De Nederlandsche Leeuw, jaargang 46 (1928)

223 224 Alida van Schagen, geb. 10 Maart 1658, st. te 's-Graven­ hage 19 Mei 1729. Hare ouders Comelis van Schagen, st. te. 's-Gravenhage 1694 en Catharina Crabbe, st. aldaar 12 Juni 1706. Ouders van Rochus de Bye: Pieter de Bye, geb. 's-Gravenhage 15 Mei 1629, meester chirurgijn, st. aldaar 19 Oct. 1661, tr. aldaar 25 April 1660 Cornelia Smout, geb. aldaar 23 Jan. 1630, st. aldaar 21 Juli 1704, dochter van Rochus Smout en Catharina van Oroenesteyn. Aerdenhout. TH. DE BYE DOLLEMAN. Drenth. (XLVI, 124). In de fichescollectie van het Landsarchief te Batavia komen voor: Gom'. Tennissen D., kapitein 1630â??1632. Grietje D. 1630. W. B. v. T. P. Hardewill. Jan Heemskerk, geb. 10 Juli 1692 te Bot­ terdam, sterft aldaar 14 Juli 1732, was 27 Nov. 1723 in tweede huwelijk getrouwd met Margaretha Hardewill, geb. te Rotterdam 26 Januari 1704, gestorven aldaar 21 Sept. 1744. Is er omtrent deze familie Hardeicill iets bekend ? Voerde zij een wapen, zoo ja, welk? Milligen. FABIUS. Ploos van Amstel-Rothe. Een beker in het bezit van den Heer F. Mijnssen te Breda draagt als opschrift: â??Ter zilveren bruiloft van Jacob Ploos van Amstel en Sara Rothe gevierd 16 Febr. 1746'. Gevraagd gegevens omtrent deze personen. Eerstgenoemde is in de genea logiën Ploos van Amstel uit Ned. Adelsboek en Ned. Patriciaat niet te vinden. Mogelijk is hij een zoon van Jacobus Ploos van Amstel en Margaretha Tol, wier zoon Comelis (1706â??1775) een bet-overgrootvader van den Heer Mijnssen voornoemd is. Haarlem. M. R. H. CALMEYER. De veronderstelling is juist. Zie Wapenheraut 1910, pp. 440â??441. RED. Rappard (van). (XLVI, 191). De aldaar genoemde van Rappard was een zoon van Heinrich Wilhelm, voor­ komende in Ned. Adelsb. 1916, pag. 232, IX. Arnhem. J. CREDTZ. Selms (van). Te Zegveld bij Woerden huwden op 21 Sept. 1732 â??Arie van Selms j.m. geboortig van Salt Bommel sig nu ophoudende Amsterdam en Elisabet van Heden j.d. wonende op den rhijn.' In de doopboeken van Zalt-Bommel komt zijn naam echter niet voor. Wie zijn zijne ouders, en wanneer en waar is hij gedoopt? Nisse. A. v. D. POEST CLEMENT. Slothouwer. (XLVI, 159). Hoewel geen antwoord op de vraag, is het voor den vrager wellicht van belang te weten, dat eene oude familie der Rhön van dezen naam reeds in de 16° eeuw zeer gegoed was te Neid hartshausen bij Dermbach. In deze familie ging de voor­ naam Valtin, Valentin sedert 1538 van geslacht op geslacht over. Hans Schlotshauer, schout te Bromhards hausen (bij Dermbach) zegelde in 1616 met een schuin rechts door een pijl doorboord hart. Berlijn-Sleglitz. HERM. FRTEDR. MACCO. Stoeldraaier (Stoeldreyer). Alle gegevens omtrent personen van dien naam, welke voorkomt omstreeks 1600 te Zwolle en Deventer, zullen op prijs worden gesteld. 's-Gr. v. r>. H. Swieten (van)-Verbeek(?). Willem van Swieten, geb. te ... , sterft te Rotterdam 22 April 1752, trouwt Anna Maria (Verbeek?). Hunne dochter Cornelia Bas tiana van Smeten, geb. te Rotterdam 6 Juni 1742, sterft te Genève 16 Aug. 1773, trouwt Mr. Jean Antoine Chais, geb. te 's-Grav. 4 Mrt. 1735, sterft 1813. In mijn aanteekeningen staat in plaats van A. M. Verbeek: A. M. Aartbeek. Ik meen dat het Verbeek moet zijn. Is er over deze familie Verbeek iets meer bekend? Voerde zij een wapen, zoo ja, welk? Milligen. FABIUS. Zelm (van). Wie kan mij genealogische gegevens verschaffen betreffende den predikant Cazijn van Zelm, van wien volgons het grafboek van Someren op 4 Mei 1770 een zoontje Pieter Gerard werd begraven? Nisse. A. v. D. POEST CLEMENT. Onbekend wapen. Bij een mijner familieleden is een wapenbord aanwezig, samengesteld uit vier wapens, waarvan ik de volgende beschrijving heb. De kwartieren zijn: 1. in goud een zwart huismerk, vergezeld van 5, deels uitgewischte, zwarte figuurtjes, welke naamletters geweest kunnen zijn. 2. doorsneden: 1. in zwart een zilveren uitkomende ram met gouden horens en hoeven, 2. effen goud. 3. vermoedelijk Fabius, waarbij echter de zwarte halve adelaar ook op een goud veld staat. 4. in zwart een gouden hartschild met zwart kla­ verblad, het hartschild vergezeld van 8 gouden blokjes (3. 2. 3). (Niet onmogelijk zou de beschrijving van het wapen in 4 kunnen luiden: in zwart, bezaaid met gou­ den blokjes, een gouden hartschild met zwart klaverblad). Het wapen heeft een aanzienden helm. Helmteeken: als 1. Kan ik hierover nadere inlichtingen krijgen? Milligen. FABIUS. INHOU D 1928, N». 7. Bestuursberichten. â?? Bosch van Weede, door W. Wijnaendts van Resandt, met naschrift van Dr. Th. R. Valck Lucassen. â?? De laat­ ste afstammelingen van het Zutphensch-Zwolsche geslacht van Till, door Mr. A. Haga. â?? Bijdrage tot de genealogie van de familie van Beringen, door Jan Verzijl. â?? Aanvullingen en verbeteringen op de genealogie Mosselmans, door W. A. van Rijn. â?? Familieaanteekenin gen Moilives. â?? Eenige aanvullingen op het Familieregister van Munnich, door Mr. Dr. L. H. N. Bosch ridder van Rosenthal. â?? Bijbelbladen de Vijver, medegedeeld door D. G. van Epen. â?? Annotaties van de verkochte graven èn â??van die betalinge der Kercken esterick', overgenomen uit het Kerk voogdij boek van Nijkerk van 1572â??1621, door H. Mijnssen. (Vervolg). â?? Korte mededeelingen: de Gijselaer, Oem van Wijngaarden. â?? Vragen en antwoorden: Bary (de), Berk­ hout (Teding van), Blom, Bom, Bye (de), Drenth, Hardewill, Ploos van Amstel-Rothe, Rappard (van), Selms (van), Slothouwer, Stoel­ draaier (Stoeldreyer), Swieten (van)-Verbeek(?), Zelm (van). â?? On­ bekend wapen. De Ned. Boek- en Steendrukkerij, voorn. H. L. SMITS.