De Nederlandsche Leeuw, jaargang 46 (1928)

247 248 uit het huwelijk Bohm-van Sypesleyn hoogst welkom zijn. J. J. VÃ?RTHEIM Gzn. Ploos van Amstel. Volgens Ned.-Adelsboek 1916, pg. 98 huwt Adriaen Ploos met Elizabeth Pater en Dirk Ploos, zijn broeder, met Mechteld Pater, zijnde beiden dochters van Elbert Jacobs Pater en Cornelia van Ouwen. . Op diverse kwartierstaten vindt men eveneens aan­ gegeven, dat beiden dochters waren van Cornelia van Ouwen. Uit den inhoud van het hiervolgende uittreksel van het testament van Elbert Jacobs Pater blijkt evenwel, dat beiden dochters waren van Elbert Jacobs en zijn eerste vrouw Aeltgen Cornelisdr. Zijn tweede vrouw wordt in dit testament niet bij name genoemd, doch zij zal dan Cornelia van Ouwen geweest zijn. Prot. Not8 Claes Verduyn â?? N° 192 â?? gemeente­ archief Utrecht. 5 Jan. 1618. Testament van Elbert Jacobs Pater te Loosdrecht. Hij herroept zijn testament van 30 Sept. 1607 voor Not' Gerrit Anthonisz. te Naarden en heeft bij zijn eerste, overleden vrouw Aeltgen Cornelisdr., twee kinderen nl. Mechteld Eibers tr. Dirk Willemsz. Ploos en Elizabeth Eibers tr. Adriaen Willemsz. Ploos, Raet in de vergadering van de Staten van Utrecht. P. BINKHORST VAN OUDCARSPEL. Gemeentewapen. Bij Koninklijk besluit van 21 Juli 1.928, N°. 26, is de gemeente Houten, provincie Utrecht, bevestigd in het gebruik van het navolgende wapen, zijnde: Gedwarsbalkt van zes stukken van vair en keel, het schild gedekt met eene gouden kroon van drie bladeren en twee parelpunten. VRAGEN EN ANTWOORDEN^ Baas. Hendrik Klaasz. Baas, gb. Westzaan 22-9-1732, t Zaandijk 21.1.1805 X Zaandijk 27.11.1768 Grietje Pieters Best, gb. Zaandijk 28.5.1741. De afstammelingen tot op heden zijn nagenoeg alle bekend. Kan iemand mij aan nadere gegevens over hem en zijn voorgeslacht helpen ? ' B. o. Z. J. H. B. Bay. In 1733 wordt als regeerend burgemeester van Nieuwendam genoemd Jan Ollebrandts Bay. Bestaat er een genealogie van dit geslacht? Voerde het een wapen ? B. o. Z. J. H. B. Groeneveld-Gryse (XLVI, 124). Volgens â??Nach richten zur Geschichte der Familien Groeneveld', uit geg. door wijlen Rechtsanwalt Enno Groeneveld te Wee ner, 1910, I bl. 59, trouwden Ocke Gryze en Hindrik Groeneveld te Weener 22 Nov. 1741. Hare ouders waren: Hindrik Harmens Gryze, Erfgezeten te Weener, ged. ald. 29. 3. 1675, f 23. 9. 1754, en Geertien Harmens, geb. 30. 3. 1679, f 22. 4. 1749 te W., getr. ald. 20.9. 1703. Zijn ouders: Engelke Hindriks Groeneveld, geb. 16. 5. 1650 (te Coldemuntje?), f 28. 6. 1717, en Ockie Meckema gen. Sluiter, geb. Jemgum 8. 6. 1685, f 28. 4. 1715, getr. 2. 12. 1704. Grootouders: Harm Hinderiks, begr. Weener 25. 3.' 1690, Bielke Fecken. â?? Harm Poppen, begr. Weener 9. 2. 1687, Ocke Nannen begr. Weener 23. 10. 1722. â?? Hindrik Willems, geb. Coldemuntje + 1604, t ald. 28. 4. 1689, Moeder Haykes, geb. ± 1611, f Colde­ muntje 27. 9. 1687, getr. ± 1634. â?? Jan Cornelis, Burger, Zijlrichter en erfgezeten te Jemgum, Maria Sluiter, f ald. 3. 9. 1722. Emden. F. RITTER. Hopman. Pieter Kornelis Hopman X Callantsoog 25.1.1769 Antje Jacobsdr. de Lange. (Kornelis Hopman f Callantsoog 23.11.1782.) Volgens familie-overlevering zou de eerste Hopman zich in Callantsoog gevestigd hebben, na aldaar schip­ breuk te hebben geleden. Kan iemand mij aan nadere gegevens betreffende dit geslacht helpen? B. o. Z. J. H. B. Underhill. John ünderhill huwde Helena Kruger vóór 1634. Hij is waarschijnlijk zoon van Leonora ...., die als wed8, van Jan Onderhiel hertrouwde 28 Nov. 1628 met Dirk Thomasz. zwaardveger. De naam komt ook voor als Onderhil en Onderberg. Een Jan Jansz. Onderberch, adelborst onder de garde van den Prins v. Oranje, huwde 12 Dec. 1628 Heijltje Willems de Hooch. Gegevens gevraagd i6 helft 17° eeuw betrekking hebbend op vorenst. namen. 's-Oravenhage. PH. L. DE BÃ?RE. Witkop. Bij open verzegelden brief van 23 Mei 1775, opgemaakt door Burgemeester en de Raad van Gro­ ningen, zijn vastgesteld de huwelijksvoorwaarden tus­ schen den bruidegom Lubbertus Witkop, zoon van den deurwaarder Jan Witkop, en van Trijntjen Rbmelingh, ehelieden, en bruid Eelberen Detmers, dochter van Franciscus Johannes Detmers, predikant te Cropswolde, en van Maria Smit, ehelieden. Wie kan mij mededeelen wie de ouders waren enz. van Jan Witkop? Clara Witkop, dochter van den Vicehofrechter Her mann Witkop en Kenna von Oevem trouwt in 1640 te Leer? hun dochter Rébecca huwt te ? in 1668 met Lucas Alling, zoon van? Welke familierelatie bestaat tusschen deze en eerst­ genoemde familie Witkop? Nieuicveen. Mr. J. C. VON BRIEL SASSE. INHOUD 1928, N°. 8. Bestuursberichten. â?? Het wapen der gemeente Huybergen en zijne betrekking tot de Praemonstratenser Abdij Tongerloo en de orde der Wilhelmieten, door Mr. J. P. W: A. Smit, Rijksarchivaris in Noord Brabant (met een plaat). â?? Hervormd Trouwboek te St. Michiols gestel, in afschrift medegedeeld door H. H. van Dam. â?? Bijbelbladen Tiedeman en Nagtglas, met eenige toelichtende noten medegedeeld door M. G. Wildeman. â?? Aanteekeningen uit een Bijbel betreffende de geslachten Struuck, Lunsingh en Tonckens, medegedeeld door Mr. J. Tonckens. â?? Annotaties van de verkochte graven en â??van die betalinge der Kercken esterick', overgenomen uit het Kerkvoog dijboek van Nijkerk van 1572â??1621, door H. Mijnssen (Slot). â?? Korte mededeelingen: Bohm-van Sypesteyn, Ploos van Amstel, Gemeente­ wapen. â?? Vragen en antwoorden: Baas, Bay, Groeneveld-Gryse, Hop­ man, Underhill, Witkop. De Ned. Boek- en Steendrukkerij , voorh. H. L. SMITS.