De Nederlandsche Leeuw, jaargang 46 (1928)

285 286 geslacht behooren, doch waarvan tot dusverre geen verwantschap kon worden vastgesteld. A. Hendrik Jan Brusse, was in 1725 richter en ont­ vanger te Ligtenberg en eigenaar van het goed ??Mellinck' onder Varsseveld. Blijkens de Volmachten der Geldersche Leenkamer zegelt hij d.d. 31-10-1725: gedeeld: 1. een klimmende ree, 2. twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken, helmteeken: de ree uitko­ mende tusschen een vlucht. B. Hendrik Louis Brusse, geb. Varsseveld-12.3.1721, begr. Amsterdam 28.8.1797, wordt poorter van Am­ sterdam in 1755. Huwt le Amsterdam Hendrika ten Dam, 2E Baarn 4.1.1761 Elisabeth Metz. Uit het 2E huwelijk o. a.: Hendrik Jan Brusse, ged. Amsterdam 7.8.1763, overi. Amsterdam 28.11.1846. Huwt 1° Wiüemijntje Asbeek, uit welk huwelijk de tak Asbeek Brusse. Huwt 2E Jannetje Stoerhaan. C. Barent Brusse, woont op ??Klein Entink', huwt 1' Aalt jen Loeverdink. Uit dit huwelijk werden te Varsseveld gedoopt : 20 Mei 1762: Steeven Brusse, 1 Maart 1765: Jennekien Brusse. Hij huwt vermoedelijk 2° Enneken Loeverdink, waaruit 11 October 1767: Hendrik Jan Brusse. D. Derk Brusse, huwt Geesken te Laar. Uit dit huwe­ lijk werden te Varsseveld gedoopt : 11 Mei 1761: Elsken Brusse. 21 October 1764: Hendrik Jan Brusse. E. Jan Brusse, huwt Aaltje Laarder. Uit dit huwelijk werd te Varsseveld gedoopt : 16 Mei 1765: Johanna Brusse. F. Dirk Jan Brusse, woont op ??de Boenhorst', huwt Willemina te Velhorst. Uit dit huwelijk werd te Varsseveld gedoopt : 14 Maart 1762: Geertruid Brusse. ?Gr. Dirk Brusse, huwt Jantjen Krayenbriiiks. Uit dit huwelijk te Varsseveld gedoopt : 5 Juni 1762: Wil lemyna Brusse. H. Jan Brusse, huwt Hendrika Hellendijk. Uit dit huwelijk te Varsseveld gedoopt : 16 Mei 1762: Manes Brusse. 22 September 1765: Derk Brusse. In de Lidmaten-lijst te Varsseveld komen tusschen 1730 en 1750 nog voor: Harm. Brussen, obiit. Als ruyter naar Hattem. Herman Brussen. Hendryken Brussen, obiit, den 30EN October 1737 ha Utrecht. Rendrica Brussen, aangenomen 3 April 1749. Hendrik Jan Brusse, aangenomen 23 Mey 1749, den 23AA Juai 1763 met attestatie naar Groningen. Willem Brussen. Willem Brussen, obiit, 22 Decembe r 1747 naar Aalten. Willem Brussen. Te Varsseveld werd begraven: 17 Maart 1795: Jan Brussen f 11.??. A. W. F. W. Cleeff (van). Waar en wanneer werd geboren Mr. Jan of Johan van Cleeff, Raed Ordinaris Edle Hove van Utrecht en wie waren zijne ouders ? Ingeschr. te Leiden 19 Sept. 1667 Joannes a Cleeff Ultrajectinus, J, 20 j. en te Utrecht 1670 Joannes a Cleeff Ultrajectinus. der Burgh, te Delft gedoop t 10 Oct. 1652 als dr. v. Cornelis en Reymburgh van den Heuvel. Te Utrecht werd tot heden zonder resultaat naar zijn doop gezocht . Hij huwde te Schipluyden 18 April 1679 Clara van Breda. P. BINKHORST VAN OUDCARSPEL. Decker-van Groenevelt. De hierboven onder het hoofdje Blom genoemd e Simon Willemsz. Decker was de stamvader van de uitgestorven familie Decker van JJrshem en van Harencarspel Decker. Hij werd' 17 Mei 1672 in de Oude kerk te Delft gedoop t als zoon van Willem Symonsze Decker en Sara Adriaensdr. van Groe­ nevelt. Dez e Willem Symonsz e Decker (zoon van .. ..) werd met de wapens van 2 echtgenooten begraven in de Oude kerk te Delft. Dez e thans uitgehakte wapens blijken uit een handschrift met teekeningen in het Delftsche gemeentearchief. Het wapen Decker is een . .. vos of eekhoorn, zittend op een .... balk (gras­ grond?), van onder vergezeld van 3 (2, 1 geplaatste) .. . lelies: Het rechtsche vrouwenwapen bevat 3 (2, 1 geplaatste) vogels (kraaien?) (volgens Prins, Geneal. en Herald. Ged., Zuid-Holland I, 115: van der Chijs), het linksche 3 (2, 1 geplaatste) boonen of pompebladeren (volgens Prins: van der Meer). Dit laatste wapen zal wel van Groenevelt zijn en de boonen een e verbastering van wassenaars. De vader van Arend of Adriaen van Groenevelt was Philips van Groenevelt, gehuwd met ... Gegeven s gevraagd omtrent het voorgeslacht Decker en van Groenevelt. Het nageslacht Decker vindt men bij Elias. V. T. v. R. L. Zie over de wapens Decker en Groeneveld Maandbl., XVI, 95. RED. Groeneveld-Gryse. (XLVI, 124, 247). In laatstge melde kolom worden als ouders van Ocke Gryse, gehuwd met Hindrik Groeneveld, lid van het Administratoren College van Oost-Friesland, opgegeve n Hindrik Har­ mens Gryze en Geertien Harmens. Dit Harmens is echter het patronymicum Harm- of Harmen's dochter, want volgens mededeeling van mijne achteroudtante Gerhardine Groeneveld (ook dochter van Hindrik Groe-. neveld en Ocke Gryse), weduwe van Mr. Eisso Meteler kamp, overleden 26 Maart 1813 op het slot Groot-Midlum, toebehoorende aan zijnen zwager, den geadelden En gelbertus Hermanus von Groeneveld, was de familienaam Homsfelt. Doordat in kolom 248 bijna alle achternamen niet vermeld worden zijn die gegeven s zeer onduidelijk. Zij betreffen achtereenvolgens: Harm Hindriks Gryse, Bielke Fecken, Harm Poppen Homsfeit, Ocke Nannen, Hindrik Willems Groeneveld, Maria Huykes, Jan Cornelis Meckema en Maria Sluiter. 's-Gravenhage. Mr. H. W. VAN SANDIOK. Roelinck-Ripperda. In XLVI, k. 203, n. 1 maakt Mr. A. Haga gewag van het echtpaar Herman Roelinck, griffier der Staten van Overijssel, en Elisabeth Mechtelt Ripperda, hetwelk 12 Juni 1648 het goed Strijtveen onder Wijhe verwierf. Gevraagd: genealogisch e bijzonderheden aangaande deze echtelieden en hunne ouders, alsmede betreffende den t. a. p. vermelden kapitein Gijsbert Roelinck (hun