De Nederlandsche Leeuw, jaargang 46 (1928)

213 214 Doghter is genampt Helena De Vijver op Donderdagh smorgens de clook half aghten 1663 8 novemb. op donderdagh savonts de clock halfseeven is ons gebooren een Doghter is genaimpt Maria de vijver 1664 3 Novemb. op maendagh smorgens de clock half vieren is ons geboorenseen zoontje is genaempt Niclaes De Vijver 15 Desemb gestorven int selfde Jaer op maendagh nae den middagh de clock halt vieren en is begraeven op t noorder Cerchoff 1665 25 desemb. op Corsdagh op den middagh ten een ueren is ons gebooren een Doghter is genaempt Geritte. de. Vijver en is gestorven den 28 Julij 1667 op Donderdagh nae de middagh de clock half vijf ueren en is begraven op 't NoorderCerck hofï 1667 4 novemb op vrydagh smorgens ten half ses ueren is ons gebooren een zoon is genaempt Leendert andriesen De Vijver En is gestorven op den 11 October 1685 snaghs ten half tween aen de cinderpockjes en inde Noorderkerck in ons graft N° 45 gemerckt AD. op den 15 ditto be­ graeven (2e blad, recto) Looft Godt Altijt en Souckt hem met hert en Vlijt In Amsterdam 1669 27 Septemb op vrijdagh savonts de clock 8 ueren is ons gebooren een Doghter is genaempt Oeriitte De Vijver, en is gestorven se (sic) dach weecken daer nae en opt noorderCerck hofï begraeven 1670 23 Augustij op Saeterdagh nae de middagh ten half drie ueren 'is ons gebooren een Doghter ge naemt Cataryna. De Vijver En is gestorven den 1 Juny 1675 smorgens op Saterd ten 5|^ ueren en op t noorder Cerck hoff begraeven 1672 16 Jannewarij op Saeterdagh Smorgens ten half tien uiren is ons gebooren een Cloucke Doghter ge­ naempt Anneke De Vijver . en is getrout met.marlen Post . int Jaar 1695 febr. en heeft met hem tot Alkmaer in Sijn vaaders huis en winkel inde Christelijke Liefde geleeft en is. op den 31 Januarij 1702 inden Heere gerust en is op den 5 feb. aldaer inde grootekerck bijt groot orgel aen een houck pilair begraaven 1673 29 Novemb. op Woensdagh Avondt quartier over seevenen is ons gebooren een doghtertje is ge­ naempt G'erritte de Vijver 1676 26 April op Sondagh Avont ten half elven is ons gebooren een doghtertje is genaempt Catarijna de Vijver en gestorven op den 25 September smorgens den neegen ueren aen de maseltjes en begraeven opt noorderkerckhoff op de 28 Septemb 1678. 1676 3 Mey Soo is ons Lieve moeder Marretje Joris inden Heer gerust binnen Schraevenhaage int west ent overt goude Leerhuis out sijnde 66 jaer en inde groote­ kerck begraeven. 1678 l3 Jannew. Soo is ons Gebooren een Zoon op op donderdaeghs' smorgens ten halff seevenen en is genaempt Niclaes de Vijver En is gestorven op den 5 Octob 1678 snaghs ten een ueren aende maesoltjes en opt noorderkerckhof aen zijn susters Catharijna haer zij begraeven 1684 2 feb. Soo is ons gebooren Een Doghter op woensdagh avondt de Clock neegen ueren en is Ge­ naempt Catarijna de Vijver En is gestorven opden 25 Octob 1685 smorgens ten half seeven aen de kinder pockjens en inde Noorderkerck in ons graft N° 45 ge­ merkt AD op den 30 ditto begraven (2e blad verso ) Looft Godt Booven AU In Amsterd 1711 10 Octob smorgens op Saterdag ten agt uren ontrent is mijn zalige waarde Lieve huisvrouw inden Heer gerust nae dat wij onse goude Bruiloft met onse lieve kinderen hadden genooten die ick hoope door soo een Lief Sterven de hemelse bruiloft met alle onse Lieve kinderen en alle onse Lieve Linge in, die hemelse Eeuwigheijt sullen genieten daer wij hoope godts aen gesigt tegesame lijk in geregtigheijt te aenschouwen en met zijn beelt versaet werden al wij zullen op waaken Amen. En is opden 15 ditto op Donderdagh naede middag ten half drie uren inde noorderkerck begraeven onder de middelkroon int graf N° 45 gemerckt AD alwaar ick hoope meede int afsterve bij mijn waarde vrouw geplaatst te sullen werden om met malkanderen door godts genaede en Cristij bitteren cruis doot ten eeuwigen Leven met alle onse Lieve lingen moogen op gevoert werden ten Eeuwigen Zaligen Leeven Amen. In Amsterdam den 31 Octob 1714 *). Op woensdag morgens ten 6 uuren Is mijn lieve waarde vader Andries de Vijver na dat hij ontrent 14 dagen geleegeu hadden Is hij in den heer gerust en hop en wensch hem en ons gesamentlijk te sullen genieten het geen hij hier boven met sijn eijgen hadt geschreven en van herten gewenst heeft en Is op maandag den 5 novemb nademiddag ten drie uuren in de noorder­ kerck begraven onder de middel kroon int graf n° 45 gemerckt AD Annotaties van de verkochte graven en â??van die betalinge der Kercken esterick', overge­ nomen uit het Kerkvoogdijboek van Nijkerk van 1572â??1621, door H. MIJNSSEN. (Vervolg van XLVI, 180). fol. 174verso. Wij, Aernt ten Hoefï ende Loech Gerritsz, in der tijt kerckmeijnsteren binnen der Nijckerck, doen kondt ende bekennen mits desen vur ons ende onse naecomelingen, dat wij mit advijs van die Eedele ende Erent feste Nicolaes van Delen ende Carell Ben tinck zampt Goessen van Coiier, respective Jonckheren ende Scholtis des Ampts Nij­ ckerck, erffelick ende ewelick vercoft ende overgegeven hebben, vercopen ende geven over in ende vermits desen, die oeck Edele ende Erentfeste Jonckheer Adriaen. van Vorstenburchende Jouffer Gerarda van Scher penseell, sijn Ed. lieve huisfrouwe, ende oren erven ende dit respecte ende in aensieninge van zekere weldaet ende mandhaftige ge trouwicheit, die gedachte van Vorstenburch als een oprecht, vrom, Adelick voorstender l) De aanteekening van 1714 met andere hand geschreven, moet het handschrift van een der dochters Helena (geb. 1662), Maria (geb. 1663) of Oerritte (geb. 1673) zijn, de andere kinderen toch zijn allen vóór 1714 overleden.