De Nederlandsche Leeuw, jaargang 45 (1927)

7. Anna Selijns. 8. Jeronimus Selijns. 115 116 De 3 Soonen , en 3 Doghter s va n Jean Selijns, en Niesje van Bijckels ware n 1. Niesje Selijns, gebore n den 25 Aug . 1551 , getrouw t met Hendrick Cock den 25 Julij 1669 , gestorve n de n 4 Novemb . 161 7 en heef t geha d 7 Soone n en 6 Doghters . 2. Stijntje Selijns, gebore n den 20 Octob . 1553 , getrouw t met Jan Pietresz. Vlasblom, gestorve n den 24 Sept . 163 8 en heef t geha d 3 Soone n en 4 Doghters . 3. Jan Selijns, is tot Amsterda m gebore n op den 25 Octob . A° 155 5 en trouwde , oud t 30 jaeren, op de n 27 Nov . 158 5 me t Apollonia Sprenckhuijsen (doghte r van Hans Sprenckhuijsen, en Lubberichje Colijn, welcker s Vader wa s Mr . Pieter Colijn, A° 151 3 Schepen , A° 152 3 Raed, A° 153 1 Burgermeester , die doo r de Wederdooper s dp de n 10 Maij A° 153 5 tot Amsterda m op de n Da m wierd doodgeslagen) . Hi j stierf tot Amsterda m op de n 21 Aug . 1624 . Ende leijd me t sijn Huijsvrou w aldae r begrave n in de Suijder kerk. Desself s kindere n stae n [hieronder] . 4. Willem Selijns, gebore n den 9 Dec . 1657 , getrouw t met Maria van Dort, gestorve n den 10 Octob . 1717 . En heef t geha d 1 Soon , en 4 Dogters . 5. Hendrick Selijns, gebore n de n 7 Maert 1560 , ge ­ trouw t me t Susanna Verdoeken, gestorve n de n 15 Jan . 1606 . En heef t geha d 4 Soonen , & 4 Dogters . 6. Anna Selijns, gebore n A ° 1562 , getrouw t me t Thomas van Daken, gestorve n de n 15 Feb . 159 0 nae ­ latend e nie t mee r da n een Dogter . De kindere n van Jan Selijns, en Apollonia Sprenck­ huijsen zijn gewees t 1. Jan Selijns, gebore n de n 26 Nov . 1686 , getrouw t met Elisabeth Bèepmaeckers, de n 5 Juntj 1618 . Wierd Diaco n der gereformeerd e Kercke A° 1620 . Regen t van 't Oude-zijds-Huijs-sitte n huijs A ° 1625 , da t hi j mee r dan 40 jaeren, see r loffelij k bedien d heeft , en Luitenan t van ee n Burger-Comp. , Sijn Huijsvrou w stierf de n 3 Aug. 1653 . En hij den 8 Ã?ctob. 1666 , beijd e tot Am ­ sterda m op de Geldersch e Kaij, in de 2 Compassen . Ende heef t geha d 2 Soonen , en 2 Dogteren , wae r va n sie t hier onder . 2. Lubberlus Selijns, geb . A° 1588 en gestorve n A° 1589 . 3. Lubberta Selijns, gebore n A° 159 0 en overlede n in 't selfd e jaer. 4. Lubbertus Selijns, gebore n de n 29 Maert 159 1 en gestorve n de n 11 Dec . 1616 . 5. Niesje Selijns, gebore n de n 4 Dec . 1593 , getrouw t met Joost ran den Bogaert, A° 1618 , gestorve n tot Far naboc q A ° 1639 , naelatend e 4 Dogters , dewelk e sie t hier nae . 6. Willem Selijns, gebore n den 24 Feb . 1596 , getrouw t eers t me t Susanna Couwenberg, dae r na e me t Susanna Bijckaert. Gestorve n de n 14 Sept . 1629 , naelatend e 1 Doghter. 1) 7. Hendrick Selijns, geb . den 8 April 1597 , getrouw t met Aefje Boch de n ll Julij 1621 , gestorve n den 9 Aug . 1646 , en heef t geha d 2 Soone n en 3 Doghters . ') Dez e dochte r uit he t 2e huwelijk , Apollonia Selijns, geb . 15 April 1625 , f 1 Febr. 1670 , huwd e de n vermogende n Amsterdamsclie n koopma n Jean Loten. Doo r hunn e dochte r Susanna Loten, in 168 1 gehuw d me t Mr . Pieter Huift, schepe n va n Amsterdam , kwame n dez e aanteekeninge n in he t bezit ' der famili e Huift. â?? Red . De kindere n van Jan Selijns, en Elisabeth Bèepmaeckers, bove n gemeld , waeren : 1. Apollonia Selijns, geb . de n 4 Feb . A° 1620 , ge ­ trouw t me t Abraham de Sadelaer de n 8 Feb . 1639 , en gestorve n de n 16 Nov . A° 1654 . Desself s kindere n siet hier nae . De voorn . Abraham de Sadelaer, na e de doo d van sijn eerst e Huijsvrou w Apollonia Selijns, hertrouwd e met Anna Mattheeuws de n 5 Sept . 1656 . 2. Jacobus Selijns, tot Amsterda m gebore n den 4 Dec . 1621 . Wa s Vaendri g va n ee n Burger-Comp . en stierf oogetrouw t in Sept . 1664 . 3. Marlina Selijns, Diaconesse , gebore n de n 26 Nov . 1623 , getrouw t me t Simon de Fries de n 26 Jan . 1644 , welk e op de n 7 Nov . 165 3 gestorve n zijnde , is sij op den 3 Octob . 165 6 hertrouw t me t Philippo Ã?1 Orrille, ouderlin g de r gemeijnt e Jesu Christi, en Luitenan t van een Burger-Comp . to t Amsterdam , die eers t getrouw t was op den 8 Octob . 164 8 me t Cornelia van den Bogaert. Haere kinderen , zoo bi j Simon de Fries, al s Philippo D' Orville, sie t hie r nae . 4. Jan Selijns, geb . den 10 April A° 162 7 en gestorve n den 17 Aug . 1641 . De kindere n va n Apollonia Selijns, en Abraham de Sadelaer, bove n gemeld , zijn de volgende : 1. D° Abrahnmus de Sadelaer, gebore n tot Amsterda m den 12 Nov . 163 9 Wierd Predikan t in de Beemste r den 3 Maij 1665 . Trouwd e me t Maria Andries, den-2 3 Nov . 1666 , en stierf de n 27 Maij 1673 . Desself s kindere n siet hier nae . 2. Jacobus de Sadelaer, .gebore n de n 25 Nov . 1640 , was eers t Vaendrig , dog h is naderhan d geworde n Lui­ tenant , van een burger-Comp . 3. Johannes de Sadelaer, geb . de n 17 Aug . 1642 . 4. Mr. Aegidius de Sadelaer, gebore n den 20 Jan . 1645 , Advocat . 5. Elisabeth de Sadelaer, geb . de n 9 Octob . A° 164 7 en gestorve n de n 18 Julij A' 1649. 6. Petrus de Sadelaer, geb . de n 4 Maij A° 165 0 en gestorve n de n 25 Dec . 1665 . . 7. De n 17 Feb . 165 9 (?) geboren , en de n 19 ditt o ge ­ storven . 8. Elisabeth de Sadelaer, gebore n de n 9 Nov . 165 4 en gestorve n 2 daege n dae r nae . Marlina Selijns, hie r vore n gemeld , heef t geha d de naevolgend e kinderen , als bij Simon de Vries 1. Elisabeth de Vries, geb . de n 9 Sept . A° 165 3 en gestorve n de n 17 ditto , en bij Philippo d'Orville 2. de n 26 Aug . A° 165 8 gebore n en gestorven . 3. Elisabeth d''Orrille, gebore n de n 14 Feb . A° 166 1 en gestorve n de n De kindere n van D° . Abrahamus de Sadelaer, en Maria Andries, hie r vore n gemeld , zijn gewees t 1. Abraham de Sadelaer, gebore n den 29 Feb . A° 166 8 en gestorve n de n 15 Octob . va n 't selfd e jaer. 2. Beijnier Andries de Sadelaer, gebore n den 20 Maert A° 167 0 en gestorve n de n 3 Aug . va n 't selfd e jaer. 3. Abraham de Sadelaer Andries, geboie n in de Beem ­ ster, dae r sijn Vaede r wa s Bedienae r des Godde l ijken Woords , op de n 1 Nov . 1671 .