De Nederlandsche Leeuw, jaargang 45 (1927)

119 Dirk van Del f 143 0 Jan Jaoobszoo n 143 6 Jan va n Duvenvoird e 146 3 Roelo f Jansz. (bastaar d van den Boechorst ) 1480 . 'Arend, bastaar d van Duvenvoird e 1496 , 151 5 Cornelis van Teylinghe n 153 2 Aerndt Wouterszoo n van Harle s 153 5 Cornelis Willemszoo n van Rijn 155 6 Cornelis Claesz, van Rijn 1613, 162 1 Jacob van Banche m 1621 â??1622 Willem Gerritsz. van Toled o 1622â??1635 Crispijn van Miero p 1635â??1645 Wolpher t van Leeuwe n 1645â??1654 Gerrit van Leeuwe n 1654â??1661 Johan van Leeuwe n 1661â??1662 Louis Desormeau x 1662â??1664 Francois Poynt z 1664â??1697 Mr. Salomo n Poynt z 1697â??1730 Mr. Daniël Poynt z 1730â??1739 Adrianu s Boer s 1739â??1789 Casparus Adrianu s Robertso n 1789â??1791 Johan Adriaan de With 1791 â?? 1803 Paulu s Hendrik Wille m de la Fargu e 1803â??1805 Hendrik Malecotiu s 1805â??1809 Coenraa d van Ey k 1809â??1811. Secretarissen : Nicolae s de Sitte r 1646â??1657 Frans van Cingelshouc k 1657â??1670 Hendrik Va n To l (voo r Joha n va n Cingelshouck ) 1670â??167 8 Mr. Joha n van Cingelshouc k 1678â??1700 Mr. Daniël Poynt z 1700â??1730 Willem Suurmond t 1730â??1770 Mr. Francoi s Piete r de Ba s 1757â??1770 adj . secr. , 1770â??1795 secr . Johanne s Kempenae r 1795â??1798 Jan van Oord e 1798â??1811. KORTE MEDEDEELINGEN. Een legpennin g terech t gebracht . Onder bovenstaan d opschrif t gaf Jhr. Mr . F. Beelaert s van Bloklan d in Maandblan d n° 5 van Me i 1926 een e nader e oplossin g omtren t eene n tot dusverr e ongedefini - eerde n pennin g met de wapen s van Droogendijch en van Mierop. Door de vriendelijkhei d van den hee r A. O. van Kerkwijk, directeu r van het Kon . Penningkabinet , kree g ik inzag e va n een artikel geteeken d V . F. (Victo r Fourneur?) in de â??Revue beig e de numismatique ' van 1926, 1° en 2E aflevering , waarin zic h vrij goed e af­ beeldinge n bevinde n van beid e zijde n van bovenbedoel ­ den pennin g en waarin de schrijver speciaa l de aandach t vestig t op een e ruit, die zic h achte r 't wape n van van Mierop bevindt . Hi j beweer t en m. i. volkome n juist , dat dit beteekent , da t me n hie r me t 't wape n eene r vrouw te doe n heeft . Schrijver merk t zee r terech t op, dat 't onmogelij k wa s de 8 (N.B.! 3. 2. 3) in dat wape n voorkomend e merlette n (schrijve r spreek t van â??raven') in een ruitschil d te plaatse n en dat me n speciaa l om die rede n een gewoo n mannelij k schil d gebruikt e en er een vrouwelij k ruitschil d achte r plaatst e om te doe n uitkomen , dat 'thie r een e vrou w gold . 120 Ook ik merkt e destijd s dez e ruit op en was dadelij k van meening , da t dit nie t loute r versierin g was , doc h wel degelij k een e heraldiek e beteekeni s heeft . Aan den genealoo g than s om hierui t zijn e conclusie s te trekken . Wat betref t 't wape n van Droogendijch ( aan de keer ­ zijde, mee n ik de 9 misterieus e schildfiguren , doo r Riet­ stap als â??witte of zilvere n rozen ' beschreven , te kun­ nen definieeren . Zee r terech t zeidè de hee r Beelaert s in zijn artikel, dat men met eenige n goede n wil er roze n in ka n zien , maa r dat zij dan toc h verschillen d zijn van de gewon e heraldiek e roos . Bij nader e beschouwin g nu merkt e ik op, dat de bij­ kans bolvormig e bloemen , welk e rechto p aan bladerlooz e stengel s zitten , uit kleiner e bloeme n zijn samengesteld . De eenig e bloem , die aan deze beschrijvin g beantwoord t en teven s de n naa m â??roos' draagt , is de Geldersch e roos. De bloe m van deze n strui k of lieve r heester , die niets me t de gewon e roo s te make n heeft , bestaa t uit vele kleiner e bloempje s en groei t rechto p aan den stengel . De latijnsch e naa m is Viburnum Opulus . Ee n geculti ­ veerd e variëteit eveneen s Viburnum geheete n is de in tuine n algemee n voorkomend e â??sneeuwbal', waarva n echte r de bloe m doo r haar eige n grooter e gewich t om ­ laag hangt . Oo k de kleu r wit of zilve r plei t voo r dez e veronderstelling . Nog nimme r ben ik in de heraldie k de Geldersch e roos tegengekome n en 't is mogelij k dat zij bij later e afbeeldinge n va n het wape n van Droogendijch lang ­ zamerhan d mee r vervorm d is tot de bekend e gestileerd e 5 bladerig e wild e roos . Da t me n evenwe l in 1529 , midde n nog in 't bloeitijdper k der heraldiek , deze figuu r aldu s zou hebbe n afgebeeld , lijkt mij uitgesloten . C. H . C. FLUOI VA N ASPERMONT. Nieuwenhuy s te New-York . . In het Groot Memoriael van Schepenen te Haarlem, dl. F. 3, folio 91VSO vind t men d.d. 24 April 1671 de volgend e acte : Op het geremonstreerd e uyt den naem e end e van wege n Dne Wilhelmus a Nieutvenhuys, bij de Heere n bewintheb bere n van de Wes t Indisch e Compagni e beroepe n tot Pre dican t op Nieu w Jorck in Nieu w Nederlan t â?? en nu reys vaerdig h staend e omm e derwaer s aen te vertrecken , de welck e alvooren s 't selv e te doen sigh gaern e alhie r sagh bevestige n in den Heylige n Egtenstae t met 1 ) en de wijle de tijt te cortisommedri j huwelijkscheSondaegbsch e proclamatie u nae r d'ordinari s form a te kunne n gaen , is bij de Heere n van de Gerecht e verstaen , omm e dat sulc x in diergelijck e voorva l meerde r is gebeur t en daerinn e gee n bedrog h is residerende , den voorn . Dne Nieuwenhuyse me t sijn ondertrouwd e bruy t van de ordinari s solemnitej' t te dispensere n en daerva n aen de dienaere n des Goddelijck e wort s binne n des e stad t kenniss e te doen geven . Adelsgunst . W. W . v. R. Bij K. B. van 18 Dec . 192 6 N°. 27 is Elisa Ploos van Amstel, wonend e te Weltevrede n (N . 1.), me t al zijn e ') Naa m nie t ingevuld , blijken s het Trouwboe k heett e zij Annetje Maurits Sluiswagter, j.d . van Haarlem, wonend e in de Korte Veer straat. 26 Apr . 167 1 wer d attestati e gegeve n naar Wijck op Zee â??en ten dese n dag e aldaar getrouwt.' '