De Nederlandsche Leeuw, jaargang 46 (1928)

AANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldisch Genootschap: â??De Nederlandsche Leeuw'. Dit blad verschijnt maandelijks en wordt aan de leden van het Genootsohap gratis toegezonden. Bijdragen en correspondentie, bestemd voor het Maandblad, zoomede opgaven van adresverandering gelieve men te richten tot den redactenrDr. TH. R. VALCK LUCASSEN, huize Sparrenheide, Driebergen. De jaarlijksche contributie voor het lidmaatschap bedraagt Æ?10.â?? en voor de leden te's Gravenhage, die de wekelijksche portefeuille ontvangen, Æ? 15.â??. Voor niet leden is het Maandblad verkrijgbaar tegen een abonnementsprijs van Æ? 10.â??per jaargang. Postrekening van den penningmeester N'. 20910. -K Correspondentie betreffende het Genootschap (niet bestemd voor het Maandblad) gelieve men te richten tot den seoretaris Dr. E. J. THOMASSEN a THUESSINK VAN DER HOOP, Sweelinckslr. 50, 's Gra­ venhage, en die betreffende de Bibliotheek en de wekelijksche portefeuille, zoomede aanvragen om exemplaren van vroeger verschenen Maandbladen, tot den bibliothecaris, Bleyjenburg 5, 's-Qra- De Bibliotheek, gevestigd Blebjenburg 5, 's-Graven­ hage, is voor de leden geopend iederen Maandag van 3â??5 uur. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking of den inhoud der onderteekende stukken. 10. XLVI0 Jaargang . October 1928. BESTUURSBERICHTEN. Tot lid zijn benoemd: Mr. F. baron VAN DER FELTZ .... Vlaardingen. Schiedamscheweg 16. Mr. W. A. baron VAN DER FELTZ . . Oegstgeesi. Adv. en Proc. de Kempenaerstraat 26. W. H. VAN DE GRAAFF 's-Hertogenbosch. 1° Luit. der Huzaren. Pensmarkt 34. E. G. F. baron VAN ZUYLEN VAN NYEVELT VAN DE HAAR Haarzuïlens (Utr.) Adreswijzigingen. Kasteel de Haar. S. M. VAN HAERSMA BÃ?MA 's-Gravenhage. Jhr. Mr. C. DE GRAEFF Jan van Nassaustraat 60. Paris (Vlle). Avenue Fréde'rie Le Play 9. H. V7. VAN TRICHT Amsterdam. Michel Angelostraat 7. G. A. VAN WoELDEREtf Vlissingen. Boulevard Evertsen 10. Bijdragen tot de kennis der middeleeuwsche geslachten van Hollan d en Zeeland , doo r Dr. HENRI OBREEN. De heeren van Voorne. HOOFDSTUK I. Inleiding. Bronnen. Na onze aandacht gewijd te hebben, eerst aan een Hollandsch, daarna aan een Zeeuwsch geslacht, gaan wij ditmaal een uitstap doen naar het, uit geographisch en historisch oogpunt zoo merkwaardige eilandenrijk, gelegen aan de monden onzer groote rivieren, waar wij drie voorname geslachten vinden: de heeren van Voorne, de heeren van Putten en de heeren van Strijen. (f) (f) Zie het zoo lezenswaardige werkje door ons medelid Jhr. Dr. Th. van Rheineck Leyssius geschreven ter toelichting tot de excursie der leden in 1928. In deze studie zal alleen van eerstgenoemd geslacht sprake zijn, de heeren van Putten en die van Strijen zullen bij een volgende gelegenheid behandeld worden. Het geslacht van Voorne is (althans voor Holland) zeer oud en speelt gedurende de 13° en 14e eeuwen een belangrijke rol, maar verreweg het belangrijkste is, dat deze heeren een zeer bijzondere machtspositie in­ nemen, waardoor zij zich van andere adellijke geslachten onderscheiden. Dit zal vooral in het derde hoofdstuk dezer studie een nader onderzoek noodig maken, aan­ gezien wij hier op geheel nieuw terrein zullen komen. Het is wederom de verdienstelijke Wouter van Gout hoeven, die in zijn Oude Chronijcke1) het eerst de ge­ nealogie der heeren van Voorne opstelde, welke door Mr. Simon van Leeuwen in diens Batavia Illustrata a) ongewijzigd werd overgenomen. Na hen behandelden K. van Alkemade en P. van der Schelling in de Beschrij­ ving van de stad Brielle en den lande van Voorn5) de heeren van deze landstreek op zeer uitvoerige wijze, terwijl de heer J. C. Ramaer ,in zijn Geographische Geschiedenis van Holland.bezuiden Lek en Nieuiue Maas 4) hun een hoofdstuk wijdde. Door het uitsterven van het oude huis met den dood van vrouw Machteld (1370 of 1371) verviel Voorne aan de grafelijkheid en hierdoor berusten vele archivalia nog op het Rijksarchief in Den Haag. Zij bestaan uit leenregisters, oude inventarissen en origineele oorkonden, welke bronnen reeds vroegtijdig door onze oorkonden boeken benut zijn. Toch bevinden zich daaronder nog vele belangrijke stukken, welke tot op heden niet zijn uitgegeven. In de volgende studie is ook van deze ge­ bruik gemaakt. HOOFDSTUK II. Genealogi e der heeren van Voorne. Aan de stamreeks dezer heeren zal, tot recht ver- i) Dordrecht, 1620, bl. 143â??144. ') 's-Grav. 1685, bl. 1140â??1141. 8) Rotterdam, 1729. *) Amst. 1899, bl. 119â??155.