De Nederlandsche Leeuw, jaargang 46 (1928)

v- MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldisch Genootschap: ‚??De Nederlandsche Leeuw'. Dit blad verschijnt maandelijks en wordt aan de leden van het Genootschap gratis toegezonden. Bijdragen en correspondentie, bestemd voor het Maandblad, zoomede opgaven van adresverandering gelieve men te richten tot den redacteur Dr. TH. B. VALCK LUCABSEN, huize Sparrenheide, Driebergen. De jaarlijksebe oontribatie voor het lidmaatschap bedraagt ∆?10.‚?? en voor de leden te's Gravenhage, die de wekelijksohe portefeuille ontvangen, ∆? 15.‚??. Voor niet leden is het Maandblad verkrijgbaar tegen een abonnementsprijs van ∆?10.‚?? per jaargang. Postrekening van denpenningmeester N¬į. 20910. Correspondentie betreffende het Genootschap (niet bestemd voor het Maandblad) gelieve men te richten tot den seoretaris Dr. E. J. THOMASSEN & TH√?ESSINK VAN DER HOOP, Bweelinckstr. 50, 's Gra¬≠ venhage, en die betreffende de Bibliotheek en de wekelijksohe portefeuille, zoomede aanvragen om exemplaren van vroeger verschenen Maandbladen, tot den bibliothecaris, Bleijenburg 5, 's-Gra- De Bibliotheek, gevestigd Bleijenburg 5, 's-Graven¬≠ hage, is voor de leden geopend iederen Maandag van 3‚??5 uur. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking of den inhoud der onderteekende stukken. N¬į. 8. XLVI' Jaargang. Augustus 1928. Bij dit nummer wordt een plaat verzonden, behoorende bij het artikel: Het wapen der gemeente Huybergen en zijne betrekking tot de Praemonstratenser Abdij Tongerloo en de orde der Wilhelmieten. BESTUURSBERICHTEN. Het Bestuur geeft met groot leedwezen kennis van het overlijden van den nestor onder de leden Mr. W. J. L. Umb grove, oud-griffier der Arrondissements-Recht¬≠ bank te Zutphen en wonende aldaar, sedert het oprich¬≠ tingsjaar (1883) gewoon lid, en van den heer C. J. M. van Blijenburgh, kapitein der inf. b. d., te 's-Gra¬≠ venhage, sedert 1910 gewoon lid van het Genootschap. Adreswijzigingen. G. C. O. A. M. H. J. M. G. baron VAN DEN BoGAERDE VAN TERBRUGGE- HEESWIJK Parijs (XVIIe) Bue Edouard Detaille 7. J. A. BAUD Rijswijk (Z.H.) Oranjelaan 1. W. Dozv Hilversum. Graaf Florislaan 36. D. Q. C. F. DE JONGE VAN DER HALEN Magelang. Gedjoeran 23. J. H. A. baron VAN ITTERSDM . . . Amsterdam. Postbox 510. C. KR√?YS 's-Gravenhage. Van Panhuysstraat 10. W. TH. LAGERS Soerabaia. pja Makelaarskantoor ‚??Lagers' Escompto gebouw. R. T. MUSCHART Rotterdam. Aanwinsten der Bibliotheek. Mauritsweg 9a. Fahne, A. Die Dynasten, Freiherren und jetzigen Grafen von Bocholtz. Beitrag zur alten Geographie, Rechts-, Sitten- und Culturgeschichte des Niederrheins. [2 dln.] C√∂ln 1860‚??1863. Fahne, A. Geschichte der Grafen, jetzigen F√ľrsten zu Salm-Reif√Įerscheid, sowie ihrer Lander und Sitze nebst Genealogie derjenigen Familien, aus denen sie ihre Frauen genommen. [2 Bande in 3 Abtheilungen.] C√∂ln 1866. Larcley, L Ancien armorial √©questre de la Toison d'or et de 1'Europe au 16e si√®cle. Paris 1890. M i r a e u s. A. Opera diplomatica et Historica... Editio secunda auctior et correctior. [4 dln.] Lovanii 1723‚??1748. Munster, H. zu. M√ľnster-Palm'sche Ahnen. [ver¬≠ schijnt in afleveringen.] G√∂rlitz 1928. Cocheris, H. Notice sur le blason des couleurs de Sicili√ę, herault d'Alphonse V, Roi d'Aragon. Paris 1860. B√©hault de Dornon, A. de. Du ‚??Kuunre' en Frise en 1396. Extrait des Annales du Cercle Arch√©o logique de Mons, tome XLI. Mons 1913. Havenith, A. Recherches historiques sur le Cha teau et la Seigneurie de Heusden autrement dite Vi comt√© do Gand. Antwerpen 1900. Die Herzogin von Ahlden, Stammutter der k√∂nig lichen Hauser Hannover und Preussen. Leipzig 1852. Albizio, A. Christlicher Potentaten und F√ľrsten Stammenbaume. Gutes theyls auss F√ľrstlichen Archiven genommen. Strassburg [1627]. Bauer, H., Albrecht, J. e. a. Stammbaum der Familie Hohenlohe 1293‚??1853. [z. pl. 1857.] Neerlandia catholica, Of het katholieke Nederland. Ter herinnering aan het gouden Priesterfeest van Z. H. Paus Leo XIII onder goedkeuring van H.H. D.D. H.H. den Aartsbisschop en de Bisschoppen van Nederland, uitgegeven door het Nederlandsch feestcomit√© met medewerking van katholieke schrijvers en kunstenaars. Utrecht 1888. Ohling, G. D. Krine Klaassen van Olinga. Zur ge-