De Nederlandsche Leeuw, jaargang 46 (1928)

191 192 schijnlLjk betrekking hebbende op Mev. van Munnich Konter. Bovenstaande gegevens werden mij indertijd wel­ willend verstrekt door Jhr. H. H. Röell te Eefde, toen ik bezig was met den opbouw van het geslacht van Ouldener, waarvan nimmer iets werd gepubliceerd. V. M. G. W. Noorle (van). (XLVI, 31). Onder eene collectie van -1- 1000 fiches van wapens en zegels uit het Archief van Batavia, die ik dezer dagen ontving van den Heer Mr. P. C. Bloys v. Treslong Prins, vond ik het onder­ staande: van Noorle, Jan. Vendumeester van Batavia 1773: Een aanziende schaapskop, vergezeld van zes stokjes waaraan 3 weerhaken, de punten benedenwaarts (2??4). Helmteeken onzichtbaar. Breda. STEENKAMP. Planten. (XLVI, 93). Jan Planten, schepen te Doe tinchem 1703??1726, burgemr. 1705 . .. 1715, en Ever dina ten (van?) HU waren volgens een op archief­ onderzoek berustend, doch onvolledig geslachtsregister Planten de ouders van Anthony Bartinus, ged. 15 Oct. 1710, en blijkens de vraag en de namen harer kinderen ook van Susanna, geh. met Jan Cremer. Hendrik Planten, zoon van Anth. Bartinus, stierf voor 7 Juni 1820. Baarn. H. W. VAN TRICHT. Rappard (van). Wie waren de ouders van Berlram Johan Arnold van Rappard, gehuwd met Sophia Helena Cornelia Wijnen? Zie Ned. Leeuw 1904, kolom 336. Amsterdam. D. SCHINDLER. Rietberg. (XLVI, 159). De vier andere zoons van Jan Hermen Rietbergen en Woltera Beeldsnijder waren volgens een handschriftelijke genealogie: 1. Hermen Rietbergen, sterft 30 Mei 1691, tr. Wil lemina van Mark, f 18 Mei 1707. 2. Gerrit Rietbergen, geb. 1648, f te Kampen 16 Maart 1717, tr. 1° te Zwolle Janna Fabius, 2° Louise Eppenhoff, f lü Feb. 1691, 3° Johanna Voerman. 3. Hendrik Rietbergen trouwt te Kampen Geertruida Lamberts. 4. Jacob Rietbergen trouwt te Kampen Gezina Renek- houder. Meer gegevens betreffende deze vier zoons bezit ik niet, doch wèl betreffende hun jongsten broeder Evert Rietbergh. Weet iemand de kleuren van het wapen Rietberg, voorstellende: een klimmende leeuw, met in den rechter benedenhoek twee gekruiste weerhaken? Huis-ter-Heide. H. MIJNSSEN. 6 Dec. 1822 p. 388??395, en Prof. J. C. Gr. Boot in De Historia Gfymnasii Leonardiensis. Het bovenstaande wordt ongetwijfeld verbeterd en uitgebreid door de volgende doopinschrijving: Arnhem (Ned. Herv.) 27 Maart 1737 V. Coenraet Schlothauber (Slothouber, Slothouwer), M. Elisabeth Hendriks. K. Va lendino. De onder Jaarda vermelde Mr. Bocchus Slothouwer was Rector te Dokkum. Slothouwer. (XLVI, 159). Valentinus Slothouwer, ook volgens familiepapieren geboren te Arnhem ??mense Januario a. 1738', studeerde theologie, maar werd geen pred., doch Rector der Lat. school te Harlingen 20 Oct. 1762, van die te Leeuwarden 21 Dec. 1764. Emeritus 11 Juli 1821. Van laatstgenoemde school is hij ook Curator geweest. Overl. 18 Juni 1822 aldaar. Zie over hem: Gr. H. M. Del prat in de Alg. Kunst- en Letterbode Baarn. H. W. VAN TRICHT. Steghen gez. van Oss (van der). In de 14e eeuw noemt een Nicolas van der Steghen, die zich uit Brugge naar Mechelen en vervolgens naar den Bosch verplaatst, zich van Os(s). Nu komt volgens Butkens, blz. 319, 2e suppl. in 1450 een Arnou Versleegh dit van Oss voor als schepen van Mechelen. WTaar komt de naam van Oss in betrekking tot Ifet geslacht tan der Steghen of Versteegh vandaan? B. E. W. Gr. Versteegh. (XLVI, 160). Een m. s. genealogie Nagt glas bevat o. a. een buitengewoon onvolledig fragment Versteeg (dus zonder h) met wapen: in rood een 6p. gouden ster. Dit fragment luidt: ??Mr. Jan Nagtglas huwt 19.9.1758 met Jacoba V. De familie schijnt uit Utrecht afkomstig te zijn: in 1662 is aldaar een boekverkooper Hendrik V. Later dreven zij een aanzienlijken houthandel en waren ver­ mogende lieden. Jan Evert V., waaruit Jan Evert V., houthandelaar, ongehuwd overleden en Mr. W. V., advocaat, tr. van Soestdijk uit Utrecht, hun dochter, tr. den Heer Borski, waaruit een dochter, tr. later lydeman. E. was ook nog een oom Hendrik V., advocaat, die als dichter niet onbekend was, trouwde Juni 1719 W. van Poolsum'. Ziedaar alles, misschien geeft het eenige aanwijzing. V. M. G. W. INHOUD 1928, N°. 6. Bestuursberichten. ?? Algemeene Vergadering van het Genootschap op Zaterdag 19 Mei 1928. ?? Jaarverslag 1927. ?? De eerste generatiën van het ten deele tot den Nederlandschen adel behoorende geslacht van Riemsdijk, door Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland. ?? Bijbel­ bladen van der Marck en Rouse, medegedeeld door Dr. E. J. Th. a Th. van der Hoop. ?? Aanvullingen en verbeteringen op de- stamreeks van der Mandele uit de registers der Dordtsche Munt in het Alge­ meen Rijksarchief, door J. W. A. Haagen Smit. ?? Annotaties van de verkochte graven en ??van die betalinge der Kercken esterick', overgenomen uit het Kerkvoogdijboek van Nijkerk van 1572??1621, door H. Mijnssen. (Vervolg). ?? Korte mededeelingen: Popta, Preto rius, In hout gesneden wapens, Nieuwe wapenoogst te Harlingen, Cremers-Akerma, Dc Winter-van Daelwyck, Gemeentewapen, Wapen Temminck. ?? Vragen en antwoorden: Ablaing (d'), Bary (de), Berkhout (Teding van), Binkes, Blom, Bom, Broeckhuysen (van), Bye (de), Cale (ten)-Schimmelpenninck, Cracht, Curtius, Ganswijk (ten Zeldam-) Boerrigter, Grimmelius, Grosett (de), Heldewier, Hulten(van), Jaarda, Jordens, Kantzow (von)-de Grosett, Krieger Schumer, Moor (de), Munnich (van), Noorle (van), Planten, Rappard (van), Rietberg, Slothouwer, Steghen gez. van Oss (van der), Versteegh. DE NED. BOEK- EN STEENDRUKKERIJ, V/H H. L. SMITS.