De Nederlandsche Leeuw, jaargang 46 (1928)

239 240 is overleden tot ons groote smerte den 16 Maart 1745 savonds omtrent tot 6 a 7 uren. Op den 3 Feb. 1753 synde Zaterdags avond omtrent negen uren is onse zoon geboren genaamt Hendrik15) gedoopt den 7 Febr. door Ds. Harmanus van Loo synde Woensdag. 1753 den 3 Augustus is mijn tedergeliefde Egtgenoot Cornelis Nagtglas Janszn 16) in den ouderdom van 40 jaar des avonds om half seven uuren tot mijn groote droefheydt overleden en begraven den 9 Augustus 1753. Op den 19 September 1758 is mijn oudste soon Jo hannis Nagtglas l7) getroud met Juffrouw Jacoba Ter steeg in de Geerte kerk door domine Jacobus Tideman, predikant te Avenhorn en Groshuyse. Op den 7 Juli 1759 is myn soons vrouw bevalle van een soon die genaamt is Cornelis Hendrik is ge­ doopt op Woensdag den 11 July 1759 door Ds. Jacobus Engel in den Domkerk op den 3 Mey 1761 is mijn soons vrouw bevallen van een soon des smorgens om half 9 uuren en is gedoopt des Swoensdags avond door Ds. de Beveren en is genoemt Hendrik Willem. Op den 21 September 1761 is mijn soon Johannisls) Nagtglas overleden, de weduwe weer getroud in July 1762 met /. J. Bacesteyn19) en heeft bij dese man haar eerste kint gehad in Augustus20) 1763 twelk ge storfo is in September21) 1763 twelk de naam gehad heeft van Hendrikus Ravesteyn. Het tweede is geboren in Augustus22) 1765 en is genoemt Jan Everaard2%). Cornelis Hendrik Nagtglas is overleden den 5 Maart 1767 2'). [De origineele bijbelbladen berusten in het familie­ archief Nagtglas Versteeg, thanste 's-Gravenhage]. Aanteekeningen uit een Bijbel betreffende de geslachten Struuck, Lunsingh en Tonckens, medegedeeld door Mr. J. TONCKENS. In het Maandblad van ??De Nederlandsche Leeuw' van 15 Augustus 1914 (XXXII 243??245) heeft Mr. W. Lunsingh Tonckens aanteekeningen gepubliceerd, voor­ komende in een bijbel der familie Tonckens, welke bij­ bel in het bezit is van den heer W. Lunsingh Tonckens te Assen. In een anderen bijbel, achtereenvolgens in |r') Hij promoveerde te Utrecht ia de beide Rechten 20.4.1773 en werd 12 11.1775 aangesteld tot Schout van Naarden en Stedehouder van Gooiland. In 1788 week hij uit naar St. Omer, trad vervolgens in dienst bij het Légion Batave waarbij hij den rang van kapitein bekleedde. Hij overleed ambteloos te Naarden 13.1.1797. Den 23 7.1773 wa* hij gehuwd mot Aletta Maria Klad (1753??1824) dr. van Hermanus (1724??1792) secretaris v. h. Kapittel van S' Jan te Utrecht en Jo­ hanna Francina van Oort. ex matre Rotteveel. Dit betreft de burgemeester van Naarden Cornelis Nagtglas, ged. Weesp 22 1.1713 (zie noot 4) gehuwd Rotterdam 30 10.1736 met Cornelia Johanna Ravesteyn. ') Zie noot 6. IS) Volgons ander bijbelblad 19 Juli van dat jaar. ,tl) Jacobus Johannes Ravesteyn. 3') Volgens ander bijbelblad 19 Juli 1763 gedoopt in den Dom door Prof. Burinan. s') Volgens id. den 20 10.1763 begraven in de Catharinakerk. 3') Volgens id 20.7.1765 en den 24 d.a.v. ged. door Ds. de Beveren in den Dom. 53) Hij werd houthandelaar te Utrecht en tr. C. de Wolff. M) Zie hierboven, was geboren 1759. het bezit geweest van de families Struuck, Lunsingh en Tonckens, thans in het bezit van Mr. N. A. Tonc­ kens te Wassonaar, komen de navolgende aanteeke­ ningen voor, welke de aanteekeningen, voorkomende in den eerstvermelden bijbel, aanvullen: 1647 Den-l-Decemb.: troude Ick Johan Struuck met mijn Nicht Joffer Michelina Cuingnet binnen Dickeninge. ? 1648 Den-7-Sept. omtrent-II-uiren des nachts wiert Antoni Lodewyck geboren. 1650 Den-9-July savonts omtrent-5-uiren is geboren Loyse Maria. 1652 Den-26-Novemb: is geboren Jüdit Hester om-4 a 5-uiren 't savonts, en is gestorven den-25-January 1653 ande termijnen drie dagen gelegen hebbende. 1654 is Judit Geriruit geboren op den-16-Janua: om trent-4-a-5-uiren des avonts. 1656 den-3-Jan: is Mechtelt geboren om vier a-5-uiren des avonts. 1656 den-22-April is Mechtelt overleden om-4-uiren smorgens, nae dat sy van Donderdach tot Dingsdach in swaere terminen hadde gelegen. 1657 den-13-Augusti tusschen vier a vijf uiren des morgens is geboren onse twiede soon, Wier Philips ge­ naemt, ende is gestorven ande spruu, en termynen tusschen den-29en-30-Augusti 1657. 1?58 op den-18-Sept: is geboren onse twiede dochter Mechtelt omtrent-9-uiren des avonts, den-ll-Nov: 1658 is Mechtelt wederom inden Heer gerustet, nae dat sy van dingsdach avonts te acht uiren tot Donderdachs morgens in verscheiden terminen hadde gelegen. 1660 op den-21-January omtrent-12-des midachs is mijn Zal' Vader Wiart Struuck Godsalich inden Heer gerustet, int-59-ste Jaer syns Ouderdoms, en op den-1 Febr: 1660 ter Ihorst begraven. 1660 den-9-April is geboren onse derde soon Wier Philips des avonts omtrent ses uiren, en is door onse Nicht Maria Snphia van Westerbéeck, op den-15-April ter doop gehouden. 1661 den 16-July is mijn sal Huisvrouw- Joffer Michelina Cuingnet des middaechs om twaalf uiren, Godsalich in­ den Here gerustet, enden-24-dito ter Ihorst begraven inde seste maent swanger geweest synde, is van een Apostumis gestorven. 1664 den-19-Juny ben ick weder getrout met de Hooch EdGeb: Vrou Caterina van P/ettenberch, weduwe vande Heer Capitain Bernhard von Possis zal. op Colderveen door de Heer Pastor Gerhard Sichterman. 1708 den 6 Septembr. is myn Grootmoeder Frederica Alting wed. Steenbe{?) in den Ouder dom van omtrent 80 jaeren tot Westervelde in den Heere gerustet. 1708 den 12 Novembr. is mijn Vader Warmolt Lun­ singh in den ouderdom(?) 58 jaer binnen Zwoll in den Heer gerustet, en tot Norch ter aerden bestel. 1709 den 26 Decembr. Ben ick Focco Lunsingh ge trouw(?) met juffer Engelina Elisabeth Sichterman, in de kerke tot Coekange door Dom8 Petrus Bloemert. 1711. den 30 maij is geboren onse Dochtertien Hen rica Warmoldin(?) 's morgens tusschen 5 en 6. uir en is genaemt geweest na myn Schoonmoeder Zalr. en n(?) vader Zalr. En is gestorven den 27. Juuij. an de Termynen. 1712. den 4 junij-is geboren onse Sone Warmolt, ge­ naemt na(?) myn vader Zalr en is door my ter doope