De Nederlandsche Leeuw, jaargang 46 (1928)

211 212 booren 24 December 177 8 en overleeden 2 0 Augustus 1781. O. 7. Jan Moilives van der Noot, in Amsterdam gebooren 21 July 1780 , overleeden 5 April 1781 . O. 7. Sara Maria Moilives van der Noot, in Amsterdam gebooren de n 26 July 178 2 O. 7. Abraham Moilives van der Noot, tweeling, ge ­ booren in Amsterdam 4 October 178 4 2 ). O. 7. Jan Moilives van der Noot, tweeling, in Amster­ dam gebooren de n 4 October 1784, overleeden 5 December 1786. O. 7. Ida Moilives van der Noot, in Amsterdam gebooren den 24 Maart 1786 , overleeden de n 10 December 1/86 . P. 8. Pieter Bakker, t e Durgerdam gebooren 4 Septr. 1786. P. 8. Gerrit Bakker, t e Durgerdam gebooren 4 Juny 1787. Q. 7. Jan Philip Moilives van der Noot in Amterdam ge ­ booren de n 16 Octobr. 177 2 en overleeden 6 Novbr. 1784 . Eenige aanvullingen op he t Familieregister van Munnich (XLVI, 138â??146), door Mr. Dr. H. L. N. BOSCH JRIDDEK VAN ROSENTHAL. Het feit da t de in kol . 14 1 onder Anno 160 9 ver­ melde freule van Boosendael to t he t geslacht van Bo­ senthal behoorde, stelt mi j in staat eenige nadere aan­ vullingen te geven op bedoeld familieregister. I n het staatsarchief t e Düsseldorf, akten Wesel, bevinden zich in handschrift de Stammtafeln de r Familie Heresbach, ook we l genaamd Herizbach, waaronder ee n Tabula Genealogica â??z u Nachricht be i der Hertzbachscher Fun dation vo n mi r Dr . Hinssen ( ± 1685 ) colligirt un d de r Fundation überliefert'. Hieruit blijkt: â??Margaretha Heresbach (uit anderen hoofde mij bekend als ge­ boren + 1575 ) nupta (+ 1595 ) Henrico Bosenthal Dri.3), de r de ï'eudn ha t geschrieben, is t mi t Zehnden zu Orsoy belehnt 1599 3 0 8 bis . Anna Marqaretha von Bosen- Johann Godtfriedt von Rosen­ thal, nupta Jacobo Munnich, f. thal ha t minus benificium ge- TUe 2° duxit Wïlhelminam van nossen 161 8 23 Vaerst, woraus nachgeblieben r ' u n Diet. Hendrick Mönnich der sich schreibt Freyherr von Hillebrandtseck. Georg Hendrick Mönnich, praesentat us a pre: 1638.2.9 W s 13 anaorum puer Prot. hatt de n Z:hnlen z u Orsoy besess°-n f coelebs 1651 . Da de r Halbbrüder Diet. Hendrick Mönnich, unterm Vorwandt dasz sein Vatter mi t de m Lehen al s ao. 164 9 ob no n petitum investituram caducirt, ex nova gratia ') â??I n Suriname 1807 . getr. me t O. L. Smit.'' 2) â??I n Lijde getrouwt me t Mietje Piisart 1815''. belehnt ware, Dr . Eller undt sein Sohn al s nachster Hertzbachscher Herr thausz zu Cleve aber al s Duinen' scher Verwandter weile de r zehendt ausz de r famili kommen de n Zehnden praetendiret, aber ao . 166 7 den 16 Juni pe r sententiam Johann Adolp Eller haeres foe dalis erklart.' In d e oorkonden va n de Rijksstad Spiers wordt in 1651 e n 165 9 â??die Rosehthalsche Erbschaft' i n ee n Proces genoemd: â??1651 Oktober 7 ergreift Dr . Paul Gambs, Kaiserl. Kammergerichtsadvocat in de m zu r Münclischen Erb­ schaft gehörigen Hause zu Speyer namens de r Frau Wilhelmine von Forst, weiland Herm Jakob Münchs, gewesenen Kriegskommissars Witwe un d de s einzigen Söhnchens de r beiden, als deren Gewalthaber Besitz vo n der Münch1 schen Erbschaft z u Speyer (da s Geiger'sche Haus) un d zu Königsbach (da s verwüstete Schloss Hild brandseck) un d vo n de r Bosenthal''schen Erbschaft, di e auf de n seligen Münch gefallen (Aecker zu Mussbach, die Holzmühle un d Wiesen zu Gimmeldingen) ferner der zwischen de n zwei Iggelheimer Brücken liegenden Wald und di e dortigen 10 0 Mahd Wiesen A m 9 De zember 165 9 stellen Bürgemeister un d Ra t de r Stadt Speyer ihrem Mitradsfreund Hans Michael Kauffmann als Vormund Junker Dietrich Heinrich Mönch's gegenüber des letzteren Mutter Wilhelmine von Forst, welche di e Halbscheid dessen, wa s ih r Mann, de r commissarius Jacob Münch, hinterlassen, verlangt, ei n Zeugnis aus , dass alles, wa s be i de r Münch'sohen Iuventarisation sich befunden, vo n einem Herrn Bosenthal herrühre, von de m es an Jacob Münch durch Heirat un d wegen eines nach dem Tode seiner ersten Frau mit Wilhelmine von Forst ehelich erzeugten, aber wieder gestorbenen Kindes a n diese letzten â??erblich erwachsen' sei , un d dass nach de r Stadt Speyer Statuten in solchen fallen das Kind un d nicht di e Mutter de n Vater erbe wogegen Wilhelmine von Forst erklarte, si e lasso di e Erbschaft, di e ih r gebühre, nicht fahren, sondern habe zur Vertretung ihrer Ansprüche bereits de n Dr . Scom martz bestellt.' 8) Senricus von Bosenthal, syndicus va n de stad Spiers, Brunswijk sche e n Deensche regeeringsraad, wa s ee n oo m va n Conrad von Bosenthal, geb . 1600 , waarmede d e stamreeks va n di t geslacht in het Ned . Adelsboek thans aanvangt. Bijbelbladen de Vijver, *) medegedeeld door D . G. VA N EPEN. (le blad) Looft Godt Boovenall In Amsterd. Andries De Vijver i s gebooren in t Jaar 163 7 den laetsten Julij to t Rotterdam Catarina Vander Lis. is gebooren int Jaar 163 7 de n 2 Augustij inden haagh Ende wij bovenstaande zijn tesaemen getrout in Schra venhaage me t goedt behaagen de n 29 meij 166 1 1661 22 desemb. In Schravenhaage. is on s gebooren een zoon is genaempt Leendert .De Vijver smorgens ten ses ueren e n heeft geleeft to t op de n middagh zijnde Den tijt zijns Leevens 6 ueren en is aldaar zijnde 2 fi? swaar aende nieuwecerck begraaven 1662 1 6 novemb. In Amsterdam is on s gebooren een l) Genealogische aanteekeningen op twee schutbladen (uitgescheurd) eener familie-bijbel. Origineel in de verzamelingen va n he t Centraal Bureau voor Genealogie en Heraldiek te 's-Gravenhage.