie II, geb . vóór he t huwelij k hare r â??ouders' (zi e text) . â?? Jean Geraud, geb . Amst . 2 4 Juni 1756 , t alQ 1801, ondertr . Amst . 9 Aug . 178 1 Marianne Frescarode, dr. va n Pierre Prescarode e n Marguerite Thouron. Ui t di t huw . a ) Marie, geb . Amst . 18.1.1782 , f ald . 23.7.1856 , b ) Pierre, di e volgt , o ) Jeanne Marie, geb . A. 1 5 5.1785 , + A . 16.7.1840 , d ) Frits Jean Elie, geb . A . 19.12.1786 , + Demerar y 26.12.1809 , e ) Marianne Margareta, geb . A . 26.5.1788 , t A. 23.4.1856 , f ) Jeanne Susanne, geb . A . 25.5.1790 , f A . 21.7.1790 , g ) Daniël, geb . A . 1.6.1792 , f A . 14.2.1822 , h ) Palina Petronella Elisabeth, geb. A . 24.4.1794 , tr . A . 182 7 Jean Guiüiam van Gastrop Viruly, i ) Marie Nicólette, geb . A . 5 Jan . 1799 , f Botterda m 2 5 Me i 1870 , tr . 1821 Pierre Isaac Julien â?? Pierre Geraud, geb . Amst . 9 Nov . 1783 , makelaar , kapitei n de r Schutteri j ald . 1815 , f ald . 1 5 Dec . 1843 , tr . Sloterdij k 2 2 Oct . 180 8 Hesje Petronella van Booyen, geb . Amst . 3 0 Apr. 1793 , f ald . 1 Sept . 1847 . Ui t di t huw. : a ) Jeanne Marianne, tr . 1833 Petrus Isaac Cokart, b ) Adrienne Elise, + ongeh . Arnhe m 1871 , c ) Henriette Petronella, t éé n maan d ou d t e O vervee n 1812 , d ) Jean Pierre, geb . A . 1814 , f A . 1848 , ui t wien s huwelij k me t Catharina Sluiter 9 Febr. 184 5 t e Amst . wer d geb . Pieter Frederik (d e laatst e van dez e tak) , e) Frits Jean Eli', f ongeh . Arnhe m 1876 , f) Henry Nicolas, f jon g 1820 . K) Anna van Swijndregt t 3 0 Juli 1820 , begr . t e Amstelvee n i n d e Kerk.