De Nederlandsche Leeuw, jaargang 46 (1928)

241 gepresenteert in de kerke ter IJhorst. En gedoopt door de Eerw. Dom8 Richman Wolfsen. Den Decembr 1712 is mijn nooijt volpresen vrouw Vr. Engelina Elisabeth Lunsingh geb. Sichierman in 24ata jaar hares ouderdoms binnen Dickninge in den Heere ontslapen en te Meppel ter aarden bestelt. Den 9 May 1722 is myn Schoonvader Harmeii Sichier­ man Ritmeester in de ouderdom van 74. Jaar binnen Dickningen overleden, en in den Heere gerustet, en te Meppel ter aerden bestelt. Den 24. Junij 1724. Is mijn Moeder Vr. Henryca van Hoijsum wed. Lunsingh tot Westervelde in haer 60ste jaer in den Heer gerustet, en tot Norch ter aarden bestelt. Den 24 Meij 1754 is mijn oud oom de Gedepde Focco Lunsingh in den ouderdom van byna 77 Jaren binnen Dickninge overleden, en in de Kerke te IJhorst ter aarden bestelt. Den 12 Meert 1755 is mijn Grootmoeder Elijsabelh Lunsingh Wed. Tonckens in den ouderdom van 73 jaaren, en eenige dagen te Westervelde overleden, en te Norgh ter aarden bestelt. Den 19 Meert 1782 is mijn Vader, Doctor Warmolt lonckens in de 72ste Jaar te Westervelde overleden, en te Norgh ter aarden bestelt, den 27. Den 14 Janr 1789 is mijn Neet de Gedepda Warmolt Lunsingh in den ouderdom van bijna 77 Jaren binnen Dickninge overleden, en op den 2L Janr in de Kerke te IJhorst ter aarden bestelt. Den 11 Meert 1790 is mijn Broeder Doctor Johann es Tonckens in het 40ste Jaar te Westervelde overleden, en den 18 te Norgh ter aarden bestelt. Den 21 Aug. 1790 is mijn Moeder Irijntien Winters Wed. Tonckens in den ouderdom van bijna 80 Jaaren in de Wijck overleden, en den 27 te IJhorst in de Kerke begraven. De laatste aanteekeningen zijn van de hand van Mr. Wijncko Tonckens (1749??1804). Annotaties van de verkochte graven en ??van die betalinge der Kercken esterick', overge­ nomen uit het Kerkvoogdijboek van Nijkerk van 1572??1621, doo r H. MIJNSSEN. (Vervolg van XLVI, 218). Annotatie van die betalinge der Kercken esterick 1). fol. 182 verso. Elbert Berntss van sijn grafït daer oestwort die predickstoel, westwort Jan van Aller, noertwort Jan Bertss, betaelt. . III stu. fol. 182vers0. Goetschalck Janss van ses groven, vier ge­ legen bij Severins altaer, oestwort gisbert Wolterss, suitwort die Kerckmuer, noert­ wort Rijckt van Dierman. Noch 2 groven daer suitwort Reijer Holevoert, westwort den toren, noertwort Henrick Beeckman, be­ taelt IIII gul. fol. 182 verso. Aelt van Henneklaer van twe groven daer oestwort die pijlaer, zuitwort Heijmen Ger- *) esterick = gebakken vloertegel. ritss, noertwort Jacob Meliss gelegen sint, betaelt . , '. XXV stu. fol. 182vers0. Geertgen ten Hoeff van haer graff, daer zuitwort Reijer Claess, westwort haer moder gelegen sint, betaelt .... IIIII stu. fol. 182 vers0. Aeltgen Casins van haer vader Genit Reij erss grafït betaelt IX stu. fol. 182 verso. Grietgen Bernt Maes van haer older gro vinge daer Claes van Wenckum oestwort, Suitwort Bessel van Wenckum aen gelegen sint, betaelt XXI stu. fol. 182verso. Willem Janss knechtgen van sijn grafït daer oestwort Gijsbert Maess, zuitwort die kerckmuer, westwort Gijsbert Wolterss ge­ legen sint, betaelt XVIII stu. fol. 182 verso. Reijer Wolterss van twe groven daer zuijt wort Gijsbert Goetschalck, noertwort coop Schrasser, het ander grafft westwort Rijckt van Nulde, zuitwort Timen Aeltss, gelegen, betaelt XV stu. fol. 183. Goetschack Winnekem van sijn grafft ge­ legen bij den pijlaer daer oestwort Schras sers groven, zuitwort Wulffer Pelenf west­ wort Bessel van Aller, betaelt XVIII stu. fol. 183. Bessel van Aller Besselss van twe groven betaelt XX stu., het ein sijn vaders graff, daer oestwort Philips Schrasser, zuitwort Alijt Jan Killen, Noertwort Wolter Janss aen gelegen sint, het ander graff daer oest­ wort Goetschack Wijnicken, zuitwort Jan Gerritss Buddinck, noertwort Aelt van Hui steijn aen gelegen sint. fol. 183. Aelt van Huisteijn, glasemaicker VI stu. aen sijn arbeijts loen gecort. fol. 183. Reijer Henrickss van sijn heer oems Reijer Meijnss graff betaelt .... XXX stu'. Anno 1603. fol. 183. Den 17en Januarij Rijckt van Nulde van twe groven betaelt XXXII stu, daer oest­ wort Reijer Wolterss, westwort Hermen Brantss, noertwort Rijckt van Nulde selffs aen gelegen is. fol. 183. Den 29 May 1602 heefft Elbert Ellertss van dre groven betaelt XXVII stu. ?? en die meer andere esterricken heefft hij te vorens bij die vorige kerrickmeijsters be­ taelt, daer oestwort Rutger Arijss, Suitwort Gerrit Snapper, westwort die toren duer naest aen gelegen sint. fol. 183. Den 8 Junij 1603 Rutger Arijss van sijn graff betaelt XIII stu. daer oestwort Dirrick van Wijlshuiss, suitwort Bessel ten Hoeff, westwort Elbert Ellertss naest aen gelegen sijnt. fol. 183. Den XI Octobris a° 1603 heefft Rijckt Hen-