De Nederlandsche Leeuw, jaargang 46 (1928)

287 288 zoon?), overleden vóór 13 Jan. 1683 met nalating van onmondige kinderen. Fischhausen. UDO FRHR. V. RIPPERDA. Sande (van de). Aangeteekend te Utrecht 13 Oct. 1695: Mr. Willem van Mansvelt en Catharina Barbara van de Sande, met consent om elders te trouwen. Hij werd te Utrecht gedoopt 15 Jan. 1654 als zn. v. Burgemr. Johan van Mansvelt en Anna van Oort. Waar en wanneer is Catharina Barbara van de Sande geboren en wie waren hare ouders ? Volgens Ned. Leeuw, 1919, 35 heette hare moeder Blanckert. Breda. P. BINKHORST VAN OUDCARSPEL. Sprang (van). (XLVI, 32). I. Julius Cornelis van S., boekhr op Ceylon, onderkoopman 3 Juli 1781 (bevestigd patriaschen brief 5 Dec. 1783), secr8 politie, on tv. domeinen en kassier te Jaffenapatnam 17 Juni 1791, admin. en pak huismr aldaar met titel en rang van koopman 6 Juli 1792 (bevestigd bij patr. brief 21 Feb. 1794), X Anna Hen rietta Cramer. Uit dit huwelijk (o.a. ?): 1. Arnoldus Jacob, volgt II. 2. Jan Róbertus, volgt II bis. II. Arnoldus Jacob van S., onderkoopman, f Bat' 8 Dec. 1808, X Margaretha Frederika Ebell. Zij test. Bata. not8. Boswel 29 Nov. 1808 en hertr. Bat 3 Dec. 1815 Mr. Jan Cornelis Wasbeek Eekhout. Uit dit huw.: Anna Henriette Margaretha van S., f Welt. 20 Dec. 1811, oud 10 j., uit huis Tijgersgracht Bata. Ilbis. Jan Hobertus van S., geb. Jaffenapatnam, onder­ koopman, bankcommissaris, test. Bata. 21 April 1803 not8. Boswel, wonende toen Z. Z. Kronegracht, begr. Welt. 23 Juni 18 L0 uit sterfhuis Groote Ã?oea Malacca Bata., crediteuren opgeroepen Bat. Kolon. courant 1810 n°. 27, X Batavia 3 April 1803 (Ds. Ross) (permissie van G. G. 17 Maart en ondertr. 24 Maart 1803) Catha­ rina Christina Thierens, geb. Malacca, pupil der wees­ kamer te Batavia. Uit dit huw.: 1. Cornelia Elisabeth Petronella van S., begr. Welt. 29 Jan. 1808, oud 28 m., uit sterfhuis Jacatra. 2. Anna Johanna Cornelia Theodora van S., geb. Bat 23 Dec. 1806, ged. ald. 2 Jan. 1807, X Bat 8 Oct. 1823 Joseph Henry Levyssohn, geb. Rotterdam 26 Juli 1800 uit Israël, ouders, ged. Bata. na belijdenis 26 Juni 1823, zn. van Henry L. en Elisabeth Lavino. 3. Susanna Maria Jacoba Cornelia van S., geb. 2 Jan. 18L0, 'ged. Bata. 11 Feb. 1810, gett. Bartholomeus Jacobus Raket en hv., Mattheus Petrus Raket en hv., Jacobus Theodorus Reynst en Catharina Cornelia Thie­ rens, begr. oud circa 7 m. te Welt. 29 Juli 1810 uit sterfhuis Koestraat Bata. Nog komen voor: 1. Corstiaan van S., chir. majoor inf., begr. Holl. kerk Bata. 16 April 1792. 2. Hermanus Cornelis van S., gezworen klerk Ma­ van Boegis, gett. bij doop Levinus Heukevlugt, Mar­ garetha Fredrica Ebell, Joh8. Eweke en Susanna Jacobs. 3. Arnoldus van S. van Ceylon, 20 Juli 1747 kap. mil., kwam 1 Nov. 1751 te Bat', van Ceylon. kasser 1809 (misschien een broer van de voornoemde A. J. en /. R. van S.), adopteert Levina Robertina Arnoldina van S., geb. 23 Jan. 1810, ged. Bata. 15 Juli 1810, dr. van de vrije onchristen vrouw Nortjaja Welt. B. v. T. P. Vreedenburg-Domburg . Herman Vreedenburg was gehuwd met Marrigje Domburg. Zij lieten 22 Febru­ ari 1779 te Bodegraven het eerste van 6 kinderen doopen. Een onderzoek omtrent hun huwelijk bracht aan 't licht, dat dit niet te Bodegraven gesloten is. Beiden zijn waarschijnlijk van een andere plaats af­ komstig. Weet een der lezers iets meer van dit echtpaar? Hilversum. ROELANTS. Wiltenaer. (XLVI, 32). Ericus Johannes Wütenaar, uit Zutphen, pred. te Bata. (zie Troostenburg de Bruyn, bl. 487) X Margaretha Johanna Munnik, begr. Binn. Port. kerk Bata. 31 Dec. 1790. Hun zoon is Hermanus Everhardus W., geb. Ternate 6 Dec. 1768, X Bata. 1796 Helena Catharina Thierens, van Malacca. (Van deze laatsten veel gegevens be­ schikbaar.) Welt. B. v. T. P. Witkop, (XLVI, 248). Clara Witkop was gehuwd met Bucho Wiarda, wier dochter Rebecca, geb. 1649, overl. 1692, in 1668 huwde met Lucas Alling, heer van Groenendaal, Raadsheer te Groningen 1681â??1700, Drost van het Wold-Oldambt in 1683 en 1684, wier dochter Clara Alling huwde met Luitenant-Generaal Jan Wichers, voorouders der families van Buttingha Wichers, Quintus en (Wichers) \ ïldervanck. 's-Gravenhage Mr. H. W. VAN SANDICK. Zelm (van). (XLVI, 224). Naar den stijl te oordeelen heeft de volgende advertentie betrekking op den ge vraagden predikant: â??Eene der twee lievelingen van ons hart, onze jongste dochter, Janna van Zelm, oud 24 jaren en 11 maanden, van den Heere gebeden, voor den Heere opgevoed, heeft de Heere tot zich genomen, op heden . . Hier over is onze treurigheid en die van hare zuster zeer groot, maar bidden om den Heere te zwijgen, en verwachten op onze bede 's Geestes bijstand. Door dezen nu gewonen weg geven wij van dit voor ons zoo smertelijk geval kennis, (get.:) Cazyn van Zelm, Geertrui/ van Zelm geb. Box. Abbekerk, den 8 Sept. 1807. Voorburg. M. G. WILDEMAN. INHOU D 1928, No. 9. Bestuursberichten. â?? Eenige historisch-merkwaardige documenten aangaande de herkomst der familie Boreel, medegedeeld door H. van Malsen, met een naschrift van Dr. Th. R. Valck Luoassen. â?? Ge­ nealogie van het geslacht van den Honert, door W. M. C. Regt. â?? Nogmaals liet geslacht van Stockum (van Akendam), door J. de Groot. â?? Familie-aanteekeningen de Huiter en Marcus, medegedeeld door Dr. E. J Tb. a Th. van der Hoop. â?? Korte mededeelingen: Iels over de Parijsche registers van den Burgerlijken Stand van vóór 1871, Een Album studiosorum der Universiteit van Dublin: Het Zutphensch-Zwolsche geslacht van Till, De Gijselaer, Van Karne beek, Van Nispen, Van Plettenberg, Annotaties â??van die betalinge der Kercken esterick'1 te Nijkeik van 1572â??1621. â?? Vragen en antwoorden: Barkey, Bassewitz (von), Blom, Boumeester, Brusse, Cleeff (van): Decker-van Groenevelr,, GroeneveldGryse, Roelinck Ripperda, Sande (van de), Sprang (van), Vreedenburg-Domburg, Wiltenaer, Witkop, Zelm (van). De Ned. Boek- en Steendrukkerij, voorh. H. L. SMITS.