De Nederlandsche Leeuw, jaargang 46 (1928)

MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldisch Genootschap: ‚??De Nederlandsche Leeuw'. Dit blad verschijnt maandelijks en wordt aan de leden van het Genootsohap gratis toegezonden. Bijdragen en oorrespondentie, bestemd voor het Maandblad, zoomede opgaven van adresverandering gelieve men te richten tot den r e d a c t e u r Dr. TH. B. VALCK LUCASSEN, huize Sparrenheide, Driebergen. De jaarlijksche oontribntie voor het lidmaatschap bedraagt ∆?10.‚?? en voor de leden te's Gravenhage, die de wekelijksche portefeuille ontvangen, ∆? 15.‚??. Voor niet leden is het Maandblad verkrijgbaar tegen een abonnementsprijs van ∆?10.‚?? per jaargang. Postrekening van den penningmeester N>. 20910. Correspondentie betreffende het Genootsohap (niet bestemd voor het Maandblad) gelieve men te richten tot den secretaris Dr. E. J. THOMASSEN Si THUESBINK VAN DER HOOP, Sweetinckstr. 50, 's Qra- venhage, en die betreffende de Bibliotheek en de wekelijksohe portefeuille, zoomede aanvragen om exemplaren van vroeger verschenen Maandbladen, tot den bibliothecaris, Bleijeriburg 5, 's-Gra venhage. De Bibliotheek, gevestigd Bleijenburg 5, 's-Graven¬≠ hage, is voor de leden geopend iederen Maandag van 3‚??5 uur. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking of den inhoud der onderteekende stukken. N¬į. 9. BESTUURSBERICHTEN. XL 'VI6 Jaargang. September 1928. Maandelijksche Bijeenkomsten. Te beginnen met Maandag 1 October a. s. zullen de Maandelijksche Bijeenkomsten wederom gehouden worden in Caf√©-Rest. ‚??de Kroon', Spui 10, 's-Graven¬≠ hage, op iederen eersten Maandag van de maand ten ure. Documentatiebureau. Sectie I. Ten einde den leden het raadplegen der genealogische sectie van het Documentatiebureau gemakkelijker te maken, is besloten het bureau met ingang van 1 October voor persoonlijk bezoek open te stellen, en wel iederen Maandag van 9^‚??12 en van 2‚??5 uur. De leider van Sectie I, STORM DE GRAVE. Tot lid zijn benoemd: Mr. J. P. J. GEWIN -. . Almelo. Advoc. & Proc. Wierdstraat 7. J. C. VAN HARENOARSPEL Menado. Residentielaan 27. A. H. HOFKAMP Padang. Kolonel'der Inf. N. I. L. Mr. A. W. baron VAN IMHOF.F . . . Arnhem. van Heemstralaan 65. J. G. H. JORDAAN . Haaksbergen. Huize ‚??De Bleeck'. H. C. KRUIMEL Zeist. Driebergscheweg 6. Jhr. O. VAN LENNEP Haarlem. Gep. Kapitein ter Zee. Kruisweg 70. Prof. Dr. R√?NSING . . ., . . . Anholt (Westfalen). F√ľrstlich Salm-Salm'scher Generaldirektor. Mr. C. A. STAR NUMAN Groningen. Oude Kijk in 't Jatstraat 6. W. H. VAN TYEN Haarlem. Oud-Hoofdadministr. Deli Mij. Spruitenboschstraat 10. Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden van Mr. Th. Stuart, te Amsterdam, sedert 1923 gewoon lid van het Genootschap. Adreswijzigingen. B. BOGAART 's-Gravenhage. Hyacintweg 74. M. R. H. CALMEYER 's-Gravenhage. Thomsonlaan 177. H. E. ENTHOVEN Utrecht. Hotel des Pays-Bas. G. C. HELBERS Leiden. Molen ‚??de Valk'. F. J. HEKMAN .... Amersfoort (Rectificatie). Pauwstraat. Jhr. G. A. A. JUST DE LA PAISI√?RES . 's-Gravenhage. de Carpentierstraat 10. Mr. A. STARING Wassenaar. Lange Kerkdam 70. Eenige historisch-merkwaardige documenten aangaande de herkomst der familie Boreel, medegedeeld door H. VAN MALSKN. In het werk van Dr. J. C. Molsbergen ‚??Frankrijk en de Republiek der Vereenigde Nederlanden' (R'dam 1902) vindt men melding gemaakt van zekere aan¬≠ spraken op grondgebied in Spanje, door den ambassa-