De Nederlandsche Leeuw, jaargang 45 (1927)

117 118 De 4 doghter s van Niesje Selijns en Joost van den Bogaert, hie r voo r gemeld , zijn 1. Apollonia van den Bogaert, getr . in Brazil me t Abraham lapper, Secretari s van den Hooge n Raed al daer, stor f sonde r kinderen . . , , 2. Clara van den Bogaert, getr . met David van Keyssel, vele jaere n Hooft-Officie r op Farnaboc q tot dat het land aen de Portugese n ove r ging , wannee r herwaert s quam met sijn vrou w & kinderen . 3. Anna van den Bogaert, getr . met Jan Adriaensz. Stokhof, coopma n alhier , welker s 4 kindere n & ook de kindskindere n alle zijn overleden . 4. Maria van den Bogaert, getr . met Pieter Altroff, Coopma n in Farnabocq , hebbend e geha d een kind, hier geboren , genaem d Justus Altroff, dog h die is 24 jaere n oud zijnde , ongetrouw d overleden . De kindere n van Clara van den Bogaert en David van Keijssel, zijn gewees t 17 in getal , naementlijk : 1. Maria van Keyssel, oud 63 jaere n & 7 daege n A° 1707 in Maer t ongetrouw d overleden . 2. Een soon , ongedoop t gestorven . 3. Jacob van Keijssel, hee l jong h gestorven . 4. Jacob van Keyssel, hee l jong h gestorven . 5. Agnieta van Keyssel, getr . met Niclaes Kerfbijl. 6. Apollonia van Keyssel. 7. Een soon , ongedoop t gestorven . 8. Elisabeth van Keyssel, 4 jaere n oud zijnd e overleden . 9. Anna ran Keyssel, ob. 2 jaere n oud zijnde . 10. Elisabeth van Keyssel, getr . met Jan ran larelingh. 11. Johanna van Keyssel, ob. 12 weeke n oud . 12. Cla>a van Keyssel. Een Soo n & dogter , waerva n de Soon ongedoopt , ^ {& de Doghter , Sara genoemd , een dag h a 4 oud ')zijnde, is overlede n 15. Johanna van Keyssel, getr . met Marcus de Bruyn, wonend e tot Rotterdam . 16. Anna van Keyssel, na e weinig e daege n geleef t te hebbe n overleden . 17. Susanna van Keyssel. De kindere n van Agnieta van Keyssel en Niclaes Kerfbijl, zijn 1. Cornelis Kerfbijl, na e weinig e daege n levens , over ­ leden . 2. David Kerfbijl, getr . met Elisabeth Beotet. 3. Cornelis Kerfbijl, ob. 4 jaere n oud . 4. Anthonij. Kerfbijl, jon g gestorven . 5. Maria Kerfbijl, getr . met Hendrick Kerfbijl. 6. Anthonij Kerfbijl, jon g gestorven . 7. Clara Kerfbijl, getr . me t Daniël van Miert, ten 2e met Johannes Cobbe. 8. Cornelia Kerfbijl, getr . met Jacobus van Tperen. 9. Niclaes Kerfbijl, ob. 15 jaere n oudt . 10. Jan Kerfbijl, ob. 10 a 11 jaer oud t De kindere n van Elisabeth vau Keyssel en Jan van Tarelingh, zijn 1. David van Tarelingh 2. Maria van Tarelingh. 3. Jan van larelingh, jon g gestorven . 4. Clara van Tarelingh, jon g gestorven . De kindere n van Johanna van Keyssel en Marcus de Bruyn, zijn 1. David de Bruyn, jon g overleden . ' 2. Levina de Bruyn. 3. Clara de Bruyn. 4. Maria Apollonia de Bruyn. 5. Jan 'dé tBruyn, ob . 3 jaere n oud . 6. ) Tweelingen , 2 Dogters , een ongedoopt , en een, Eli 7. ) sabeth genaemd , med e jong gestorven . 8. Jan de Bruyn. De kindere n van Maria Kerfbijl, en Hendrick Kerfbijl, zijn gewees t 6, wae r van 4 jong zijn gestorven , en 2 nog in leven , als: Niclaes Kerfbijl. Wouter Kerfbijl. De kindere n van David Kerfbijl & Elisabeth Beotet zijn gewees t 5, wae r van 2 klijn gestorven , de overig e zijn 1. Agnieta Kerfbijl. 2. David Kerflnjl. 3. Niclaes Kerfbijl. De kindere n van Clara Kerfbijl & Daniël van Myert zijn gewees t 3, wae r van 2 jong gestorven , & de overig e Niclaes van Myert. De kindere n van deselv e Clara Kerfbijl & Johannes Cobbe zijn 1. Ida Cobbe. 2. Agniete Cobbe. De kindere n van Cornelia Kerfbijl & Jacobus van Yperen zijn gewees t 6, wae r van 4 klijn gestorven , de overig e zijn Niclaes van Yperen. Emanuel van Yperen. Lijst van Schoute n en Secretarisse n van Voorschoten , medegedeel d doo r -N. VEBN�DR. Uit het Huisarchie f van Duivenvoord e l) en het Oud­ archief der gemeent e Voorschote n kon ik een lijstj e samenstelle n van de schoute n en secretarisse n der Vrije Heerlijkhei d Voorschoten , dat hoewe l in het begi n niet volledig , toch zijn nut kan hebbe n voo r de genealogie . Hetzelfd e te doe n t. a. v. de welgebore n manne n en schepene n deze r heerlijkheid , schee n mij van minde r belang . Het baljuw - en schoutamb t wer d in Voorschote n sind s + 160 0 geregel d doo r één persoo n waargenome n , of dit ook vóór dien tijd het geva l is geweest , valt niet me t zekerhei d te zeggen . Wellich t hielde n de heere n van Voorschote n oorspronkelij k het baljuwamb t in eige n hand en verpachtte n slecht s het amb t van schout . Jacob van Banche m is de eerst e waarva n we zeke r weten , dat hij beid e ambte n combineerde . Daar de commis'sieboeke n zeer slech t zijn bijgehouden , werde n onderstaa'nd e gegeven s voornamelij k gepu t uit de rekeningen . De jaartalle n moeste n daardoo r som s bij benaderin g worde n opgegeven . Schouten : Aernt van Dam 136 7 Philip s Aerndszoo n 158 1 Ysebrant Screvelan t 139 4 ') Zie Jaarversla g 1920 van het Algemee n Rijksarchief .