De Nederlandsche Leeuw, jaargang 46 (1928)

215 216 ende getrouwe Hjefhebber onser kercken, bij de selve angewant ende bewesen, twe graven ofte graff plaetsen op idt Goer in onse kerck naest den anderen liggende, voor die gestuelten ofte mans stoelen noert wert aen nae die garff Camer, in welcke ene graff wijlen Jonckheer Gerreth van Scherpenseell ter eerden bestaet und be­ graven leijt, ende dat volgens gemelten Jonckheer Adriaen van Vorstenburch Jouf frouw Gerarda van Scherpenseell eheluijden ende oren erven de selve voorn, twe graff steden voert strackx sullen aenvangen ende mit zarricken ofte anders doen beleggen entweder bedecken op alles naer oer beliven, ende dit vur een somme van penningen in desen onbenoempt, daer wij kerck meisteren vursz. in name ende van wegen onse vursz. kerck allet tot onsen wille ende contente ment well van vernuecht, voldaen ende be taelt sijn den lesten penninck mitten eersten sulcx dat wij bekennen bij desen vur ons ende onse naecomelingen, dat gedachte Joncker Vorstenburch sijn Ed. lieve huis frouwe ende oren erven (:om redenen boven verhaelt:) ewelick ende erffelick tot die selve twe voorn, graff plaetsen geeijgent ende gerechticht wesen ende blijven sullen sonder ijmants contradictie ofte wederseggen, sonder argelistin oerkondt hebben wij kerck meisteren vurs. mit die voorn. Ampts Jonck heren und Scholtis, elck onse zegel aen desen apenen brieve gehangen ende d' selve mede onderteickent. Gfesehiet binnen derNijckerck opten XIIII6n dach Novembris des Jaers ses tienhondert und seven, ende was ondertei­ ckent: Aernt ten Hoeff, Loech Gerretsz, Nicolaus van Delen, Carolus Bentinck, G. van Ourler, ende bezegelt met vijff uuijt hangende zegelen van gronen wassche in dubbelde fransschijnen starten. Wij, Aernt ten Hoefï ende Loech Gerritsz, in der tijt kerckmeijnsteren binnen der Nij ckerck, doen kondt ende bekennen mits desen vur ons ende onse naecomelingen, dat wij mit advijs van die Edele ende Erentfeste Adri­ aen van Vorstenburch ende Nicolaes van Delen, zampt Goessen van Gorler, respective Jonckheren und Scholtis des Ampts Nijckerck, erffelick ende ewelick vercoft ende over­ gegeven hebben, vercopen ende geven over in ende vermits desen, die oeck Edele ende Erentfeste Jonckheer Carell Bentinck ende Jouffrouwe Anthonia van Delen, sijn Ed. lieve huisfrouwe, ende oren erven, ten res pecte ende in aensieninge van sekere wel daet ende mannelicke getrouwicheijt, die gedachte Bentinck als een vrom Adelick voorstender und oprecht getrouw lijefïhebber onser kercken bij d' selve aengewant und bewesen, twe graeffen ofte graff plaetsen op idt Coer in onse kerck naest den anderen liggende voor die gestuelten ofte mans stoe­ len, zuijtwert nae de Cappell aen, in welcke ene graff sijnen zal. vader, Jonckheer Wil­ helm Bentinck, begraven leijt ende dat vol­ gens gemelte Bentinck oder densinen d'selve voorn, twe graff steden nu voert strackx sall aenvangen ende mit zarricken ofte anders doen beleggen ende bedecken op alles nae sijn beliven, ende dit vur een somme van penningen in desen onbenoempt, daer wij kerckmeisteren vurs. van wegen onse vurs. kerck allet tot onsen contentement well van vernuecht voldaen ende betaelt zijn den les­ ten penninck mitten eersten sulckx, dat wij bekennen bij desen vur ons ende onse nae­ comelingen, dat d'voorn. Joncker Carell Ben­ tinck, sijn Ed. lieve huisfrouwe ende oren erven (:om redenen boven verhaelt:) ewelick ende erffelick tot die selve twe voorn, graff plaetsen goeijgentende gerechticht wesen ende blijven sullen sonder iemants contradictie ofte wederzeggen. Allet sonder argelist in oer­ kondt soe hebben wij, kerckmeisteren vursz., mit d' voorn: Ampts Jonckheren und Scholtis elck onse zegel aen desen apenen brieff gehangen ende d' selve mede onderteickent. Geschiet binnen der Nijckerck opten XIIIIen dach Novembris des Jaers Sestienhondert und seven ende was onderteickent: Aernt ten Hoeff, Loech Gerretsz., Adriaen van Vorstenburch, Nicolaus van Delen, G. van Curler ende bezegelt mit vijff uuijthangende zegelen van gronen' wassche in dubbelde fransschijnen starten. fol. 180. Opten XX Junij 1604 hebben Aernt ten Hoeff ende Loich Gerritss, als kerckmeijs ters in der tijt, voer oer ende haer nae­ comelingen vercofft Suster Aeltgen Brants ein graffstede boven op het choer, daer noertwort Geertgen Jonge Rijckts huisfrou, oestwort die muer, westwort Suster Marry Carsen begraven sint, des sal men dat selffde graff binnen die tijt van tien jaren niet moegen openen, dan nae de tijt van tien jaren sal dat selve graff aen die kerck weder om comen ende toe behoren. Actum ut supra. fol. 180. Op ten XVIII Octobris 1604 is Geert Melis, Rijckt Henrickss huisfrou boven op het choer begraven, noertwort Gijsbert Hen­ rickss, oestwort de muer, suitwort Aeltgen Brants begraven sint op conditiën ut supra. fol. 180verso. Opten 9 Augusti 1604 hebben Aernt ten Hoeff ende Loich Gerritss, als kerckmeijs ters in der tijt, voer oer ende haer nae commelingen vercofft die erffgenamen van Evert Coipss ein graffstede boven op het choer, daer oestwort Nenneken Ot Her menss dochter, suitwort die Predicants zar rijck, noertwort Willem Aertss vrou Rijckt gen, naest aen begraven sint, des sal men dat selve, dat graff, bijnnen die tijt van tien jaren niet moegen openen, dan nae die