De Nederlandsche Leeuw, jaargang 46 (1928)

221 222 Deze Burgem'. Syms is dezelfde als de aangehaalde, gehuwd met Lucia Cornelisdr. van Berckhout. Dat deze Syms ook in 1637 Burgem1. v. Hoorn zou zijn geweest, betwijfel ik ten zeerste. In 1637 was m.i. Burgem1.: Claes Jacobsz. Syms, gehuwd met Syije Jans volgens onderstaande fragment-genealogie: Jacob Claes Syms Burgemr en Schepen van Hoorn 1562‚??1567, t Hoorn 28 Aug. 1567. Jacob Syms X Mary Claesdr. Claes Jacobs Syms ] 630‚??1637 Schepen, 1637 Burgemr X Hoorn 4 Out. 1625 Sytjen Jans v. Hoorn. Claes Jacobs Syms, 1586‚??1614 Schepen, Burgemr en Gecomm. X 1. Mary Dirksdr. van Neck. 2. Lucia Cornsdr. Berckhout. Ex | la Jacob Claes Syms, X Amst. 25 Febr. 1607 Lysbeth Claesdr. Basselaer. Gedoopt te Hoorn als kinderen van Burgem-1. Claes Jacobs Syms 16 Oct. 1597 Edtge, 7 Dec. 1600 Jannetje, 5 Sept. 1602 Grietje. Als doopgetuige van kinderen van het echtpaar Claes Jacobs Syms en Sytjen Jans komt voor Mary Claesdr. ‚??des kints grootmoeder van vaderszijde' o.a. 18 Mrt. 1632, 23 Juli 1634 en 2 ,Oct. 1635. Uit dit huwelijk stamt ook Margaretha Syms, welke 4 April 1655 huwde met Dirk van Suchtelen en niet, zooals kwartierstaten willen doen gelooven, uit het echt¬≠ paar Syms-Berckhout. Gedoopt Herv. Kerk Hoorn 11 Dec. 1597: Cornelis Berkhout zn. v. Claes Comelisz. Fee¬Ľ van Hoorn. Prot. Not8. Masier te Hoorn. 12 Nov. 1670, huw. voorw. v. Ewout Beverwijck, coopman en Geertruyt Berckhout, geass. door haar vader en moeder Jan Simonsz. Berckhout, out-schepen en Geertruyt Maertens Groot. Breda. P. BINKHORST VAN OUDCARSPEL. Blom. (XLVI, 185). Pieter Florisz. Blom, Vice-Ad¬≠ miraal van Holland en West-Friesland die volgens opgave in XLVI, 135 huwde met Ludewine Teding van Berckhout, was in 1654 weduwnaar. Een volgend huwe¬≠ lijk is althans opgeteekend in het Trouwboek der N. &. O. Kerk, Hoorn, Rijksarchief voor de Provincie Ndord Holland te Haarlem, No. 288e, als volgt: Ingeteekend 18 July 1654. Pieter Tlorysz., Heer Vys Admirael, Wedenaer van Monickendam, wonende op de Luyendyck ende Immetje Jans Groots, Jongedochter van Hoorn, wonen¬≠ de op de Haven. Getrout van Ds. Schalkenius 2 Augusty 1654. Verder vindt men in Doopboek van de Herv. Gem. te Hoorn No. 277h, eveneens in het Rijksarchief te Haarlem bewaard, de volgende geboorte uit dit huwelijk: Gedoopt 15 April 1655. . Meynoutje. Vader Pieter Florisz. vise Admirael van Hollant ende West Vrieslant. Moeder Immetje Jans Groot. Getuyge Jan Jansz. Groot ende Barber Jans Groot. Amsterdam. A. MERENS AZ. Bom. (XLVI, 187). In de Herv. Kerk te Goes en ook te 's-Gravenpolder liggen grafzerken o.a. van Johan Bom, heer tot 's Gravenpolder, schepen van Goes f 1613, Jacob Bom, secretaris van Goes f 1628, Johan Bom, secretaris van Goes f 1640. Wapen: doorsneden, boven 3 bommen van rood op zilver, beneden 3 palingen paalsgewijze naast elkaar van goud op blauw. De kleuren zijn aangegeven volgens de Wapenkaart van Smallegange. In Oudelande is nog een grafzerk van Jan Jacob Bomsz. f 1514. Mij is niet bekend of bovengenoemden aan de door vrager bedoelden verwant zijn. Nisse. A. VAN DER POEST CLEMENT. Bye (de). (XLVI, 187). De vader van Mr. Pieter de Bye (gehuwd met Johanna van Aken) was: Rochus de Bye, geb. 's-Gravenhage 13 Feb. 1661, is geweest apotheker, in 1719 regent van het Dol- en Pest¬≠ huis in 's-Gravenhage, zie de Riemer, Beschrijving van 's-Gravenhage Deel I, pag. 508 en Timaret√®n, Verza¬≠ meling van gedenkstukken in Nederland (Hollandsche Editie) II pag. 291 en pag. 310, alwaar hij voorkomt onder de hoofdmannen der Broederschap (Confr√©rie) der apothekers te 's-Gravenhage, wier namen en wapens op het schoorsteenstuk geschilderd waren in de kunstzaal van het gebouw Cosmus en Damianus te 's-Gravenhage, gesticht in het jaar 1672 ten behoeve van het Coll. Pharm., met een vers in het midden, gedicht door P. de Bye lic* (waarschijnlijk Mr. Pieter de Bye, advocaat, gehuwd met Elisabeth Ihierry). Zie ook de Riemer deel I pag. 639. Bovendien was hij diaken en ouderling der Remonstrantsche gemeente volgens fragment-genealogie Hooft Graafland. Deze Rochus de Bye overleed 25 Dec. 1732 en huwde 30 April 1684 met Alida van Schagen, geb. 's-Graven¬≠ hage 10 Maart 1658, overleden aldaar 19 Mei 1727, dochter van Cornelis van Schagen en Catharina Krabbe. Hij was de zoon van Pieter de Bye en Cornelia Smout en kleinzoon van Jacob de Bye en Maria Ruysch (ver¬≠ meld in Ned. Patraciaat A¬į 1913, pag. 88/89). Een en ander is ontleend aan eene handschrift-genea¬≠ logie van het geslacht de Bye, opgemaakt door Mr. Ja¬≠ cob Thierry de Bye (1742‚??1847) en vervolgd door Mr. Jan Gijsbert Ihierry de Bye (1814‚??1894). 's-Gravenhage. C. L. VAN DER BILT. Bye (de). (XLVI, 187). Mr. Pieter de Bye, geb. 's-Gra¬≠ venhage 22 Nov. 1687, st. aldaar 19 Sept. 1749. Pro¬≠ moveerde in de rechten te Leiden 12 Oct. 1708, werd vervolgens advocaat te 's-Gravenhage. In 1720 poorter te Zierikzee. Van 1730‚??1736 pensionaris der Stad Go¬≠ rinchem en Buitenregent van het Weeshuis aldaar. In 1737 werd hij Schepen en in 1747 Burgemeester van 's-Gravenhage. Zijne ouders waren Rochus de Bye en Alida van Schagen. Rochus de Bye, geb. 's-Gravenhage 13 Febr. 1661, Regent van het Pest- en Krankzinnigenhuis te 's-Gra¬≠ venhage, st. aldaar 25 Dec. 1732, tr. 30 April 1684