De Nederlandsche Leeuw, jaargang 45 (1927)

121 122 wettige , zoo mannelijk e als vrouwelijk e afstammelingen , erken d te behoore n tot den Nederlandsche n adel , met de praedicate n van jonkhee r en jonkvrouw . VRAGEN E N ANTWOORDEN. Boers-Velingius . (XLIV, 264. ) Mr. Willem Sebastiaan Boers, geb . te Schagen , baljuw , schou t en secretari s van Hazerswoud e en Hoogevee n en schou t en secretari s vau Zuid-Waddingsveen , zoo n van Gerard B., balju w en schou t v. Schage n en van Hazerswoude , en van Johanna Binckes, kleinzoo n van Carolus B. en van Sara Seele of van Seelen. Hij huw t 1° te Benthuize n 6 April 1775 met Gerarda Fockelina, Velingius, geb . te Benthuizen , overl . te Ha­ zerswoud e 28 Augustu s 1786 . Zij was de weduw e van Johan Adolph Meybaum, kapitei n in het reg ' Douglas . Hu huw t 2° te Rijswijk, Z.H. 4 Juli 1790 met Quintina Sara Nusgen, geb . te Doornik , won . te Rijswijk, overl . te Hazerswoud e 10 Januari 1800 . Uit het eerst e huwelij k sproten : 1. Sara Carolina Johanna B., gedoop t te Hazerswoud e 13 Oct . 1776 . Getuigen : Binke Carel Boers en Sara Surirey. Dit kind als overl . aangeg . te Haz . 17 April 1778 . 2. Lieve Nicolaas Meybaum B. Als overl . aangeg . te Hazerswoud e 9 Juli 1779 . 3. Carel Gerard Samuel Surirey B., ged . te Hazersw . 5 Juli 1778 . Getuige n als bij 1. Als overl . aangegeve n te Hazerswoud e 3 Dec . 1778 . 4. Jacoba Nicolina Borst Boers, ged te Hazerswoud e 26 Sept . 1779 . Getuigen : Jacoba Borst vrouw e van Zuid Waddingsveen , weduw e van den ,W . G.str. Heer ' Ni­ colaas de Ruyter. Al s overl . aangeg . te Hazerswoud e 13 Dec . 1787 . 5. Sara Carolina B., ged . te Hazerswoud e 10 Febr. 1783. Getuige n als bij 1. Huw t te Hazersw . 27 Octobe r 1801 voo r het gerech t met Adam Adriaan Boers, geb . te Leide n en won . te Amsterdam . 6 Petronella Johanna Christina B., ged . te Hazers ­ woud e 13 Febr. 1785 . Getuige : Johanna Christina Alting weduw e van den W. G.str. Hee r Lsak Pieter Velingius. (Ned . Adelsboe k 191 7 zeg t blz. 224 : gebore n te Ha­ zerswoud e 1 Sept . 1785 ) Zij huwd e G. J. Sloet tot Sinderen. Alphen a. d. Pijn. W . M. C. REGT. Bruynesteyn . (XLV, 90) . M. A. van Rhed e van der Kloot beschrijf t in zijn ??Aanteekeningen omtren t dc regeeringsfamiliën van 's-Gravenhag e en Scheveningen ' op pag . 13 het wape n van Marcellus Bruijnsteijn Her mansz., van 168 5 tot 168 8 schepe n van 's-Gravenhag e en kapitei n van de burgeri j aldaar , aldus : gedeeld : I de Friesch e adelaar , II in gou d een zwart e vleuge l vergezel d van 3 gioen e klaverblaren . Uit de boede l papiere n van de Weeskame r te 's-Gra­ venhag e en de mededeelinge n in het Algemee n Neder ­ landse n Familiebla d 1885 pag . 60 en 169 blijkt, dat dez e Marcellus Bruijnsteijn een broe r is van kapitei n Balihasar Bruijnsteijn (Bruijnesteijn , Brunesteins) , die bij Susanna Mijtens de vade r is van Sara, Alida en Anna Catha­ rina, waarva n Alida getrouw d is met den Haagsche n notari s Jan Swinnas. Het doo r van Rhed e van der Kloo t beschreve n wape n is dus ook gevoer d den door vrage r genoemde n Balthasar Bruijnesteijn. Wij kunne n hieraa n nog toevoegen , dat wij ook in ander e bronne n een zelfd e wape n Bruijnesteijn gevonde n hebbe n en daarbi j als helmteeke n een klaverbla d tussche n een vlucht , zooda t vrage r met gerusthei d kan aannemen , dat bove n beschreve n wape n juis t is. Doo . BUK. Bruynesteyn . (XLV, 90). Dr. Johan Br., ob. 20-1-1686 , voerd e gedeeld : I Friesch e adelaar . II goud , met een zwarte n vleugel , vergezel d van 3 groen e klaverblare n (2??1) . (Gem . Archief Delft , v. d. Lely. No. 111. ) Marcellus Br., Schepe n te 's-Gravenhage, voerd e het­ zelfd e wape n en als helmteeke n een klaverbla d tussche n een vlucht . Tegenzege l = het schil d met helmteeke n 1686 N°. 484. (v. Maandbla d Ned . Leeu w 1909 - k. 263) . Ginneken. STEENKAMP. Buyn . (XLV, 90) . On s zijn de navolgend e persone n van deze n naa m beken d : Jacob Buyn, in 1748 Secretari s van he t Collegiu m Chirurgicum. te Utrecht , als wape n voe-rende : ??doorsneden: A een gaand e os, B 3 klaver ­ blaren' , P. J. Buyn, 19/ 6 165 0 schou t van Ransdorp , voerende : ??een schaa p staand e op grond ' en Willem Buyyi, 24/1 1430 te Alkmaar, oom van Gherijt Bembranisz. ??priester perpetuae t Erasmis in de prochikerk ' aldaar , die voer t een die r staand e op gron d bove n den kop vergezel d van een voorwerpje , dat mogelij k een schuin kruisje voorstelt . Doo . BUR. Buyn . (XLV , 90) C. Buyn uit Delft voerd e volgen s een lak uit de 18e eeuw , doorsneden : I goud met een roode koe staand e op de snijlijn. II zilve r met 3 groen e klaverblaren . Ht. ?. (Volgen s lak 'in Centr. Bur . v. Gen . & Heraldiek . Den Haag. ) Ginneken. STEENKAMP. Ciercq (le)-va n Beuningen , le Clercq-Sprakel . Wie kan eenig e meerder e bijzonderheden , o.a. wapen , ver ­ schaffe n omtren t Pieter le Ciercq, zoon van Philips le Ciercq en Aletta van Beuningen, geb . 1692 Naarden , overl . te 's-Gravenhag e 20 Dec. 1759 ? Hij woond e te Goor, Zwoll e en Hasselt , zie Nieu w Nederlandsc h Biografisc h Woorden ­ boek 192 4 dee l 6 blz 304 . Ik zelf vond , dat hij ongevee r 1750 te Goo r bierbrouwe r was in het ??Witte Peerd' . Dez e brouweri j wer d doo r hem en zijn zwage r Stolte op 19 Fe­ bruari 175 6 verkocht . Hij bezit 30 April 1743 een huis te Goor. Diake n der Waalsch e Gemeent e te Zwoll e 7 Januari 1726??1 1 Januari 1730 . Ouderlin g der Waalsch e Gemeent e Zwoll e 11 Januari 1730 tot Januari 1740 . Afgevaardigd e voor Zwoll e op de Waalsch e Synodes : Utrech t Mei 1731 , Schieda m Mei 1735 . Zijn zwage r Jurriaan Sprakel (168 8 ??1748 ) wer d 22 Februari 1714 bestelle r der Amsterdam sche brieven , met het veerschi p komende . Hij zelf 1751 (?) commissari s der uitheemsch e dépêches van de State n Ge­ neraal en van de Gouvernante . Op de lijst van het vuur stede n geld te Goo r kom t hij in 1750 voor met 1 vuursted e en l brouwketel , op de lijst van den 1000 ston penningt e Goo r voor 1750 met f 1382.?? . Hij huwd e te ? ?, ondertrou w Waalsch e Kerk te Zwoll e 8/^2 Septembe r 1726 , met Maria Sprakel, gedoop t te Zwoll e 4 Juni 1693 , overlijden : onbe ­ kend. Volgen s het woordenboe k had hij 5 kinderen . Mij zijn slecht s bekend : a. Aleida Machteld le Ciercq, geb. 1729 , begrave n Noor -