De Nederlandsche Leeuw, jaargang 46 (1928)

rickss (Tolde van wegen Gijsbertgen Reijer Coipss graff betaelt XXIIII stu, daer oest wort Gerrit Reijers, zuijtwort Jacob Copgese , westwort Aelt Berntss naest aen gelegen sint. fol. 183. Den X Octobris 1603 heefft Loech Gerritss estrick betaelt op dat graff bij het choer, daer suetwert Melis Wolbertss, noert de van Oldenbarnevelt, westwert den olden Jan van Heil. fol. 183verso. Den 23 Novembris Anno 1603 heefft Reijer Reijerss van die esterijck op sijn graff be­ taelt XIII stu., daer suitwort Kijck van Nulde, noertwort Peel Beeckman naest gelegen sijnt. fol. 183. Den 4 Septembris Anno 1604 heeff Henrick Beeckman voer die esterijck op sijn graff be­ taelt XII stu., daer suitwort Goetschalck Janss, westwort den toren, noertwort Loich Gerritss naest gelegen sijnt. fol. 183. Den 12 Januarij 1605 Rijckt van Dael vant graff daer Melis van clincenberch begraven is: betaelt voer die esterijcken I gulden IIII stu., daer suijtwort Aert van Moer selar, noertwort Claes van Steenlar natst aen gelegen sint. fol. 183. Den 18 februarij heefft Goert van Hel voer die esterijck op sijn graff betaelt IX stu,, daer oestwort Tru van Hel, suitwort Reijer van Vanevelt, westwort Ot Schrasser Phi lipss gelegen sint. Anno 1605. fol. 183vcrso. Den 1 Decembris 1607 heeff Gerrit Meuss Snapper betaelt IX estericken van sijn grafft oestwort Gerrit selffs, zuijtwort Willemgen Janss knechtgen, westwort Wolter Gijs bertss naest aen gelegen sijnt. fol. 183ve,so. Den 20 Augusti 1609 heefft Arijsgen van Steenlar die esterijck voer XVI stu, op haer graff betaelt, daer oestwort Peel den olden, zuijtwort Claes van Steenlaer haer man, westwort Claes van Renselaer naest aenge legen sijnt. fol. 184. Item opten twijntichsten dach februarij anno 1XXII ende heefft Ot Hermerss Schrassert gecofft een graff inden thoren end heijt daervoer betaelt veirtichstu., actum utsupra. fol. 184. Item Grijte Mens is hoer graff gecofft end betaelt voer XIII stu., van hoer swager Vulleff anno 1 XXIII. fol. 184. Item Gerrit Heijmess graff is gecofft end betaelt voer XIII st. fol. 184. Item Coep Jacopss graff is gecofft end be­ taelt anno 1XXIII. fol. 184. Item Wijnijck Goetschallick graff is gecofft ende betaelt. fol. 184. fol. 184. fol. 184. fol. 184. fol. 184vers0. 244 Item Helmert Rijckss heeft sijns wijffs graff gecofft ende betaelt anno 1 XXII. Item Reijner Wolberss sijn graff is gecofft anno 1 XXII. Item Reijner Wolterss kerrickmeijster ge­ cofft eeD graff inden thoren an de noert sijet an den piler en betaelt. Item Anna Maes gecofft dat graff daer Ment Wyllemss in Hjt ande noertsijdt tegen de duren oever. Item heer Andreas Lyesboren kelner tho Putten heefft gecofft een graff op dat Coer, daer dat hoge Coer altaer. Anno '1XXIII dyt steet tho reeckenijng an de garfcamer ende ys un oflgerekent ende betalt. fol. 184veiso. Item Lambert Elberss heet gecoff een graeff noertwart an die piler an die preeckstoell ende betalt. fol. 184. Anno 1 XXV op den VI dach Junij dit selffe grafft heet heet heer Lambert vurss. weder vercofft Reiner van Dasseler ende sijne erve nae huijt sijn hantschrift daer van wesende. fol. 184. Item Geertgen Reyner Heymss heet ge coeff een graefft onder die preeckstoell ende betaelt. fol. 184. Item die kynderen van Henrick Besselss hebben gecoefft een graefft dair hoer selige vaeder Henrick Besselss in leyt end hebbent betaelt. fol. 184. Item Aelt Maess heet gecoefft een graefft oestwart gelegen an sijn moeders graefft ende betalt. fol. 184. Item Lisbet Wolters heet gecoeff een graefft voor synte Anna owter an die karrick muer. fol. 184. Item Gertgen salige Reyner Henrickss we due heet gecoefft een graefft bij Evert van Nulden krybbe an die ganck dair haer Reyners nu inbegraven leyt. fol. 184. Item Gerrit Wolterss den olden heet ge­ coefft een graefft end betaelt tegen die breeckstoell over beneven sijn broeder Goes schallick graefft in die ganck nar den toe­ ren. Actum den vierden dach Septembrys anno 1XXV. fol. 184. Goesschallick Janss heet gecoefft een graefft ende betaelt dair sijn broeder Elbert in begraven leyt. Gescheet op den 14 decem brys anno '75. fol. 185. Item Aelt Maess heet gecoefft een graefft oestwart an sijn moeders graefft ende betalt. Anno 1 XXV den XI Octobrys. fol. 185. Doen konde ende bekennen mits desen wij Reijner Wouterss ende Henrick Scholten Aeltss, kerckmeisters inder tijt toe Nijckerck,