De Nederlandsche Leeuw, jaargang 45 (1927)

113 114 welke laatsten ' dan de vermoedelij k niet zeer rijkelijk vloeiend e bronne n van inkomste n uit het paedagogisc h ambt zoude n hebbe n trachte n aan te vulle n doo r een tabak- en snuifnering . Voorts kwa m ik bij mijn onderzoekinge n te Leide n nog verschillend e personen , den naam Lisman] Liesman of. Lysman dragende , tegen , die ik in de beid e volgend e fragmente n heb samengebracht , daa r samenhan g met den hoofdsta m niet bleek . Opvallen d is wel, dat ook zij in de wol- en lakenindustri e werkzaa m waren . Ie Fragment . I, Andries Lisman, heef t de navolgend e kinderen : 1. Gerrit Lisman, ged. Leide n (Luth kerk ) 22 Juli 1640. Lintier. Woon t bij zijn huwelij k in de Heersteeg . Tr. (ondertr . Leide n 29 Nov. 1662) Lysbefh Jacobs, dr. v. N.N. en Maertje Slach, geb. Leiderdorp . Woon t bij haar huwelij k op de Oude Houtmarkt . 2. Pieter Lisman, volg t II. 3. Daniël Lisman, ged . Leide n (Luth. kerk ) 10 Sept. 1645 . Leef t nog 31 Jan. 1672 . II. Pieter Lisman, ged. Leide n (Luth. kerk ) 23 Febr. 1642. Lakenwerker . Woon t bij zijn le huwelij k in de Ooddesteeg . Tr. le (ondertr . Leide n 14 April 1663) Cathalyna deCarpentier (Carpentry.Carpentie , Dekar, Timmermans) , weduwe , woon t bij haar huwelij k in de Cruystraat , overl. na 13 Sept. 1682 . Tr. 2e (ondertr . Leide n 1 Nov. 1698) Grietge Denijs, wed. v. Cornélis Boon, woon t bij haar 2e huwelij k in de Oude Voorstraat . Uit het Jle huwelijk : 1. Sara Lisman, ged. Leide n (Marekerk ) 6 Febr. 1664, woon t bij haar huwelij k op de Oude Korte Vest, tr. (ondertr . Leide n 13 Sept. 1682) Willem Jansz. van der Mors, geb. Leiden . Timmerman . Woont bij zijn huwelij k op de Oude Kort e Vest. 2. Andries Lisman, ged . Leide n (Marekerk ) 21 Febr. 1666 , jong overl . 3. Ragel Lisman, ged. Leide n (Hoogl . kerk ) 8 Juli 1668. Leef t nog 1 Apr. 1693 . 4. Andries Lisman, ged . Leide n (Marekerk ) 31 Jan. 1672 . Deze laatst e zou dezelfd e kunne n zijn als de stamvade r van het 2e Fragment . I. Andries Lisman, had tot zoon : II. Jan Andriesse Lisman, geb. Berkelstey n in 't Bran denburgsche , begr . Leide n (Hoogl . kerk) 23/3 0 Juni 1-792 . Lijfknecht . Woon t bij zijn eerst e huwelij k in den Haag , 1 Aug. 1788 te Leide n op de Aalmarkt . Testeer t 15 Juni 1792 voor Nots . Adrianu s van Al phen te Leide n en woon t dan in 't St. Catharin a Gasthuis . Tr. le (ondertr . Leide n 23 Febr. 1754 ) Neeltje van der Kaa, dr. v. N. N'. van derEaaen Catharina Hostingen, geb. Leiden . Woon t bij haar huwelij k op de Oinge l tussche n de Rijnsburger - en Mare poorten . Tr. 2e (ondert r Leide n 6 Oct. 1758 ) Maria Verloop, overl . voor 23 Juni 1792 . Uit het le huwelijk : 1. Jan Andreas Lisman, ged. Leide n (Luthersch ) 29 Juni 1754 . 2. Catharina Lisman, ged. Leide n (Pieterskerk ) 8 Sept. 1756 . Uit het 2e huwelij k : 3. Jan Bastiaan Lisman, ged. Leide n (Lutersch ) 15 ? .Jan/,1764 . 4. Johanna Maria Lisman, ged . Leide n (Luth. kerk) 15 Febr. 1767 , woon t bij haar huwelij k aan 't Galgewater , tr. (ondertr . Leide n 1 Aug. 1788) Martin Hendrik Kr(i)etsman, geb. Saxe n Gotha, Musicant . Woon t bij zijn huwelij k aan 't Galgewater . ' / Op wie tenslott e de navolgend e inschrijvin g in de voogdenboeke n van de Weeskame r te Leide n betrekkin g heeft , werd mij ook niet duidelijk : ??Johannes Hoefsmit , Lakenwever , Oom en Hendri k van der Hart, Straatma kersknegt , goed e bekende , zijn voogde n gestel d over Willem, oud 9 jr., Maria, oud 7 jr., en Jan, oud 3 jr., nagelaat e kin dn. van Jan Lisman, verwek t bij Maria Hoefsmit, Lakennobster . Compr . etc op den' 3 Aug. 1772 . De voorn . Boede l is ten zeive n dag e gerepudieerd . Alle aanvullinge n en loss e aanteekeninge n zulle n mij hoogs t welko m zijn. Familie-aanteekeninge n Selijn s en aanverwant e geslachte n 1). Geslaght-boo m der Selijnsse n van den j are 1 500 af. Willem Selijns is gebore n omtren t den jaere 1500, ge trouw t met Stijntje Willems, was Burgermeeste r van St. Truijen, dat 3 mijle n van Tongere n leid, en 6. van Luijck. Hij was in groo t respec t bij de Burgerije , maer seer tot de Religi e genegen , raekt ten laetste n in 't oog der Rooms-gesinden , en word , van 'tRaedhuij s komende , in sijn buijk , dat hij sterft, gestoken , naelatend e 6 soonen , en 2 Dogteren . Sijn waepe n zijn 3 witt e Bare n op een rood, en 6 geel e Cruijcen op een swar t veld, en stae t tot St. Truijen uijtgehoude n in een geve l van een onser Voor-ouder s huijsen . Sijn naem , als ook sijn voor-ouders , zijn afkomsti g van een plaets , tussche n Namu r en Huij gelegen , genaem d Selijns , aen de Rivie r de Maes , en niet verde r leggende , dan seve n grot e mijle n van 't voor gemelt e St. Truijen. Sijn 8 kindere n zijn gewees t 1. Jean Selijns, tot St. Truijen gebore n op den 20e maij A° 1526 's morgen s ten 7 uuren , en troude , oud 24jaeren , op den 18 Nov. 1550 met Niesje van Rijckels, oud 18 jaeren , en dogte r van Jan van Rijckels en Anna Stevens. Hij stier f tot St. Truijen A° 1561 en sij tot Amsterda m op den 7 Septemb . 1572 in de.Halsteeg , daer Maestrich t uijtgehange n heeft , zijnd e 't Hoek-huij s van de dwars-strae t aen de west-zijde , oud omtren t 40 jaeren. Naelatend e 3 Soonen , en 3 dogter s welker s naeme n [hieronder ] volgen . 2. Willem Selijns, leefd e het langst e van allen , en stierf tot St. Truijen nae 't jaer 1592 . 3. Henricus Selijns. 4. Covert Selijns, met sijn Huijsvrou w en kindere n gestorve n A° 1590 . 5. Stijntje Selijns. 6. Joris Selijns, getrouw t met Calalijntje Walravens. ') Originee l in het archie f Bulft (Ned . Leeuw )